25.06.2019 | Rune Lostuen, produktsjef drøv

Ved utgangen av april 2019, ligger mjølkeproduksjonen 3,3 % høgere enn samme tid 2018

I skrivende stund spirer graset over det ganske land. Mange har etter fjorårets tørke-erfaringer, nå fokus på å sikre nok grovfôr til dyra, fra egne arealer. Sommeren i fjor ga reduserte avlinger men også mye tørt fôr. Tørt fôr gir en del fordeler i fôringa. God fortørking vil gi mindre gjæringsintensitet, beholde mere av sukkeret i grovfôret og en vil oppnå et høgere AAT innhold. Tørrstoffinnholdet i mjølka har vært rekord-høgt gjennom vinteren. Det er nok flere årsaker til dette, både gode fiberrike kraftfôrløsninger, økte kraftfôrmengder, men også mye tørt grovfôr. Tørt grovfôr med bra sukkerinnhold påvirker fettinnholdet i mjølka i positiv retning. Erfaringene er også at dyra tåler bedre høge kraftfôrmengder med fortørket grovfôr. 

Med godt fortørket fôr (> 30 % TS) kan man derfor oppnå god produksjon  et rimeligere kraftfôr som har lågere AAT innhold og høgere norsk-korn andel. Formel Favør og Formel Basis serien - er prisgunstige kraftfôrløsninger som inneholder mye norsk-korn. 

Fett og protein i mjølka gir god økonomi 

Det er økonomi i å produsere mjølk med høgt tørrstoffinnhold. I dag er merbetalingen for fett 8 øre per 1/10 utover 4,0%.  For protein er merbetalingen 6 øre per 1/10 utover 3,2%. Har du god kontroll på kvotefyllinga kan det derfor være god økonomi i å fokusere mere på å oppnå høgt tørrstoffinnhold/økt mjølkebetaling. 

Eksempel: 

28 liter i snitt avdrått/dag 

Økonomi i å heve hhv fettprosent og proteinprosent med 1/10-del. 

Protein  

Fett 

1/10 økning gir 6 øre merbetaling per/liter 

 

Økning med 1/10 i proteinprosent gir bruttoverdi på 1,68 kr/ku/dag 

1/10 økning gir 8 øre merbetaling per/liter 

 

Økning av fettinnholdet i mjølka med 1/10 gir bruttoverdi på 2,24 kr/ku/dag 

Tiltak: 

  • God energi, - og proteinbalanse 

  • God tilgang på stivelse til mikrobene  

 

 

 

Tiltak: 

  • Godt fortørket gras med god smak og tilstrekkelig mengde fiber 

  • Tilpass kraftfôrtype og mengde til grovfôrkvaliteten og sørg for godt vommiljø hos dyra  

 

Økning av fettinnholdet koster ekstra energi. Så selv om bruttoverdien er 8 øre per 1/10 økning i fett må en trekke fra ca. 3 øre i ekstra kostnad til produksjonsbehov, slik at nettoverdiene er ca. 5 øre per 1/10 økning per liter.  

 

Formel kraftfôr er tilpasset ulike grovfôrkvaliteter 

Generelt gir Formel kraftfôr god proteinprosent i mjølk såfremt rasjonen er balansert på energi og protein. Vi har også bygd opp sortimentet ift hva en kan forvente i produksjonsrespons  mjølkefett. Formel Profet ble utviklet under smørkrisa for noen år tilbake og gir veldig god respons på økning i fettinnholdet i mjølka. Den vil imidlertid dempe avdråtten noe, sammenlignet med f.eks Formel Elite og Formel Premium, hvis en samtidig ikke øker kraftfôrmengdene. 

Formel Elite og Formel Premium gir både god avdrått og høgt tørrstoffinnhold i mjølka. Formel Favør og Formel Basis vil gi godt fettinnhold i mjølka såfremt en ikke overbelaster vomma. Godt fortørket grovfôr med nok struktur og kraftfôr mengder opp til 12 kg med Formel Favør og 14 kg med Formel Basis skal kunne fungere godt. Viktig at kraftfôret fordeles flere ganger gjennom døgnet.    

 

 

Mer norsk korn gir mindre import av karbohydrater 

Vi har lagt bak oss 2018 som ga betydelig redusert produksjon av både korn og gras. Dette har medført stor import av blant annet fiberråvarer til kraftfôr for å kompensere reduserte grovfôrmengder. Mulighet for import av karbohydrater til kraftfôrproduksjonen henger sammen med de norske kornavlingene. Mye norsk korn – gir mindre mulighet for import av karbohydrater som mais, betepulp og melasse.  

Mange har gjennom innefôringa vinteren 2018/2019 benyttet fiberrike kraftfôrblandinger som Formel Fiber Grovfôrmangel til mjølkekyr og Formel Biff intensiv til okser. Fôringssituasjonen sist vinter har vært et unntaksår ift. bruk av mye importerte karbohydrater i kraftfôret. På grunn av forventning om en betydelig reduksjon i importmulighetene den kommende vinteren pga mye norsk korn, oppfordres det nå til å gå tilbake til en kraftfôrtype med høgere innhold av norsk korn. 

Grunnlaget for å kunne bruke kraftfôr med en høg norsk-korn-andel, ligger i å ha nok grovfôr av god kvalitet.  Med godt grovfôr menes at en har høstet graset på et tidspunkt som gir riktig energi ift. hvilke dyr som skal ha av grovfôret og at en har sikret god konservering av fôret. Rask fortørking til 30-40 % TS ivaretar bedre sukkeret i fôret og vil gi bedre AAT forsyning, sammenlignet med bløtt grovfôr.  

Sammen med godt surfôr kan en benytte Formel Favør eller Formel Basis som eneste kraftfor eller sammen med toppkraftfôr-typer som Formel Elite, Formel Premium, Formel Optima eller Formel Profet i en to-kraftfôrstrategi. Benyttes to kraftfôrtyper til mjølkekyrne anbefales det å gi Formel Favør/Formel Basis som grunnkraftfôr i hele laktasjonen - og så benytte et toppkraftfôr i høglaktasjonen utfra hva som er produksjonsstrategi på ytelse og tørrstoffinnholdet i mjølk. 

Importerte karbohydrater som f.eks betepulp og mais er viktig i starten av laktasjonen, for å redusere vombelastningen ved store kraftfôrmengder. Kombinasjon med Formel Favør eller Formel Basis sammen med et av toppkraftfôrene gir en høgere norsk-andel, sammenlignet med bruk av toppkraftfôr i hele laktasjonen.  

Fullfôr er positivt for tørrstoffinnholdet i mjølka 

Med fullfôrblander kan en tilsette kraftfôr i grunnmiksen. Fordelene med dette er at en får fordelt kraftfôret og stivelsen bedre gjennom hele døgnet - og dermed oppnår dyra stabilere pH i vomma. Å sikre et godt vommiljø er spesielt viktig for å oppnå høgt fettinnhold i mjølka.  

Kraftfôr med godt innhold av norsk-korn passer godt inn som kraftfôr i grunnblanding. Stivelse er viktig for mikrobeproduksjonen i vomma og spesielt i midt,- og seinlaktasjonen er det en fordel med nedbrytbar stivelse fra f.eks bygg for å få riktig vombelastning. Med riktig vombelastning betyr at en har nok tilgang på lettfordøyelige karbohydrater til vomma som sikrer optimal mikrobeproduksjon.  

Formel Fullfôr (knust pellet) er tilpasset som grunnkraftfôr i fullfôr for å få bedre innblanding av kraftfôret i miksen og dermed mindre sortering. Men også Formel Favør og Formel Basis er gode kraftfôrblandinger i grunnmiks. Der en benytter vanlig pellet i miksen er det viktig at det er nok fuktighet slik at pelleten kan løse seg opp sammen med graset. Anbefalt TS innhold i ferdig miks er ca 35%. Har en  et tørt grovfôr bør en derfor legge opp til å tilsette vann i miksen.