26.06.2019 | Felleskjøpet

CropPLAN retter seg mot alle norske bønder, så programmet er relevant også for gårdbrukere som ikke benytter Felleskjøpet Agri som totalleverandør.

Planleggingsverktøyet blir lansert august 2019.

«Økonomi og klima –kan disse forenes i en bærekraftig produksjon?»

I nær sagt alle kanaler snakkes det om klimasmart landbruk i disse dager, men klimasmart landbruk er i stor grad blitt synonymt med å kutte utslipp av metan og lystgass. Vi mener det er nær sammenheng mellom energieffektivt landbruk, klimasmart landbruk og lønnsom drift. Men når man definerer bort drivstoff-forbruk fra landbrukets klimaregnskap mister man dessverre fokus på et viktig fagområde for å redusere landbrukets utslipp av klimagassen CO2.

Ny teknologi kan hjelpe oss å avdekke hvordan effektiv transport og metoder for redusert drivstoff-forbruk kan utvikles på egen gård.

«Presisjon, lett og oversiktlig»

Felleskjøpet erfarer at mange gårdbrukere ønsker å satse innen presisjonslandbruk, og for de som allerede har tatt skrittet inn i ny GPS-verden er erfaringene og tilbakemeldingene gode. Men fremdeles er det mange gårdbrukere som forbinder presisjonslandbruk med store og kostbare maskininvesteringer. De nye verktøyene som lanseres fra DataVäxt; LogMASTER, CropSAT og CropPLAN, gjør det mulig å benytte presisjonsverktøy til en høyst overkommelig pris. Gårdbrukere vil raskt oppleve at de nye verktøyene gir nyttig kunnskap om eget driftsopplegg. Således kan løsningene til DataVäxt være et først skritt inn i fremtidens presisjonslandbruk. Enkelt sagt bidrar verktøyene til å gjøre satellittjordbruket enklere og billigere å komme i gang med. 

«Hva er CropPLAN»?

CropPLAN gir deg full oversikt over egen planteproduksjonen. I programmet kan du planlegge årets vekstsesong, sette innkjøpspriser på alle innsatsfaktorer samt følge opp med registreringer gjennom sesongen. CropPLAN vil gjøre det enklere å planlegge innkjøp, styre planteproduksjonen gjennom sesongen samt analysere resultatene etter innhøsting. Supplerende verktøy fra DataVäxt, som LogMASTER, vil gi mer og bedre innsikt i bruk av maskinparken ved at den loggfører maskintimer, dieselforbruk og kjøremønster på skiftene. Etter innhøsting korrigerer du forventet avling med oppnådde avlingsnivåer. Målsetningen i programmet er å regne ut dekningsbidraget på skiftenivå for hver enkelt kultur. På den måten kan man beregne og vurdere lønnsomheten på egen gård, samt få reell oversikt over konsekvensene og kostnadene forbundet med ekstensivt drift og urasjonelle skifter.

«Driftsledelse blir stadig viktigere»

Over en lengre periode har volumproduksjonene økt i driftsomfang. I takt med økt volum blir analyser av egen gårdsdrift, for å finne energieffektive og tidsbesparende løsninger, stadig viktigere. Når man skal drifte større arealer og samtidig stelle flere dyr blir arbeidseffektivitet et viktig fokusområde. På mange gårdsbruk er driftsledelse snart like viktig som agronomikunnskap for å lykkes.

Undervurderer man betydningen av driftsledelse kan man komme i en situasjon med knapphet på tid, noe som igjen kan påføre gårdbrukere både økonomiske og helsemessige utfordringer, ettersom man skal løse flere og mer komplekse faglige utfordringer enn tidligere.