14.12.2018 | Felleskjøpet

I Danmark driver SEGES svineproduksjon profesjonelt forsknings- og utviklingsarbeid for griser. SEGES er et profesjonelt kunnskaps- og innovasjonshus som arbeider med alt som har å gjøre med oppdrettsvirksomhet. De publiserer kontinuerlig den nyeste kunnskapen om griseproduksjon - gjennom eksperimentelle resultater, analyser, prognoser og faglige vurderinger. De har nylig utført en utprøving av ProGrow teknologi for å veie slaktegris, og har publisert en artikkel om undersøkelsen.

Bakgrunn for undersøkelsen

Det er mange likheter mellom slaktekyllingproduksjon og slaktegrisproduksjon. I slaktekyllingproduksjon har nåtidsovervåkning og styring av tilvekst, fôr, vann og fjøsklima bidratt til en vesentlig forbedring av produktiviteten. Det kan derfor ventes at liknende tiltak vil kunne forbedre produktiviteten også for slaktegrisproduksjon. Optimal produktivitet hos griser i vekst sikres best ved å overvåke og kontrollere de faktorer som kan påvirke grisenes trivsel i sanntid. I dag foretar de fleste besetninger en status over produktiviteten av deres slaktegris hvert kvartal, eller når en seksjon er tømt. Dette gjør dog at svineprodusenten ikke har mulighet for, på bakgrunn av tallene, å korrigere produksjonen underveis. Derfor kunne det potensielt være en vesentlig forbedring dersom produsenten fikk mulighet for å følge utviklingen i innsettet underveis og reagere tidlig, såfremt produksjonen viser negative tendenser. Nåtidsovervåkning gir derfor trygghet og mindre tap av produktivitet. Hva den daglige tilveksten angår, er det i dag et langt større fokus på dette enn tidligere. Etablering av veiing av en gruppe gris hvor man følger en stikkprøve av grisene ukentlig for å kunne overvåke den daglige tilveksten, har blitt rutine hos mange produsenter. Veining av grisene på for eksempel en plattformvekt tar tid, og det fysiske arbeidet som er forbundet med å veie en gris har aldri vært en ønskejobb for bonden. Samtidig kan det muligens forstyrre grisene i deres vekst på grunn av stress ved håndtering. Det er derfor relevant å undersøke alternative muligheter for å automatisere denne prosessen.

Nåtidsovervåkning med ProGrow

ProGrow gir med utjevning av data et sikkert bilde av grisenes tilvekstkurve for de bingene som overvåkes. Om det er ønskelig med et uttrykk for produktivitet i hele besetningen, skal minst 2/3 av alle binger overvåkes.

ProGrow (PG) er et nytt produkt fra SKOV A/S til overvåkning av grisens tilvekst, fôr- og vannopptak. PG-teknologien er basert på veiekamera, som i denne testen var plassert over bingens fôrautomat.

Testens primære formål var å undersøke hvor sikkert PG kunne bestemme grisenes gjennomsnittlige vekt i en binge ved å sammenligne den estimerte vekten fra PG med manuelle veiinger. Det var også et formål å teste hvor egnet PG er til å overvåke grisenes tilvekst, samt sammenligne spredningen i grisenes vegt innenfor bingene målt med PG mot spredningen i grisenes vegt målt ved enkeltdyrsveininger på en elektronisk vekt. Til slutt var det mål om å teste hvor mange prosent av besetningen i en gitt seksjon det bør være veiekamera på, for å oppnå et representativt utvalg for grisenes vekt i hele grusehuset/besetningen, samt om PG kunne estimere grisenes innsettelsesvekt.

Produktet ble testet i en slaktegrisavdeling med 12 binger á 16 griser per binge, omfattende i to runder. Det ble foretatt en såkalt datamanipulering før det ble testet veiesikkerhet og spredning i grisenes vekt. De 25 % laveste og 25 % høyeste veiedata per dag per binge ble sortert fra. Deretter ble data utjevnet, slik at de aktuelle data fra en gitt dag var et gjennomsnitt av fire dagers veininger (det aktuelle, samt de foregående tre dagers veininger på middelvekten). 

Med de utjevnede dataene ble grisenes gjennomsnittlige vekt for alle 12 binger estimert med stor sikkerhet (0,3 prosentavgivelse) i første testrunde. I andre runde var sikkerheten på grisenes vekt noe dårligere bestemt med en avgivelse på middelvekten på 3,6%. Tekniske problemer med bildekvaliteten kan være medvirkende til den lavere sikkerheten i andre runde. I ni av 12 binger ble grisenes vekt i andre runde estimert til en lavere vekt enn grisenes vekt målt på en plattformvekt.

Spredningen på gjennomsnittsvekten var svært lik for PG- og enkeltdyrsveiningene. Det betyr at såfremt gjennomsnittsvekten er korrekt bestemt for alle griser i hele seksjonen, er det mulig å estimere en fremtidig vekt og spredning, og dermed også hvor mange griser som vil ligge over en gitt vekt for eksempel en uke frem i tid. Et gjennomsnitt av veiekamera over alle binger vil gi det beste estimatet på grisenes gjennomsnittlige vekt i hele seksjonen. I første runde, hvor veiepresisjonen var god, ble det på basis av PG-data og plattformvektdata tester hvor presist 2,4 eller 8 tilfeldig utvalgte binger ut av 12 binger ville estimere hele seksjonens gjennomsnittlige vekt. Testen viste at resultater med 8 (2/3) tilfeldig utvalgte binger kunne estimere resultatet for alle binger med en variasjon innenfør pluss/minus 1%, ved utvelgelse av fire binger (1/3) var resultatet innenfor 2% og ved to binger (1/6) lå resultatet innenfor en avgivelse på 3%. Avgivelsene var stort sett identiske på PG-data og brovektveininger.

Måling av daglig fôr- og vannopptak for alle grisene i hele seksjonen kan brukes til selvstendig overvåkning av produksjonen. Hvis det er kameraovervåkning på minst 2/3 av bingene, kan den gjennomsnittlige daglige tilveksten settes i forhold til fôropptak. Måling av dalig tilvekst og fôropptak på samme gruppe av griser kan supplere hverandre. Fôropptak ble ikke målt daglig, derfor er det ikke undersøkt om det kan måles en sikker sammenheng mellom de to variablene. Grisene i denne testen ble fôret etter en kurve og fôrforbruket ble kun avlest ukentlig i forbindelse med veiing av grisene. På denne bakgrunnen er det ikke foretatt analyser av sammenhengen mellom daglig tilvekst og fôropptak, men data indikerer at det sannsynligvis er sammenheng som kan brukes i den videre utviklingen av PG.

Formål med undersøkelsen

ProGrow (PG) er et overvåkningssystem i nåtid fra firmaet SKOV A/S. PG kan håndtere data vedrørende vannforbruk, fôrfrobruk samt kameraveininger av griser på sti-nivå. Disse dataene samles og vises i FarmOnline sammen med klimadata. Prøvenes hovedformål var å teste hvor egnet PG er til å estimere grisenes vekt. Grisenes vekt er en forutsetning for å kunne måle grisenes produktivitet og dermed en forutsetning for å utvikle et effektivt produksjonsstyringsverktøy.  

Lønnsom drift med SmartHold

Stadig mer og mer av det som skjer i landbruket registres i sanntid, og nye løsninger skal bidra til mer effektiv og lønnsom drift. I Felleskjøpet kaller vi dette SmartHold, hvor sensorteknologi, fôrrådgiving, i-mek-løsninger og kompetanse forenes for å bidra til smartere dyrehold. 

Det er små forskjeller i produktivitet som gir store forskjeller i lønnsomheten for slaktegris. Mange produsenter har begrenset innsikt og kontroll underveis i utviklingen. Derfor har Felleskjøpet utviklet FORMAT Vekstmodell. FORMAT Vekstmodell er et SmartHold-verktøy for bedre kontroll og styring av din slaktegrisproduksjon. FORMAT Vekstmodell vil på mange måter bidra til at jobben med å fôre fram slaktegris blir mer interessant, og ikke minst mer lønnsom. 

 

Relevante produkter for slaktegrisproduksjon i Norge

  • ProGrow
  • Skov fôrvekt
  • Platteformvekt fra Teo Teknikk
  • Mobil grisevekt fra Agrisys

Disse produktene er tilgjengelig for salg. Ta kontakt med din salgs- og fagkonsulent for mer informasjon.