Etter fjorårets tørkesommer er det mange produsenter som i vinter har fôret søyene på en annen måte enn det de tradisjonelt gjør. Det har blitt brukt NH3-halm, og flere har også redusert grovfôrtilgangen og supplert fôringa med fiberrikt kraftfôr. For å sørge for at alle søyer får nok energi i høgdrektighetsperioden er det nå riktig å bruke grovfôr av bra kvalitet som gir god fordøyelse og høyt energiopptak. 70% av fosterveksten skjer i de siste seks ukene og søyas energibehov økes kraftig. Søyene krever stadig større plass i bingen etter hvert som tida nærmer seg lamming. Pass på at alle søyene får spiseplass samtidig for å unngå unødig uro i flokken. Appetittfôring av grovfôr sikrer at alle dyr får dekket sitt behov uavhengig av rang.

Stabilt hold i høgdrektighetsperioden

Fostertelling og holdvurdering gir gode grunnlag for gruppering av dyra. Dette bør gjøres i god tid før høgdrektighetsperioden inntreffer. Dersom en ikke foretar fostertelling er det ekstra viktig å sjekke holdet, og bruke det som styringsverktøy. Holdet bør være stabilt i denne perioden. Uten fostertelling skal en være varsom med å gi åringer mye kraftfôr da det kan gi lammingsvansker om de kun har et lam.

Gradvis fôrendring – viktig for drøvtyggeren

Når en fôrer drøvtyggere skal endringer gjøres gradvis. Når vi går fra en fiberrik rasjon til mer stivelse bør dette gjøres over 10-15 dager for å unngå appetittsvikt og sykdom. Dette er fordi mikrobene i vomma trenger tid for å tilvenne seg et nytt fôrmiddel. Endringer i fôringa bør derfor skje i god tid før lamminga. Søya bør ha samme grovfôr de siste seks ukene før lamminga. Kraftfôret økes i takt med søyas behov. Vi anbefaler Formel Sau i denne perioden.

Kraftfôrbehovet avgjøres av grovfôret

Grovfôrets energiinnhold vil være avgjørende for søyas kraftfôrbehov. Det er vanskelig å «tippe» fôrets energiinnhold, og kun en grovfôranalyse vil gi svar på det. Som det kommer frem av figur 1 vil et grovfôr med lavt energiinnhold kreve vesentlig mer kraftfôr enn et tidlig høstet grovfôr med høyt energiinnhold. Figuren viser tydelig hvor mye søyas energibehov øker frem mot lamming, spesielt om hun har to eller tre foster. Grovfôropptaket synker også etter hvert som vekten på fosteret øker og tar stadig større plass i bukhulen. Hvilken kraftfôrtype som skal benyttes bestemmes av grovfôret og antall lam som er forventet i besetningen. Også praktiske forhold i fjøset påvirker valget.

Formel Sau er et kraftfôr tilpasset middels/godt grovfôr med normalt proteininnhold. Formel Sau har et godt protein- og stivelsesinnhold og vil stimulere til god mjølkeproduksjon.

Formel Sau Ekstra er spesielt beregnet på besetninger med høgt lammetall. Med et høyt innhold av energi og AAT gir den god mjølkeproduksjon. Passer også til besetninger som har lav energi i grovfôret.  

Formel Sau intensiv er et fiberrikt kraftfôr som kan brukes dersom det er behov for høye kraftfôrmengder, for eksempel situasjoner med lite grovfôr. Fôret kan gis etter appetitt etter lamming for å gjøre tildelingen av kraftfôr mer rasjonell og arbeidet i fjøset mer fleksibelt. Det er da viktig med tilvenning, og nøye pass. Det bør ikke gå tomt mellom tildelingene da dette skaper stress hos søyene med fare for forspisning. Spør din fagkonsulent om råd om du er usikker på valg av kraftfôr.

Natura Sau er vårt økologiske kraftfôr til sau. Det er et kraftfôr tilpasset middels til godt grovfôr og med sitt protein- og stivelsesinnhold stimulere til god mjølkeproduksjon.

Har du spørsmål om kraftfôr og fôring, så kan du ta kontakt med en av våre salgskonsulenter. 

Mineraler i høgdrektigheten

I denne perioden økes andelen kraftfôr i de fleste besetninger. Dersom dyra får mer enn 0,5 kg kraftfôr er det god dekning av mineraler og vitaminer gjennom kraftfôret. Om en derimot bruker andre råvarer som eget korn, brød eller andre alternative råvarer bør en supplere med et Pluss- eller Natura mineralprodukt. Et unntak kan være E-vitamin. I besetninger med mye lam anbefales 25 gram/søye med Pluss E-konsentrat.

Vaksinering mot pulpanyre

For at råmelka skal få optimal produksjon av antistoffer er det viktig å vaksinere søyene mot pulpanyre. Tidspunktet for vaksinering avhenger av middel, men det bør gis fra seks uker før lamming, men ikke senere enn to uker. Kontakt din veterinær for å få optimalt tidspunkt som passer dine søyer.

 

Illustrasjon: Grovfôropptak

Energibehovet (vist i linjer) for ei voksen søye fra og med lågdrektighet til lamming. Anslått grovfôropptak vist i ulike grønnfarger. Tidlig høstet grovfôr gir høyt grovfôropptak og reduserer behovet for kraftfôr. 

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 2 2019