• Terje Johansen
  • Skrevet av
    Terje Johansen

Drift, drift, drift – og korona...

I 2020 har vi konsentrert oss om best mulig drift innenfor Felleskjøpets kjerneområder. Det har gitt gode resultater, og hjulpet oss godt i håndteringen av koronapandemien.

For oss i Felleskjøpet, kan vi karakterisere 2020 med en omskriving av et velbrukt utsagn: Drift, drift, drift! Og så må vi selvfølgelig legge til: Korona!

Det har vært et spesielt år. Da jeg tok over som konstituert konsernsjef bestemte vi oss raskt for å konsentrere oss mer om kjernevirksomheten og god drift. Så slo pandemien inn over landet, og det ble enda tydeligere hvor viktig det var å holde tilgang på driftsmidlene bonden er helt avhengig av. Gjennom hele pandemien har vi prioritert å ta vare på ansatte samtidig som vi sikret bondens leveranser. Vi var derfor glade for å ha satt økt trykk på å styrke Felleskjøpets konkurransekraft i landbruksmarkedet, det har hjulpet oss gjennom pandemien.

Bedre «over alt»

Ikke uventet ser vi at fokus på kjernevirksomhet og drift gir resultater. Mot slutten av 2020 kunne vi konstatere at Felleskjøpet gjør det bedre på kraftfôr, øker omsetningen i våre butikker og har levert sterke resultater på ettermarked for traktor. I tillegg gleder vi oss over at alle våre forretningsdivisjoner kan vise til bedre resultater enn året før. Detaljhandel har fått en positiv utvikling under koronapandemien, ikke minst de «jordnære» kategoriene som Felleskjøpet har satset på. Dette har bidratt tiløkt omsetning og gode resultater for Felleskjøpet i Norge og Granngården i Sverige. Det er også grunn til å framheve jobben totalt sett som er gjort i divisjonene Landbruk, Maskin og Produksjon og vareforsyning.

Alle våre sentrale forretnings­divisjoner kan vise til bedre resultater enn forrige år.

— Terje Johansen

Det er oppnådd gode resultater i våre datterselskaper som Cernova, Granngården og Nelson Garden. Cernova omfatter blant andre Norgesmøllene, Mesterbakeren og Norgesbakeriene. Norgesmøllene opplevde nedgang i leveranser til horeca-markedet, men betydelig økning i detaljhandelen da interessen for hjemmebaking «eksploderte» under nedstengningen av samfunnet. Også bakeriene våre har kunnet glede seg over veksten i dagligvaremarkedet.

I sum har dette gitt konsernet bedre økonomiske resultater enn de foregående årene. Driftsresultatet på 622 millioner kroner i 2020 er 250 millioner bedre enn året før.

De store utfordringene i 2020 har vært svekkelse av den norske kronen og en nedgang i traktormarkedet på rundt 20 prosent. Når kronen svekker seg mot så godt som alle andre valutaer, går innkjøpsprisene på våre importerte varer og produkter opp.

Det påvirker oss direkte, og spesielt i traktormarkedet har dette slått inn for alle leverandører av traktorer til bønder og entreprenører. Vi er ikke fornøyde med markedsandelen vår på traktor i 2020 og har iverksatt tiltak for at John Deere skal ta tilbake tronen.

Gode resultater for Felleskjøpet har stor betydning for bonden. Dette gir oss den finansielle styrken til å gjøre nødvendige investeringer. Det er slik vi skal utvikle Felleskjøpet i årene som kommer. Trygge kjernevirksomheten og gjøre nødvendige investeringer som betyr mye for bondens hverdag, samtidig som vi skal utvikle nye forretningsmuligheter i markeder som naturlig faller sammen med kunnskapen vi allerede besitter. Da vil vi fortsette å skape gode resultater for våre eiere.

Dette prioriterer vi i 2021

Vi har fire hovedprioriteringer for arbeidet i 2021:

  • Konkurransekraft kraftfôr
  • Anleggsstruktur korn og kraftfôr
  • Detaljhandel med vekt på kjæledyr, bonde i butikk og urbant landbruk
  • Bærekraft

Vi skal bedre mottaks- og lagringskapasitet for korn, spesielt i skuronna.

— Terje Johansen

Disse hovedområdene, som kommer i tillegg til de etablerte aktivitetene våre som blant annet maskin og plantekultur, gjenspeiler tydelig det vi skal være gode på i Felleskjøpet, nemlig drift og effektive løsninger. Vi skal også utvikle oss på områder der vi er gode fra før, men hvor vi mener det er enda mer å hente. Det er slik vi skaper konkurransekraften vår. Klare prioriteringer innebærer at noe må få mindre oppmerksomhet. Det vil være mindre rom for å sette i verk større utviklingsprosjekter innenfor nye områder, og det kan være at vi toner ned innsatsen innenfor enkeltprosjekter vi allerede er inne i. Slik vil vi konsentrere oss om å skape størst mulig verdi for eiere og kunder. Dette betyr selvsagt ikke at Felleskjøpet «står stille». Vi skal utvikle oss og bli enda sterkere, og det er der vi er gode vi kan bli enda bedre.

Korn og kraftfôr:

Styret har vedtatt en konkret plan som innebærer investeringer på omlag én milliard kroner i Felleskjøpets korn- og kraftfôranlegg de neste årene. De største investeringene kommer i Midt-Norge. Fabrikken i Steinkjer vil fra 2021 til 2024 gjennomgå modernisering og store oppgraderinger. Fabrikken i Trondheim får også betydelige oppgraderinger. I tillegg er det planlagt investeringer ved fabrikkene på Bergneset i Balsfjord, i Vaksdal, på Vestnes, på Lena, på Stange og noe på Kambo. De fleste arbeidene starter i 2021.

Vi skal også bedre mottaks- og lagringskapasitet for korn, spesielt i skuronna. I 2020 tok vi i bruk det nye kornanlegget i Sarpsborg sammen med Østfoldkorn. Det er også vedtatt å bygge et nytt stort kornmottak for Romerike, men det gjenstår å avklare hva dette vil medføre for andre mottak i området. Utvidet samarbeid mellom Felleskjøpet og Steinkjer Kornsilo vil fra 2021 gi økt mottakskapasitet og bedre service for kornprodusentene på Innherred. Her vil silokapasiteten bli utvidet fra 2023 og gi et enda bedre tilbud og en mer rasjonell kornstrøm inn mot Felleskjøpets kraftfôrfabrikk i byen.

I tillegg til investeringer i våre anlegg skal vi jobbe mer målrettet i markedet både for korn og kraftfôr. På korn styrker vi oss internt og vil utvikle vår rolle i kornmarkedet. Vi skal jobbe mer aktivt som kornhandler fremover. I kraftfôrmarkedet er konkurransen tilspisset, og Felleskjøpet skal møte konkurransen. Som samvirkebedrift skal vi behandle alle kunder mest mulig likt, men vi har måttet ta noen grep for å bli en mer attraktiv kraftfôrleverandør til store produsenter. Økt salg til store kunder vil også komme små kunder til gode. Større volum reduserer kostnaden pr. kilo kraftfôr og betyr lavere priser for alle. Vi har sett resultater av dette arbeidet gjennom 2020, og vi vil jobbe videre med å være en best mulig partner både for de store og litt mindre kundene i årene som kommer.

Bonde i butikk:

Felleskjøpet er og skal være bondens selskap. Det betyr at vi også skal være bondens butikk. Like fullt har bondens plass i våre butikker vært et tilbakevendende tema på årsmøtene en del år. Derfor har ledelsen i Felleskjøpet jobbet inngående med problemstillingen i lengre tid. En egen referansegruppe med aktive medlemmer er etablert, og har gitt verdifulle innspill og kundeinnsikt. Vi ser resultater av arbeidet allerede, og det handler i stor grad om å komme tettere på bonden med kundeservice når bonden trenger det, varesortiment og at vi har den nødvendige kunnskapen de etterspør. Dette arbeidet vil videreføres slik at vi tar vare på både bonden, andre proffkunder og øvrige forbrukerkunder. Vi skal fortsette å tiltrekke oss nye kunder samtidig som vi tar vare på kjernekundene våre.

Kjæledyr:

Felleskjøpet har en sterk posisjon i markedet for fôr, utstyr og tjenester til kjæledyr. Felleskjøpet avtalte i 2020 å kjøpe de gjenværende aksjene i Dyrekassen AS, Norges ledende nettbutikk for kjæledyrprodukter. Kjæledyrmarkedet i Norden vokser med 6-7 prosent i året, og i 2020 vedtok vi en ambisiøs strategi for å utnytte vår posisjon til videre vekst. Vi skal utvide vårt tilbud i butikkene og satse betydelig på e-handel med et bredere sortiment av produkter og tjenester. Vi ser et stort potensial i et lønnsomt marked som kan bringe verdier tilbake til bonden og våre eiere.

Bærekraft:

Felleskjøpet skal bidra til mer bærekraftig matproduksjon, reduserte utslipp av klimagasser fra jordbruket og egen drift, og bidra til flere grønne arbeidsplasser i Norge. Vår strategi innen bærekraft handler om:

- Ressursutnyttelse på gården ved å gjøre bonden i bedre stand til å produsere mer mat på en bærekraftig måte ved å ta i bruk ny teknologi, forbedre drifta og utnytte gårdens ressurser bedre.

- Bærekraftig handel gjennom å tilby flere bærekraftige og klimasmarte produkter som er tydelig merket og gjøre det enklere for kundene å ta grønne valg.

- Sirkulærøkonomi som betyr at vi produserer og tilbyr mer fôr, jord og gjødselprodukter fremstilt ved bruk av alternative råvarer, reststoffer og ny teknologi.

I 2021 vil vi videreføre mange av de gode initiativene konsernet jobber med, og forankre tiltak og virkemidler sammen med ansatte og eiere.

Alt annet enn planlagt

I den spesielle koronasituasjonen har vi først og fremst vært opptatt av å ta vare på våre ansatte, og sikre leveranser til landbruket slik at bøndene har kunnet opprettholde driften og norsk matproduksjon. Så langt kan vi være stolte av å ha lykkes med begge deler.

Åtte av ti Felleskjøpet-ansatte har stått i førstelinjen under pandemien. De har holdt fabrikkene i gang, levert varer på gården og møtt våre kunder i butikkene. For de øvrige har arbeidet i stor grad vært utført fra hjemmekontor. Dette har også vært krevende for mange. Jeg vil takke alle sammen for en enestående innsats.

Det har vært en ære å få lede dette flotte konsernet det siste året. Når alle stiller opp, blir resultatet godt. Og når resultatene er gode gir det bonus til medlemmene.

Til tross for koronaviruset har det blitt mye stang inn for Felleskjøpet i 2020. Ingenting gleder meg mer enn nettopp det. Det spesielle året har dessuten fått flere til å se nødvendigheten av innenlandsk matproduksjon. La oss håpe erkjennelsen varer ved, og det lenge etter at pandemien har blitt et fjernt minne.