Raskt vekst, dyretetthet og ensidig miljø kan være en utfordring for beinhelsen og velferd hos slaktekylling i konvensjonell drift. Dette ble satt i fokus på Nordisk Fjørfekonferanse 2015, hvor et miljø i 3D kan forbedre beinhelse og god dermed øke dyrevelferden.

Utfordring

Slaktekyllingen blir tung på kort tid og de ofte bruker 80 % av tiden på å hvile. Hviletiden øker etter hvert som kyllingene vokser og aktiviteten synker. Halthet er en begrensning når det gjelder slaktekyllingens evne til aktivisering og lek. Inaktivitet kan igjen føre til dårligere gange og beinproblemer. Tibial Dyschondriplasia (TD) kan være årsak til halthet hos slaktekylling. Forsøk med mer kompleks tredimensjonalt miljø viser økt aktivitetsnivå og en positiv effekt på beinhelsen. Vagler og hevede plattformer er en miljøberikelse som motiverer kyllingene til mer bevegelse. I tidligere forsøk kom de frem til at plattformer laget av plastrister på 30 cm høyde og ramper på hver kortsiden var mest egnet. Bruken av vagler varierte mye med utforming og plassering.

Nøye planlagt

I et forsøk i Finland hos fire kommersielle kyllingprodusenter ble det satt inn plattformer. Disse ble sammenlignet med kontrollgårder uten miljøberikelse. Det ble brukt videoovervåkning for å registrere dyrenes bruk av det tredimensjonale miljøet. Etter innsettene ble kyllingenes gange vurdert etter en protokoll beskrevet i Welfare Quality Assessment for Poultry. Vurdering av kyllingene ved yngre alder hadde lavere score, enn utover i innsettene. Dette bekrefter at alder og vekt påvirker beinhelse og aktivitet i både kontrollgården og de med miljøberikelse.

Gode resulater

Forsøkene viste at kyllinger som hadde tilgang på plattformer hadde bedre beinhelse og gange enn kontrollfuglene på vanlig gulv (2D). Årsaken til hvorfor beinhelsen blir bedre av plattformer diskuteres. Forskerne antar at det lettet dyretettheten da gulvarealet økte med 10 %. Dyrene gikk under, over og hoppet av plattformen som økt aktivitet og fører til styrkning av skjelett og muskler. En positiv effekt som ikke er undersøkt nærmere enda, var også effekten på sviskader på tråputene. Flere dyr var i mer bevegelse og satt mye på plattformen over gjødsel områdene. Utfordringene med slik innredning er den mekaniske løsningen ved rengjøring. Likevel er dette en arbeidsinnsats som kan lønne seg når en god løsning har blitt utviklet.

Ved å sette inn plattformer kyllinghuset kan gi bedre beinhelse og økt dyrevelferd. Miljøberikelser i form av leker og vagler er også positive tilskudd i kyllinghus, men husk gode løsninger når det gjelder utforming, vedlikehold og spesielt rengjøring.

Kilde:
The effect of elevated platforms on broiler leg health in commercial broiler farms.
Eija Kaukonen, Marianna Norring, Anna Valros. University of Helsinki. Faculty of veterinary medicine.