Lammene har stort vekstpotensial og med rett fôringsstrategi kan de oppnå riktig slaktevekt raskt.

Slakteriene benytter seg av prisstimuli for å dekke den økte etterspørselen av lammekjøtt som alltid kommer på høsten. Priskurven er et stimuli for å tilpasse utslaktingen når etterspørselen er på topp. Men for å oppnå best slakteoppgjør må det være kvalitets-slakt som blir levert. For å oppnå riktig vekt og klasse er det viktig å følge med jevnlig på lammenes vektutvikling.

Størrelsen på lamma, tilgang og kvalitet på beite og grovfôr er viktige faktorer som må vurdere når du skal bestemme deg for et fôringsregime. Lam som ikke er slaktemodne må fôres opp enten på godt beite med for eksempel raps raigras, hå-beite pluss kraftfôr, eller på intensiv oppfôring inne i fjøset. Er lamma under 35-36 kg ved sanking vil det ofte bli vanskelig å få de slaktemodne til sesongen på kun beite.

  • Lam over 44 kg bør leveres snarlig til slakteriet
  • Lam i vektklasse 36-44 kg kan gå på godt høstbeite med plukkslakting hver 14.dag
  • Lam under 36 kg ved sanking bør settes inn i fjøset for intensiv oppfôring

Formel Lam – topp produkt til gunstig pris

Formel Lam er et spesialfôr tilpassa lam med høgt kraftfôropptak og appetittfôring. Det høge fiberinnholdet sikrer et godt vom miljø også på høge kraftfôrmengder. God smakelighet og høgt protein- innhold sikrer et godt fôropptak og god klassifisering. Mineralinnholdet i Formel Lam forebygger også urinstein. Vi har prisreduksjon på Formel Lam fra 24 august til 20 september. Bestill nå, og få en god pris.

Sørg for gradvis tilvenning av kraftfôr slik at mikrobene i vomma får tilpasset seg fôringa. Mange har god erfaring med å klippe lamma ved innsett, dette gir høyere fôropptak og bedre tilvekst. Vurder også å sortere lamma på kjønn og størrelse ved innsett i fjøset. Kraftfôropptaket vil ligge på 1,0-1,4 kg pr dag ved fri tilgang. Sørg alltid for fri tilgang på friskt vann og strukturrikt smakelig grovfôr. Lamma drikker mye når kraftfôrmengden øker. Pass på at det alltid er tilgang på kraftfôr, om det går tomt i perioder vil dyra være mer glupske, og spise for mye når de igjen får tilgang på kraftfôr. Vi anbefaler kraftfôrautomat ved tildeling, dette sikrer god hygiene.

Et lam på 35 kg ved sanking kan bli slaktemodent på en måned om du velger å følge denne fôringsstrategien En kan oppnå ca 400 gram/ dag i tilvekst ved appetittfôring.

Sluttfôring på beite med eller uten kraftfôr

Et godt beite kan gi god tilvekst og vil være et alternativ der det er rikelig tilgang på beiteareal. Raigras i kombinasjon med hå-beite gir ofte større tilvekst enn kun hå-beite. Det krever god planlegging slik at beitegraset har tilstrekkelig energi og protein for å sikre lamma god tilvekst. Beitepussing/ høsting av graset og gjødsling noen uker før lamma slippes på, helst 4- 6 uker på grasenga og 2- 3 uker på raigraset. Da legges forholdene til rette for et godt beite og godt grovfôropptak.


Beite kan også greit kombineres med kraftfôr. Dette er en strategi mange velger dersom tilgangen på høstbeite er begrenset, eller beitegraset har et lavt energi- og proteininnhold. Små lam har også ekstra stort behov for energi og protein for å oppnå rett vekt. Supplering med kraftfôr gir da god effekt. Vi anbefaler å gi 0,5- 1 kg avhengig av beitets kvalitet. Velg et fiberrikt kraftfôr, og vi anbefaler også her Formel Lam.

Appetittfôring av kraftfôr vil redusere beiteopptaket. Om målet er høgt beiteopptak må en styre kraftfôrmengden til lamma. Men følg med på beitekvaliteten. Den reduseres drastisk utover høsten, så her bør en justere opp kraftfôret i takt med utviklingen av beite.

Natura Drøv Start er vårt økologiske kraftfôr tilpasset kalv, lam og kje. I forbindelse med brann på vårt anlegg på Lena har vi noen leveringsutfordringer med dette produktet. Vi har i år økt fiberinnholdet på Natura Sau slik at den har likt nivå som Natura Drøv Start. Vi anbefaler maks 0,5- 0,6 kg / dag fordelt på minst to tildelinger daglig.

Jevnlig oppfølging av lammas vekt er viktig

Tilveksten på lamma er høy på god fôring. Derfor er det viktig med kontinuerlig oppfølging av vekten og fettavleiring. Det vil variere hvor tunge lamma er når de begynner å avleire fett. Høy fettandel reduserer utbetalingsprisen, og bør unngås.

  • Lam som har en jevn god tilvekst vil avleire fett ved ei høyere vekt enn lam som har hatt en lavere tilvekst.
  • Intensiv sluttfôring fører til tidligere fettavleiring (lavere vekter) enn restriktiv sluttfôring.
  • Søyelam avleirer fett tidligere enn værlam.
  • Lam av lette raser avleirar fett ved lågare vekt enn lam av tunge raser.

Prisreduksjon på Formel Lam

Fra 24. august til 20. september har vi en prisreduksjon på 15 øre på Formel Lam. Benytt denne muligheten til en god handel.

Prisreduksjonen gjelder alle varianter, både bulk, storsekk og småsekk.

Prisprognose lam aug.20-2.jpg