06.09.2017 | Rune Lostuen, produktsjef og Ann-Lisbeth Lieng, fagsjef drøv, Felleskjøpet

Produksjon av metan i vomma er en energikrevende prosess. Gjennom å redusere denne prosessen har Agolin Ruminant i fôringsforsøk økt fôreffektiviteten hos dyra med 5-8 %. Dette betyr bedre økonomi i oppfôringa, samtidig som storfekjøttproduksjonen blir mer klimavennlig.

Metan (CH4) er en av de største klimagassene og beregnes til å utgjøre minst 14 % av de totale utslippene av klimagasser og med et globalt oppvarmingspotensial 25 ganger kraftigere enn karbondioksid og har et 12-årig atmosfærisk livsløp. Det er beregnet at landbruket står bak 50-60 % av utslipp av metan. Av dette utgjør metanutslipp fra drøvtyggere 15-33 %.*

Metan i vomma gir tap av energi

Det er beregnet at drøvtyggere taper 5-15 % av bruttoenergien i fôret på grunn av produksjon av metan i vomma. Metan-produksjonen i vomma er en mikrobielt drevet prosess for å fjerne overskudd av hydrogen. Det nye produktet vi nå tilsetter i FORMEL Biff sortimentet vil blokkere deler av denne energikrevende prosessen og har i forsøk redusert produksjonen av metan, og dermed utslipp av metangasser med 15-20 %.

Når vi kan påvirke og redusere produksjonen av den energikrevende metanproduksjonen i vomma vil vi øke utnyttelsen av fôret.Det vil i praksis si at en får mer kg kjøtt på samme mengde fôr, som igjen er positivt for økonomien til produsentene. Samtidig vil produksjonen skje på en mer miljøvennlig måte.

Felleskjøpet tar økte krav om en bærekraftig husdyrproduksjon og reduksjon av klimagasser på alvor. Det gjør vi gjennom en rekke prosjekter knyttet mot klimasmarte tiltak i landbruket.

Det er gjort en rekke vitenskapelige fôringsforsøk i Europa som dokumenterer virkningene av Agolin Ruminant til både okser og mjølkekyr, også på grasbaserte rasjoner. Se tabell 1 der det er referert til fire forsøk som er gjort på storfekjøttproduksjon.

Valg av oppfôringsstrategi

Når en skal velge oppfôringsstrategi (se tabell 2) på oksene er det viktig å ta utgangspunkt i gårdens ressursgrunnlag.

 • Har du god tilgang på billig og godt grovfôr kan en grovfôrbasert produksjon med lite kraftfôr (1-3 kg) være lønnsomt hvis tilgang på dyr harmonerer godt med antall bingeplasser en har tilgjengelig. Har en derimot svært god tilgang på fôringsdyr og grovfôrressursene er flaskehalsen, kan en mer intensiv oppfôring (4-5 kg kraftfôr) være å anbefale.

 • Rasen påvirker oppfôringsstrategien.
  • Tunge raser som Limousin, Simmental og Charolais eller krysninger med disse, tilsier en intensiv oppfôring, da de kan fôres tunge uten at en trenger å være redd for fettrekk. Ofte anbefales 4-6 kg kraftfôr på de tunge rasene.
  • Lettere raser som Hereford og Aberdeen Angus bør ha en noe mer moderat framfôringsintensitet, i alle fall hvis en ønsker å oppnå høge slaktevekter. Ofte anbefales 2-4 kg på de lette rasene, avhengig av grovfôrkvalitet og ønsket slaktevekt/slaktealder. 
  • NRF-oksene er fleksible. De kan oppnå både god tilvekst på tidlig høstet grovfôr, men også tåle intensiv oppfôring med større kraftfôrmengder. Mengde kraftfôr til NRF-okser varierer fra ca. 2 kg på grovfôrbasert produksjon til 5 kg på mer intensiv oppfôring.
 • Tilgang på alternative fôrmidler som eget korn, brød, poteter etc. kan være interessant hvis prisen er en del lågere enn kraftfôr. Det beste er å benytte en fullfôrblander hvis en skal anvende slike fôrmidler. Det gir en mest mulig homogen rasjon.

 • Strategifôring kan være interessant hvis en har mulighet til å bruke to kraftfôrtyper. Spesielt NRF-okser har et høgere proteinbehov de første 10-12 månedene og det kan derfor være mulig å bruke en billigere/mer proteinfattig kraftfôr i sluttfôringa. De tyngre rasene har et høgt proteinbehov gjennom hele oppfôringsperioden så til disse er det ikke så mye å hente økonomisk som hos f. eks NRF.

 • Ønsker du å diskutere oksefôring eller vil ha besøk av en av våre fagkonsulenter, kontakt oss på tlf. 72 50 50 50.

Forsøk

Periode

Antall dyr

Fôropptak (kg TS)

Daglig tilvekst (g/dag)

Fôreffekt-
ivitet

(FCR)

Tyskland

10 mnd

>100 dyr i hver gruppe

10,41 vs. 10,73*

 

(- 3%)

(1333 gram vs. 1261 gram i kontroll*)

 

+ 72 gram i økt tilvekst

7,81 vs. 8,51*

 

Forbedret fôreffektivitet med 8,2%

Italia

6 mnd

580 dyr totalt

 

okser

 

 

 

 

 

kviger

Ikke oppgitt

 

 

+ 70 gram i økt tilvekst

(1470 gram mot 1400 gram i kontroll*)

 

+ 80 gram i økt tilvekst

(1060 gram mot 980 gram i kontroll*)

 

England

86 dager

(slutt-

fôring)

>Over 80 i hver gruppe

12,1 vs. 13,5*

(-10,4%)

727 gram vs. 699 gram i kontroll*

(+4%)

8,8 vs. 9,44*

(Forbedret fôreffektivitet med 6,8 %)

Italia **

46 vs. 136 dager

30 dyr i hver gruppe

Ikke oppgitt

+125 gram i økt tilvekst

 

1380 g/d over 136 dager vs. 1255 g/d over 46 dager

 

 

Tabell 1: Fôringsforsøk i Europa som dokumenterer virkningene av Agolin Ruminant.

*Kontroll: Forsøkene er sammenligningsforsøk, dvs. at det er minimum to grupper med dyr som får samme fôrrasjonen. Kontrollgruppa får ikke tilsatt Agolin Ruminant mens den andre får tildelt dette produktet.
** Begge gruppene har fått Agolin Ruminant, to grupper: 46 dager vs. 136 dager for å dokumentere virkningen over lengre tid.

FORMEL Biff ble lansert i 2002 og er landets mest solgte kraftfôrtype til okser. Siden lanseringen har det kommet til to nye sorter i serien, slik at den i dag består av tre varianter til ulike typer framfôringsstrategier:

Type

Bruksområde

Anbefalt mengde

FORMEL Biff Kompakt

Til grovfôrbasert kjøttproduksjon med ønske om små/moderate mengder kraftfôr

1—3 kg per dyr og dag

FORMEL Biff

Allround Biffblanding som passer til et bredt spekter av grovfôrtyper og oppfôringsstrategier

3-6 kg per dyr/dag

FORMEL Biff Intensiv

Passer spesielt i intensiv oppfôring av okser. Inneholder mye fiber og vil gi en fastere gjødselkonsistens. Kan gis etter appetitt sammen med smakelig strukturfôr

>5 kg kraftfôr per dyr/dag

 

Artikkelen står også på trykk i Samvirke nr. 8 - 2017.