06.08.2015 | Anne Line Dørum, Felleskjøpet Agri og Silja Caroline Eriksen, Felleskjøpet  Rogaland Agder

Både valg av fôr, riktig tidspunkt for fôr og tilrettelegge for høna i det nye miljøet er ting man må ta hensyn til. Da er det av stor betydning at man sitter i førersetet med begge hendene på rattet. Setter du deg i baksetet er det ikke sikkert du holder deg på veien så veldig lenge.

Når den kommende verpehøna når en alder på 15 uker så skjer det en avgjørende endring av skjelettutviklingen. Det er nå kalsium-metabolismen til høna øker, altså økt behov av kalsium for å utvikle medulærbeinet.

Medulærbeinet representerer selve kilden av jevn tilførsel av kalsium for eggproduksjonen.

Det er et spesielt beinvev som finnes på overflaten i hulrommet av medulærbeinet på verpehøna. Dette beinvevet fungerer som et kalsiumlager og betjener høna med kalsium både tiden før og under verping.

Det er ønskelig å flytte høna cirka 4-5 uker før forventet verping, og absolutt senest 2 uker før forventet verping. Dette er for å bidra til at flokken skal få venne seg til et nytt miljø.

Korrekt bruk av startfôr

Det er utrolig viktig at man bruker startfôret korrekt i den første perioden. Introduksjon av startfôr ved riktig tidspunkt vil stimulere medulærbeinet til utvikling og lagring.

Innholdet av kalsium i startfôr er noe begrenset sammenlignet med et verpefôr, men inneholder mer enn i et oppdrettsfôr. Startfôret brukes i en kort periode før de går over på verpefôret, for å hjelpe hønene igjennom denne korte perioden der de har større behov for kalsium enn oppdrettet, men mindre behov enn når de har lagt det første egget.

De skal også i denne perioden vokse og legge på seg. Derfor er det betydningsfullt at de har et stigende fôropptak igjennom perioden. Startfôret fungerer som et overgangsfôr fra oppdrettsfôr til verpefôr. Økt kalsium i fôret kan bidra til en litt dårligere smakelighet på fôret. Derfor er startfôr et viktig ledd for å venne hønene til en kalsiumrik rasjon. I tillegg til at det skal hjelpe til å jevne ut ulikheter i flokken. Det er ønskelig at flokken har en god jevnhet. Det vil hjelpe flokken til å synkronisere utviklingen sin og komme samtidig i verping, samt at det er enklere å styre flokken både nå og senere. Startfôret bidrar til at de letteste i flokken har en sjans til å ta igjen resten, mens de som er tidlig ute kan forberede seg på å legge egg. Begge disse typer høner befinner seg i ytterkantene av flokkens jevnhet og det stilles da store krav til startfôrets ernæringsmessige sammensetning. Hvis man ikke bruker et tilpasset fôr i denne perioden vil jevnheten i flokken kunne bli ødelagt.

Startfôret skal forberede flokken på verping og er ikke et tilstrekkelig fôr når flokken kommer i produksjon. Det anbefales at man begynner med startfôr når vekt og alder er på plass, i de aller fleste tilfeller anbefales det ved 17 ukers alder. Den generelle anbefalingen er cirka 1 kg pr høne, og dette skal vare i 10 – 14 dager.

Når verpehøna har konsumert startfôr i en 10-dagers periode vil mengden kalsium akkumulert for disse dagene tilsvare produksjon av 1 egg. I det første egget er lagt er kalsiumbehovet til høna blitt mye større. Det er avgjørende for høna at ho får tilgang til startfôr til riktig tidspunkt, men at ho ikke bruker det for lenge.

Miljø

Riktig fôring og fôringsregime er vesentlig for at eggproduksjonen skal lykkes. Men dette er ikke ene og alene nøkkelen til suksess. Miljøet kan også ha stor påvirkning på produksjonen.

Når unghønene settes inn i sitt nye miljø, er mye nytt for dem. De skal venne seg til ny innredning, fremmede individer, nye mennesker, nye rutiner osv. Dette er en stor påkjenning for hønene ved siden av de rent fysiske endringene unghønene står ovenfor i tiden fra innsett til oppverpingen starter. Derfor er det avgjørende at vi gir dem en så god start som mulig til deres nye tilværelse.

Bruk perioden fra innsett og til oppverpinga starter til å gjøre unghønene kjent med de daglige rutinene i huset. Gjør slik du ellers ville ha gjort i huset når de har begynt eggproduksjonen. Vend de til at du ser i redekasser, kontrollerer fôr og vann, går rundt i huset slik du ville ha gjort om du så etter gulvegg osv. Det samme gjelder med lyder. La flokken bli vant med mest mulig. Selv om perioden fra innsett og frem til oppverping er en påkjenning for dem, er det likevel i denne tiden de er mest mottakelige for forandringer og læring. Under oppverping og senere er nemlig høner mindre tilpasningsdyktige.

Tilrettelegging ved innsett av unghøner

Når det gjelder tilrettelegging for selve innsettet, bør man tenke på bl.a. temperatur, lys og tilgang til vann og fôr. Ved innsettet bør temperatur være så lik som mulig den temperaturen som var i oppalshuset. Dette for å gjøre miljøforholdene så like som mulig for dyra i overgangen fra et hus til et annet. Det anbefales også å fôre med samme oppdrettsfôr som unghønene fikk hos oppaleren de første dagene etter innsett, slik at de ikke må venne seg til nytt fôr i tillegg. Det kan være fornuftig å gjøre et gradvis skifte mellom fôrslag om mulig, slik at dyra får en gradvis tilvenning til nytt fôr.

Når hønene settes inn i sitt nye hjem, bør dette skje så raskt som mulig. Sørg for at vann og fôr er på plass. Det er av stor betydning at hønene finner vann raskt i sitt nye hus. Det kan være fornuftig å plassere hønene ved drikkekarene ved innsetting.

Lys

Under selve innsettingen bør lyset være dempet for at dyra skal holde seg rolige, men når hønene er på plass bør lysintensiteten være høy de første dagene med en lysdag på 8-10 timer. Dette for at de enkelt skal kunne orientere seg i sitt nye miljø. Høner har et svært godt fargesyn og dybdesyn, dette er utviklet allerede kort tid etter klekking. Så synet er en sans de bruker mye og ikke minst når de leiter etter mat. 

Fra 2. dag etter innsetting følger man samme lysdag som hos oppaleren. Lys har en stor påvirkning for hønas eggproduksjon. Lysdagen holdes konstant før oppverpinga skal begynne, slik at unghønene ikke kommer i verp for tidlig eller for sent. Lysdagen til unghønene skal aldri reduseres i forhold til det de er vant med fra oppalet frem til de nærmer seg kjønnsmodning. Så fort man begynner å endre daglengden, vil lys via øynene til høna påvirke hypofysen som igjen regulerer kjønnshormonene. En økning i daglengden betyr stimulering av kjønnshormonene og derfor bør man begynne med økning av daglengden når unghønene er så langt utviklet at de er klare for å legge egg.

Vekta på hønene er i praksis den sikreste indikasjonen for når dette bør skje. Så kjære produsent og du som føler at dette var nyttig – her er det avgjørende for din produksjon at du har begge hendene på rattet og tunga så rett som mulig. Den første tida er utrolig viktig. Det å legge til rette i miljøet for at høna skal finne det ho trenger, samt å gi et optimalisert fôr er viktig. Alle monner drar og legger grunnlaget for en god og langvarig produksjon.