Riktig fôrdisponering sammen med holdvurdering er grunnlaget for et vellykket resultat i fjøset.

  • Kartlegg tilgjengelig mengde grovfôr. For å gjøre et slikt estimat må en å vite hvor mange tørrstoff de ulikepartiene med rundball/silo inneholder
  • Fôrprøver vil være avgjørende i fôrplanlegginga - oversikt over protein, energi, fiber og tørrstoff i grovfôret.
  • Sørg for å ha tilstrekkelig tilgang på surfôr av god kvalitet til siste del av høgdrektighet og etter lamming. I den perioden gjelder våre standard anbefalinger på kraftfôr, Formel Sau og Formel Sau Ekstra ved høye lammetall

    Les mer om riktig fôringsstrategi gir lønnsom lammeproduksjon her.

Perioden etter inseminering/paring til åtte uker før lamming er da søyene har lavest energibehov. Start med å holdvurdere søyene. Gruppér dyr etter alder og hold. Det er viktig at søyene ikke er tynne når de starter på halmfôringa. Tynne søyer og påsettlam bør få grovfôr med høyere energi for å sikre energidekningen.

Formel Sau ved bruk av halm i rasjonen

For å sikre tilstrekkelig protein er det viktig å gi et kraftfôr med god proteindekning. Formel Sau vil passe bra til søyer som fôres på ammoniakkbehandlet halm. 0,4-1,0 kg Formel Sau sammen med appetitt på halm er et utgangspunkt. Juster mengden etter rase og hold

Det behøves litt tilvenning før sauen spiser ammoniakkbehandlet halm. Det er derfor mest praktisk å fôre utelukkende med halm en periode, eller til ei gruppe dyr og da heller spare surfôret til høgdrektighet og lammeperioden. Å kombinere fôring av silo og halm gir utfordringer med fôropptaket av halm. Da bør det benyttes miksevogn. Sauen sorterer ut det beste av fôret, det vil derfor være et godt tips å beregne litt mer halm enn det søya strengt tatt trenger. På den måten vil fôropptaket bli høyere. Kuttet halm gir også et større opptak. Vi anbefaler kun NH3 halm da ubehandlet halm gir dårlig protein dekning.

Formel Sau Intensiv ved begrenset mengde surfôr i rasjonen

Der det ikke er tilgang på halm eller andre fiberråvarer (for eksempel frøhøy), må surfôret suppleres med fiberrikt kraftfôr. Vi anbefaler da å bruke Formel Sau intensiv. Det bør likevel være minst 50% av normalt grovfôr i rasjonen. Dette for å sikre en god vomfunksjon. Det er også viktig at alle dyr har en spiseplass når grovfôret rasjoneres.

Formel Sau intensiv inneholder fiberråvarer som sikrer ei god vom ved høye kraftfôrmengder, men følg med på enkeltindivid og møkkas konsistens. Fordel kraftfôret flere ganger daglig for å sikre en jevnere pH i vomma. Mengde kraftfôr som skal brukes vil være avhengig av grovfôrmengde og kvalitet. Det er en fordel om grovfôret har godt med fiber.

Eksempel på fôrplan i lavdrektighetsperioden, frem til 8 uker før lamming:

Husk å fordele kraftfôret på minst 2 ganger daglig. Og husk å juster kraftfôret etter holdet på sauen, dette er kun en veiledende fôrplan.   

Hvor mye grovfôr spiser ei søye?

Grovfôropptaket vil variere mye. Hvilke typer grovfôr er det snakk om? Høy, halm eller tidlig slått surfôr har alle ulikt opptak. Størrelse og alder på dyra samt tildelingsrutiner i fjøset og hvilken periode søya befinner seg i er også viktige faktorer. Søya har et vesentlig høyere grovfôropptak etter lamming enn før lamming. Appetittfôring av grassurfôr i lavdrektighet vil kunne variere fra 0,4 til 1,4 FEm pr dag. En grovfôranalyse vil være et godt hjelpemiddel til å anslå grovfôropptaket.

Som det kommer frem i tabellen under vil høstetidspunktet være en viktig faktor. Grovfôr høstet før skyting (tidlig slått) har høyt innhold av energi og lite fiber. Det gir grunnlag for høyt grovfôropptak – og dersom det er appetittfôring av dette vil det bli lite behov for suppleringsfôring med kraftfôr. Den type grovfôr egner seg best til søyene i høydrektighetsperioden og etter lamming.

Grovfôr høstet rundt skyting (middels slått) vil ha et noe lavere energi innhold og høyere fiberinnhold. Det vil gi et grovfôropptak på rundt 0,8-1 Fem. Dette grovfôret bør suppleres med 0,5 kg kraftfôr til tynne søyer og åringslam i lavdrektighetsperioden

Grovfôr som er høstet ved blomstring (seint slått) har høyt innhold av fiber og lavt energi innhold. Det må derfor brukes mer kraftfôr for å oppnå energidekning til dyra når dette benyttes. Dette grovfôret egner seg best i lavdrektighetsperioden.

 

 

Dersom du har spørsmål om kraftfôr og fôring, ta kontakt med din lokale fagkonsulent.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 10 2018.