Felleskjøpet tilbyr både kraftfôrtyper og tilskuddsfôr som vil kunne øke leveransene av mjølk i din besetning.


Kvoteåret 2020 – ting er snudd på hodet!

Utfasing av Jarlsbergeksporten ville gi negative ringvirkninger i behovet for mjølk til industrien. Forhåndtallet ble derfor satt til 0,96 for kvoteåret 2020. Forsinkelser på meieriet i Irland og reiserestriksjoner i forbindelse med Corona-pandemien har imidlertid endret behovet for mjølk betydelig. Mange produsenter hadde justert ned både kutall, kraftfôrbruk og avdrått i starten av året, tilpasset en redusert kvote. Når økningene i kvoter kom på våren 2020 var det svært få virkemidler mjølkeprodusenten kunne ta i bruk. Det var lite mjølkekyr tilgjengelig i livdyrmarkedet og mange produsenter hadde økt fokus på innhold av tørrstoff i mjølka. Etter to runder med oppjustering, har mjølkekvoten økt fra 0,96 til 1,05 i forhåndstall. Har du 100 000 liter i grunnkvote kan det i 2020 leveres 105 000 liter.

Vi ser også av leveringsstatistikken på mjølk at leveransene både i april og mai lå under samme periode i 2019. I juni og juli økte innveiinga av mjølk med hhv. 2,0 % og 3,8 % sammenlignet med samme måneder i 2019. Tine signaliserer behov for mere mjølk, klarer du å øke produksjonen i din besetning ytterligere ut kvoteåret?

Generelle råd for å øke mjølkeleveransene på kort sikt

For produsenter som ønsker å øke produksjonen av mjølk denne høsten har vi noen generelle råd.

  • Bruk et mjølkedrivende kraftfôr fra Felleskjøpet i tidlig laktasjonen, for eksempel Formel Premium eller Formel Optima. Kombiner gjerne en av disse med for eksempel Formel Basis for å oppnå riktig vombelastning når kraftfôrmengdene justeres ned utover laktasjonen.
  • Øk litt på mengdene kraftfôr til kyr de første 3-4 månedene av laktasjonen og se om du oppnår økt produksjon som forsvarer de økte kraftfôrkostnadene. Viktig at en opprettholder et godt vommiljø og unngår sur vom.
  • For friske kyr med god produksjon kan lengden på sinperioden reduseres fra normal 6-8 uker ned til 5-6 uker hvis dyra holder god produksjon. Vurder også om en skal holde kraftfôrmengdene oppe litt lengre i siste del av laktasjonen for å unngå for mye dropp i mjølka på slutten. Vær oppmerksom hvis innholdet av frie fettsyrer øker.
  • Bruk av Pluss mjølkeerstatning til kalvene vil være lønnsomt når en ikke fyller kvoten.
  • Utsett utrangering av dyr som er i god produksjon hvis plass i fjøset og dyra har en helse som tåler noen uker/måneder ekstra produksjon.


Bruk kraftfôrtyper som stimulerer mjølkeproduksjonen

I Felleskjøpets kraftfôrsortiment har vi kraftfôrblandinger til ulike produksjonsmål. Kraftfôrtyper som er spesielt mjølkedrivende er for eksempel Formel Premium og Formel Optima.

Formel Premium er en kraftfôrserie utviklet for god mjølkeproduksjon. Sammensetningen av råvarer i Premium-serien stimulerer til høg avdrått og kan gis opptil 16-18 kg/ku hvis behov ift. energidekning. Vi har i sommer styrket Premium-blandingene ytterligere på AAT-innhold og endret på fettsyresammensetningen for styrket mjølkeproduksjon.

Formel Optima passer best sammen med en norskbasert kraftfôrblanding i en to-kraftfôrstrategi. Mange bruker f.eks. Formel Optima sammen med enten Formel Favør eller Formel Basis som grunnkraftfôr. Ved bruk av Formel Basis som grunnkraftfôr vil en oppnå en bedre produksjon sammenlignet med Formel Favør på grunn av høgere energi og proteininnhold i Basis-serien.

Formel Elite er en allroundblanding som gir både godt med mjølk og høgt tørrstoffinnhold i mjølka. Formel Elite kan også kombineres med Formel Optima eller Formel Premium til kyr i tidliglaktasjonen hvis en ønsker økt avdrått på kyrne.

Lengden på sinperioden

Normalt anbefales en sinperiode på 6-8 uker. Sinperioden er viktig for å få hentet seg inn igjen til ny laktasjon og gi kua riktig fôring og stell frem mot kalving og god forberedelse til ny laktasjon. Lengden på sinperioden varierer en del mellom besetninger. En lang sinperiode utover 8 uker er utfordrende hvis en ikke har en energifattig diett da kyrne ofte legger på seg for mye i hold. I litteraturen er det funnet at både 5 og 8 ukers sinperiode, ikke ga negative utslag ift neste laktasjon. I en situasjon som nå, med rom i kvoten for økt produksjon, kan det å senke sinperioden ned til 5-6 uker være en vurdering på friske kyr i god produksjon. En ukes ekstra mjølkeproduksjon på kyr som mjølker 15-20 liter vil gi 105 – 140 liter ekstra mjølk på tanken. Ofte vil kyr i slutten av laktasjonen få lite kraftfôr, så produksjonsmarginen er nok høyere enn snittet for besetningen.

Bruk av mjølkeerstatninger

Bruk av Pluss mjølkeerstatning til kalvene etter råmjølksperioden vil være lønnsomt når en ikke klarer å fylle mjølkekvoten. Hvis vi tar utgangspunkt i at meieriet betaler 5,05 kr per liter kan vi regne på kostnadene når vi erstatter helmjølk med mjølkeerstatningen Pluss Rosa.

Vi regner på kostnaden når en gir kalven 8 liter mjølk per dag.

Helmjølk kr 5,05*- x 8 liter/dag = 40,40* kr i kostnad per kalv per dag (regnet som tapt mjølkeinntekt).

Pluss Rosa koster kr 772* per sekk. Det er 25 kg med mjølkeerstatningspulver i sekken. For å få 8 liter ferdig drikke til kalven, må en blande 1050 gram pulver med 7 liter vann, eller 150 gram Pluss Rosa per liter vann.

Fôring med Pluss Rosa gir da en daglig fôringskostnad på kr. 32,42* per kalv.

Bruk av Pluss Rosa i stedet for helmjølk vil i dette eksempelet redusere kostnaden på mjølkefôringa per kalv med kr 8*,- per dag (40,40 minus 32,42 =kr 7,98,-) eller kr. 240* per kalv på en måned. Overgang fra helmjølk til mjølkeerstatning vil også gi 240 liter økt mjølkeleveranse til meieriet per mjølkefôret kalv.

*uten mva

 

Publisert 22.09.2020