Tørråtesmitte oppstår gjerne når første sprøyting starter for seint, eller det er for lange opphold under vanskelige forhold. Med den høsten vi hadde i fjor og mild vinter kan en forvente en del tørråtesmitte både i jord og på settepotetene.

Symptomer og skadevirkninger

potettørråte_nærbilde.jpg

Tørråte spres i fuktig vær. Det går 3-10 dager fra infeksjon skjer til man ser de første flekkene. De starter som vasstrukne streker som utvider seg til gråbrune flekker, ofte med en lysere kant mot friskt vev. I fuktige perioder dannes det et hvitt belegg på undersiden av bladene i ytterkantene av flekkene, dette er sporebærere med sporer. I gråvær overlever sporene spredning innen åkeren, men også til nye åkrer. Hvis bladene er våte etableres det nye angrep. De mest vanlige sortene har liten motstandskraft mot tørråte. Uten tiltak vil tørråten klare å ødelegge åkeren på to til tre uker når det er varmt og fuktig vær. Selv ved svake angrep på riset kan potetknollene infiseres i veksttida og ved høsting. Råten utvikles videre på lager.

Tørråteangrep i en åker kan gi betydelig avlingsreduksjon både når det gjelder kvantitet og kvalitet.

Tidspunkt for bekjempelse

Været har stor betydning for om det blir tørråte angrep eller ikke, det er derfor laget værbaserte varslingsmodeller for når det er behov for å sette inn tiltak. I tillegg gjør Landbruksrådgivingen systematiske observasjoner for å finne tidlige angrep. Kontakt lokal rådgiver og følg med på varsler på www.vips-landbruk.no for å få hjelp til å vurdere når det er behov for tiltak.

Det er svært vanskelig å stoppe et etablert tørråteangrep hvis ikke det blir tørrvær. Derfor må man basere tørråtekontrollen på forebyggende sprøyting. Nærstadmodellen på www.vips-landbruk.no viser om været gir risiko for tørråteinfeksjon. Det beste er å sprøyte like før infeksjon. Siden tørråteinfeksjon normalt skjer i morgentimene, betyr det at man bør sprøyte i dag hvis det er varslet høy tørråterisiko i morgen.

Nye midler

Norsk Landbruksrådgiving (NLR) med flere har jobbet for å få tilgang til flere midler i potetproduksjonen, og det siste er at tørråtemiddelet Infinito er godkjent på dispensasjon i år. Nedenfor gis en kort beskrivelse av de nye midlene og når de kan brukes.

Cymbal 45

Cymbal 45 inneholder det kontaktvirkende og lokalsystemiske aktivstoff, cymoxanil. Cymbal har ikke tilstrekkelig langtidsvirkning i seg selv, og skal derfor brukes i blanding med andre tørråtemidler. I de første 24 timer etter smittespredning dreper Cymbal soppsporene umiddelbart etter at de har spirt (kurativ virkning).
Cymbal forsterker virkningen mot infeksjoner som nettopp er skjedd (men enda ikke synlig). Cymbal brukes i et sprøyteprogram i blanding med andre produkter - særlig når smittetrykket er høyt, eller når det planlagte sprøyteintervall ikke kan holdes. Dosering er 25 g/daa i 20-30 l vann i blanding med andre midler mot tørrråte. Maksimalt seks behandlinger per sesong fra potetene er ca. 15 cm høye. Behandlingsfrist 7 dager. Regnfast etter 2 timer, 10 m buffersone mot overflatevann.

Proxanil

Proxanil inneholder 2 aktive stoffer. Det ene, propamokarb (del av Consento), er systemisk og transporteres til ny tilvekst. Det andre, cymoxanil (Cymbal), er et kontaktmiddel med lokalsystemisk virkning. Kombinasjonene av de to stoffene sikrer en god virkning og motvirker resistens. Ny tilvekst av potetriset vil beskyttes, og spirende soppsporer vil drepes. Proxanil har opptil ca 48 timers kurativ effekt. Proxanil skal blandes med andre tørråtemidler for å sikre en bedre forebyggende virkning. Bruk da 150-200 ml Proxanil + en redusert dose av Ranman Top/l Revus. Ved tørråte i åkeren (stoppsprøyting) brukes full dose (200 ml) Proxanil og Ranman Top samt en oppfølgende sprøyting 3-4 dager senere med Cymbal + Ranman Top/Revus.

Proxanil har 14 dagers behandlingsfrist. Maksimalt 6 behandlinger pr. vekstsesong. Det er viktig at hele bladmassen dekkes med sprøytevæske. Regnfast etter 2 timer, 10 m buffersone mot overflatevann.

Infinito

Infinito er godkjent på dispensasjon fra 2. mai til 30. september 2020. Infinito inneholder to aktive stoffer – fluopicolide (nytt) og propamokarb (samme som i Proxanil og Consento), og er dermed både forebyggende og kurativ. Infinito kan brukes hele behandlingsintervallet, men er svært aktuell å bruke ved høyt smittepress eller når man tror at man kanskje har fått smitte i åkeren. I norske forsøk har behandling 2 dager etter infeksjon fortsatt gitt god virkning. Det anbefales i tillegg at man behandler med Infinito 2 ganger etter hverandre i sesongen der det er størst vekst, normalt i slutten av juli/ begynnelsen av august. Dette for å få maksimalt ut av den sporehemmende virkningen for å beskytte knollene. Ved tre behandlinger er dosen 160 ml per dekar, eller en kan bruke 120 ml ved fire behandlinger. Intervall 7-10 dager. Middelet er regnfast etter 1 time. Behandlingsfristen er 7 dager. Infinito har ikke krav til buffersone kun avstandskrav til vann på 5 m.

Tørråtestrategier

Ved 1. eller 2. tørråtesprøyting er det anbefalt å bruke Ridomil Gold MZ Pepite for å ta eventuell primærsmitte i settepotetene. Om en bruker dette ved 1. eller 2. sprøyting, avhenger av hvor jevnt potetene spirer, og hvor tidlig du starter sprøytingen. I en jevntspirende åker er det mer aktuelt å bruke Ridomil ved 1. sprøyting, enn i en sort med ujevn spiring, hvor de tregeste plantene bør ha nok bladareal til å ta opp den systemiske delen i Ridomil Gold MZ Pepite. Ut fra den informasjonen vi har i dag vil 2020 trolig være siste året for salg og bruk.

Videre i sesongen kan en veksle med Revus og Ranman Top som forebyggende sprøytinger før varsel. Revus og Ranman Top beskytter riset i 7 til 10 dager avhengig av risveksten. Er det ekstrem risvekst og samtidig høy tørråterisiko flere dager på rad bør man sprøyte igjen etter bare fem dager. Hvis man sprøyter etter infeksjon, det vil si dagen med varsel eller dagen etter, og det er lenge siden sist sprøyting, slik at det er dårlig beskyttelse fra sist sprøyting, bør man bruke et kurativt middel, som Infinito eller Cymbal i blanding med Revus/Ranman Top.

Proxanil + Revus/Ranman Top eller Infinito brukes i perioder med sterkt smittepress og hvor en har sett tørråte i åkeren. Den/de siste forebyggende sprøytingen bør gjøres med Ranman Top siden det har god sporedrepende effekt og kan redusere risikoen for at knollene blir smittet ved opptak. Det er også aktuelt å bruke Ranman Top sammen med risdreping.

Tørrflekksjuke

Har man sorter som er utsatt for tørrflekksjuke bytter en ut Revus/Ranman med Revus Top. Revus Top inneholder i tillegg til mandipropamid (samme som i Revus) også difenokonazol som virker mot sykdommer forårsaket av ekte sopper. Det anbefales derfor å bruke Revus Top ved 2. og 4. tørråtesprøyting eller å tilsette Amistar ved to av tørråtesprøytingene.

Nedsviingsmidler

Gozai til nedsviing av potetriset er tillatt på dispensasjon i år (fra 11. juni til 9. oktober). Doseringen er 80 ml +150 ml Renol/Mero per dekar, maks 2 gangers behandling. I skrivende stund venter vi fortsatt på vedtak på Spotlight Plus.