En god start som kalv, sammen med en velfungerende vom og riktig fôring er viktige faktorer på veien.

Statistikken fra Animalia viser at NRF utgjør ca 60 % av all slakting i Norge. NRF oppnår i gjennomsnitt klasse O, med 33,4% i ren O 16 % i O- og 17% i O+. Vektene på slakta øker også i takt med klassen. For klassen O- var gjennomsnittlig slaktevekt 261 kg mens den var henholdsvis 290 kg og 327 kg for klassene O og O+.

God klassifisering påvirkes av mange faktorer

Det er store forskjeller på rasene. NRF er en kombinasjonsrase der det har blitt avlet på både kjøtt og melk, mens de reine kjøttferasene i stor grad har hatt kjøttfylde som mål. Dette påvirker selvfølgelig disse rasenes klassifisering. Slaktemodenhet defineres gjerne når dyret har begynt å avleire fett. På de lettere kjøttrasene og NRF inntrer dette på lavere vekter enn de tunge kjøttrasene.

Du kan i stor grad påvirke klassifiseringen med fôringa. Ikke bare i den siste del av oksens liv, men også i høy grad oksens første leveuker. Kalver som har hatt en dårlig start i livet med sykdom og dårlig miljø, vil ha et dårligere utgangspunkt for å oppnå O+. Disse oksene vil starte fettavleiring på lavere vekter enn ønskelig.

En god start gir et godt grunnlag

Alt fra kalvens første dager legges grunnlaget for en frisk og rasktvoksende okse. Gi kalven all den råmelka den ønsker å drikke så raskt som mulig etter fødsel. Kalvens evne til å absorbere immunstoffene reduseres raskt de første timene. Dette er avgjørende for å gi den en god start slik at den er sterkere rustet mot smittestoffene den blir utsatt for seinere.

Kalven trenger også mye energi for å få en god vekst. I de første leveukene til kalven bør vi tilstrebe en tilvekst på 800 gram. For å oppnå dette må vi gi kalven tilstrekkelig mjølk. 8 liter mjølk pr dag samtidig som den blir tilvendt kraftfôr vil gi kalven nok energi til å få ønsket tilvekst.  God kalveoppstalling, tildeling av melk flere ganger pr dag og tilgang på vann er også viktige faktorer som må være på plass. (Se artikkel i Samvirke 7-16.)

I takt med at kalven spiser mer kraftfôr kan den trappes ned på melk. Å avvenne kalven ved 7-8 ukers alder bør være målet, men for å unngå at kalven taper tilvekst må energien kompenseres med kraftfôr og grovfôr. Den bør derfor spise minst 1,2 kg kraftfôr ved avvenning.

God hygiene er viktig

For å lykkes med kalveoppdrettet er det viktig med gode rutiner. Hygiene i kalveavdelingen, både i bingene og med renhold av bøtter og smokker. Det er like viktig som renhold av melkeutstyr for øvrig. I miljø med mye mjølkesøl og god temperatur vil bakteriene kose seg. Mang en kalvediare kan unngås om en har hygiene i fokus.

Dosering av mengde pulver og rett temperatur på drikke er også faktorer som det er viktig å ha kontroll på. Å skaffe seg gode arbeidsrutiner, slik at alle som steller kalven i fjøset gjør ting likt er enkle, men viktige praktiske tips.

Tørkestativ: Det er viktig å lufttørke kalvebøttene for å redusere bakterienivået.

TØRKESTATIV: Det er viktig å lufttørke kalvebøttene for å redusere bakterienivået

Hvorfor kalvekraftfôr?

For å utvikle drøvtyggerfunksjonen raskest mulig trenger kalven kraftfôr og godt grovfôr. I kalvens første uker spiser den lite grovfôr og kraftfôr. Ved å tilby den godt næringsrikt grovfôr, enten i form av høy eller godt fortørket silo, vil den gradvis spise mer. Det er viktig ved tildeling av både kraftfôr og grovfôr at det ikke ligger og «surner» foran kalvene. Ta vekk det de ikke spiser både morgen og kveld. Erstatt dette med nytt fôr, det betyr mye for appetitten. Grovfôret skal ikke være sterkt syrnet silo, eller stivt gammelt høy. Bruk det beste på kalven.

Vi anbefaler FORMEL Kalv fra dag en. Dette fôret inneholder mer av mineralene Ca og P enn vanlig kraftfôr og er mineraler som er viktig til dyr i vekst. Innholdet av Cu er litt lavere i FORMEL Kalv enn i vanlig kraftfôr. Det er viktig å huske på at kalven tar lettere opp Cu enn voksen drøvtygger. Vitamin B og C er også tilsatt i kalvekraftfôret fordi kalven ikke har utviklet drøvtyggerfunksjon. I denne fasen er det viktig med B-vitamin. C-vitamin øker opptaket av Fe.Vi anbefaler å bruke FORMEL Kalv til kalven spiser ca. 1,5 kg/dag. Da kan FORMEL Kalv Intensiv være et godt alternativ.

Forsøk viser at å øke tilveksten fra 80-100 kg ved 3 mnd alder vil gi 6 ukers tidligere utslakting, med samme vekt og klasse. Dette er penger direkte på bunnlinja.

FORMEL Kalv Intensiv, er et protein- og fiberrikt kraftfôr tilpasset kalven fra den er 100-300 kg. Denne perioden sammenfaller ofte med miljøskifte for kalven. I en slik overgang er det ofte en ser helsemessige utfordringer for kalven. Både fôrskifte og miljøskifte kan gi diare og redusert tilvekst. Siden FORMEL Kalv Intensiv inneholder mer fiber, vil den gi kalven en mer velfungerende vom. Formel Kalv Intensiv har også mer protein, dette er viktig for å utnytte kalvens vekstpotensiale, på veien til en O+ okse.

Grovfôr er viktig

Oksen setter pris på godt grovfôr. Muligheten til å utnytte godt grovfôr med rett type kraftfôr er beskrevet i Samvirke 9-16. Hvilke kraftfôrmengder og type en skal bruke vil også avhenge av grovfôrkvalitet, plass i fjøset, tilgang på grovfôr og kalv. Felleskjøpet har tre typer FORMEL Biff. Alle er gode kraftfôrtyper som passer til ulik type grovfôr og ulike fôringsstrategier. For å vurdere hvilken type du skal bruke, anbefaler vi å ta en prat med din fagkonsulent.

Velfungerende vom

Bruk av fullfôr til okser øker i omfang. Det gir gode muligheter til å mikse ulike typer grovfôr med et kraftfôr. Slik blir fôringa optimal og stabil over lengre tid. Ei stabil vom der mikrobeaktiviteten er god, gir mindre sur vom, mindre diare og bedre fôrutnyttelse. Dette er faktorer som igjen gir trivsel i oksebingen og bedrer din økonomi. Om fôringsopplegget er mer tradisjonelt med tildeling av kraftfôr og grovfôr, bør en tenke mye på vommas tilstand. Gis det mye kraftfôr pr. dag må en fordele det på to ganger for å unngå sur vom. Er det totale kraftfôrnivået over ca 5 kg/dag, bør en bruke FORMEL Biff Intensiv der andelen fiberstoffer er høyere.

Kraftfôrnivå for å oppnå god klasse

Det er viktig å ha en plan for sin produksjon. For å anbefale eksakte kraftfôrmengder slik at man oppnår et gitt resultat, bør en ha opplysninger om grovfôrkvalitet. Statistikk og erfaringer viser at det oppnås oftere O+ på slakt som har litt høyere slaktevekt. Men en skal være klar over at når oksen er slaktemoden begynner avleiringen av fett. Å fôre videre da betyr økt fettrekk.

Kvalitetstillegg storfe
Fra 1. januar 2017 endres kvalitetstillegget på storfe. Det er ung okse, kvige, ung ku i klassen O+ og bedre som får en økning på kr 3 til kr 7 per kg. Samtidig reduseres kvalitetstillegget på samme dyregruppe med kr 1 til kr 3 i klassen O. Det betyr at det blir ekstra viktig å tilstrebe seg en god klasse.

Klasser 0- 0 0+
Nye satser kvalitetstillegg Ung okse, kvige, ung ku  0,- 3,- 7,-
Gamle satser kvalitetstillegg   0,- 4,- 4,-

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr 1, 2017

Dersom du har spørsmål om kraftfôr og fôring er din lokale fagkonsulent tilgjengelig for spørsmål.