04.02.2019 | Ann-Lisbeth Lieng, fagsjef drøv, Felleskjøpet

Siste trimester av drektigheta er en viktig periode både for kalven og kua. Tilstrekkelig protein- og mineraldekning bør stå i fokus.

Siste trimester er perioden da kalvens størrelse øker aller mest. Kuas behov for energi og protein øker, samtidig som grovfôropptaket kan gå ned. Ved å følge utviklingen av holdet, kan fôringa tilpasses slik at kua og kalven får de beste forutsetningene fram mot kalving. Holdet de siste 6 ukene før kalving bør være stabilt. I perioden øker energi- og proteinbehovet til kua, og det er nødvendig å intensivere fôringa. Ønsket hold på vårkalvere vil variere litt ut fra når kalvingsperioden er. Med mer enn 1,5 måned til beiteslipp er ønsket hold 3-3,5. Er kalving nærmere beiteslipp vil et lavere hold være akseptabelt. Når besetningen er sortert i grupper, kan fôring tilpasses den enkelte gruppe.

Gruppering

Justering av holdet skal gjøres i tidlig drektighet. Er det fortsatt stor variasjon i holdet bør feite kyr få en moderat rasjon, men behovet for protein og mineraler må dekkes. Underfôring i denne perioden må ikke være for stor. Kua vil bruke sine reserver til kalven, men sterk underfôring kan gi svakere kalver, kalvingsproblemer og gå ut over råmjølkskvaliteten. Tynne dyr må følges opp med godt grovfôr og økte kraftfôrmengder. Mange frykter at kalven skal bli for stor dersom fôring er for sterk siste del av drektigheten. Forskningen er tvetydig om kalvestørrelsen påvirkes, derimot kan det se ut til at kalver etter for tynne mødre kan være svakere enn mødre i riktig hold. Både over- og underfôring av kua kan gi kalvingsvansker og gå ut over råmjølkskvalitet og -mengde.

Bruk silo når kuas behov er størst

En måte å øke energi- og proteinnivået på er å gå over på et bedre grovfôr. Tidlig slått gras med god konservering inneholder mer fôrenheter og protein, og kan i stor grad dekke kuas behov før kalving. Er grovfôret av en kvalitet som ikke dekker behovet, må det kompenseres med kraftfôr og proteintilskudd. Tabellen viser noen eksempler på rasjoner med NH3-halm med en antatt proteinverdi på 8-9 % i kolonnen for alt. 1. Som tabellen også viser vil det være behov for proteintilskudd både før og rett etter kalving.

Protein

Grovfôr, som silo og høy, kan gi tilstrekkelig med protein, men halm vil gi for lite bidrag i denne perioden. Behandling av halmen kan forbedre proteinverdien noe. Innholdet i helsæd eller grønnfôr varierer svært mye, og det er nødvendig med en fôrprøve for å fastslå proteininnholdet. I tidlig drektighet kan vi akseptere lavere tilgang på protein, men fram mot kalving øker behovet. Rasjonen bør inneholde 11% råprotein før kalving og 14% etter kalving. Rasjoner med mye halm, spesielt ubehandlet halm, har lave proteinnivåer, og det er ofte nødvendig å gi proteintilskudd for å få tilstrekkelig dekning, for eksempel i form av Formel Protein 32/42. En analyse av grovfôret vil gi gode svar på om det er nødvendig med tilskudd av protein eller ikke.

Mineraler og vitaminer

Grassurfôr alene vil aldri kunne dekke mineralbehovet til ammekua. Det er helt nødvendig med mineraltilskudd. Ved bruk av halm i rasjonen vil underdekningen forsterkes. Kua trenger mineraltilskudd gjennom hele drektigheta, med tilpasset innhold og mengde ut fra grovfôrrasjonen. Et allsidig tilskudd vil gi tilstrekkelig dekning, men det kan være nødvendig å gi litt ekstra ved høg andel halm. Selen er kanskje det mest diskuterte mineralet i markedet, men andre makromineraler som kalsium og magnesium er også svært viktige. Ved bruk av bolus kan vi ikke understreke nok at disse kun dekker behovet for mikromineraler som for eksempel selen og jod. Riktig nok inneholder bolusen gjerne noen makromineraler og vitaminer, men langt fra tilstrekkelig til å dekke daglig behov. Et allsidig tilskudd som Pluss Ammeku eller Pluss Storfe tildelt pr. ku/dag er den beste løsningen.

Ei frisk ku i passe hold

Et godt utgangspunkt for en vellykket kalvingsperiode er friske kyr i passe hold. Dette krever god oppfølging av holdet gjennom vinteren med gruppering av dyr og justering av rasjonen. Pass på så kua ikke underfôres og at hun får tilstrekkelig proteindekning fram mot kalving. De siste 60 dagene bør holdet være stabilt. Ved bruk av halmrasjoner vil det være fornuftig å gå over på grassurfôr, eventuelt øke på med kraftfôr fram mot kalving. Med god dekning på energi, protein, mineraler og vitaminer har kua de beste forutsetningene for å få en frisk og livskraftfig kalv.

Tabell:

 

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 1 2019