Det skjer stadig endringer på plantevernområdet. Plantevernkatalogen 2020 er ferdig trykket og på vei ut til våre avdelinger m.fl. Den har ikke informasjon om Mustang Forte da den ikke var klare ved trykking. Oppdatert liste over alle nye preparater og endringer finner du informasjon om på Min Gård.

DFF SC 500
DFF SC 500 er godkjent i alle kornartene. DFF har svært god virkning mot gjetertaske, veronika- arter og åkerstemor. Spesielt i vårkorn er det også god virkning mot balderbrå-arter, raps, åkerminneblom, rødtvetann, vindelslirkne og åkersenepp. Under optimale forhold har man også middels til god effekt mot andre arter, se etikett.

God jordfuktighet
DFF SC 500 inneholder kun diflufenikan. I Norge har vi kun fått godkjent lave doser, 4,2-10 ml per dekar. Dette gjør at DFF ikke bør brukes alene som hovedprodukt. Imidlertid vil den supplere mange andre produkter i virkning da den har et virknings-spekter som utfyller og forsterker andre grupper av aktive stoffer. God jordfuktighet er imidlertid avgjørende for resultatet.

Behandlingstidspunkt
Diflufenikan er i hovedsak kontaktvirkende og tas opp av skuddene fra ugras som trenger gjennom jordoverflaten. Ved behandling rett etter framspiring vil DFF også bli tatt opp gjennom bladene. Behandlingstidspunkt er fra 0- 2 varige blad på ugraset. De mest følsomme ugrasartene kan bekjempes til de har maks 4 blad. DFF er derfor mest aktuell å bruke i vårkornet. Siden diflufenikan har jordvirkning vil DFF SC 500 også ha virkning på ugras som spirer fram på et senere tidspunkt (etter behandling). DFF virker ned mot temperatur på 5 ﹾ C. Ved bruk av doser over 4,2 ml i vårkorn og 4,8 ml i høstkorn kreves det 10 m vegetert buffersone mot vann.

Resistens
DFF SC 500 inneholder ved maks dose 5,0 g/l av det aktive stoffet, diflufenikan. Denne mengden er ikke tilstrekkelig til å ha god nok effekt på resistent ugras, men vil være med på å hindre resistensutvikling. Til sammenligning inneholder 70 ml Hussar Tandem 10,5 g diflufenikan/liter.

Alliance
Alliance er et vannløselig granulat som fås i 250 grams pakninger. Alliance er godkjent mot frøugras i vårbygg, vårhvete, høsthvete, høstbygg, rug og rughvete, men må ikke brukes i havre eller gjenlegg. Det skal tilsettes klebemiddel, Biowet

Effekt og resistens
Alliance inneholder to aktivstoff (diflufenikan og metsulfuron) fra ulike kjemiske gruppe som sikrer en viss forebyggende resistensutvikling. Mengden diflufenikan i Alliance er tre gram per kilo. Alliance har god virkning mot balderbrå (ikke resistent), då (ikke resistent), vassarve (ikke resistent) gjetertaske, pengeurt, linbendel (ikke resistent), stemor, rødtvetann, raps og andre korsblomster. Moderat effekt på meldestokk, åkerminneblom og vindelslirekne. Allinace har både jord- og bladvirkning. Effekten på resistent ugras bedres ved tilsetting av ulike partnere (Flurostar, Mekoprop, DFF).

Buffersone
Alliance virker ned mot temperatur på fem grader. På jord med over ti prosent mold er jordeffekten svekket. Dosering fra 3,5 til 5 gram per dekar. Det er krav til 10 meter vegetert buffersone mot vann. Behandlingstidspunktet i høstkorn er fra begynnende busking til strekking (BBCH 20-30) og i vårkorn fra to bladstadiet til strekking.

Mustang Forte
Mustang Forte tar vi bare inn i svært begrenset mengde pga at den har en del begrensinger på etterfølgende kultur, bruk av halmen og gjødsel inneholdende halm behandlet med produktet. Den har effekt på både frøugras og rotugras. Kan brukes i doser fra 30– 100 ml per dekar avhengig av sprøytetidspunktet. Den inneholder tre aktive stoffer Aminopyralid + 2,4-D + Florasulam, og har blant annet god effekt på resistent balderbrå og vassarve.

Restriksjoner
Aminopyralid delen i Mustang Forte fører til en del restriksjoner, og dermed er det fare for skade om en ikke er klar over restriksjonene. Les etiketten nøye:

Etterfølgende kultur:

 • Korn, raps, gras og mais kan brukes som etterfølgende kultur.
 • Det bør det gå minst 14-24 måneder mellom behandling med Mustang Forte og etablering av ømfintlige kulturer som potet og diverse grønnsaker, se etikett.

Halmbehandling og gjødsel:

 • Behandlet halm kan ikke brukes i drivhus, til sopproduksjon og kompost eller overdekning med halm på tofrøblada kulturer.
 • Dersom det brukes 50 ml/da Mustang Forte eller mindre:
  • Halm fra en behandlet kultur og gjødsel (ikke bløtgjødsel) som inneholder halm behandlet med Mustang Forte, må innarbeides i jordsmonnet fire måneder før etablering av ømfintlige kulturer.
 • Dersom det brukes mer enn 50 ml/da Mustang Forte:
  • Halm fra en kultur behandlet med Mustang Forte kan bare bli solgt til industriformål eller forbrenning for energiproduksjon.
  • Halm fra en behandlet kultur og gjødsel (ikke bløtgjødsel) som inneholder halm behandlet med Mustang Forte, må innarbeides i jordsmonnet syv måneder før etablering av eventuelle ømfintlige kulturer.


Plantevernmidler som utgår i 2020/2021

Dersom et plantevernmiddel ikke får fornyet godkjenning fastsettes det en avviklingsperiode som maksimalt er på 18 måneder, seks måneder for salg og ytterligere ett år for bruk. Behandlingsprosessen blir mange ganger forsinket i EU og derfor kan preparater vi regnet med skulle utgå, fortsatt være godkjent. Se også info på Min Gård.


Korn

 • Atlantis WG siste salg 30. juni2020, kan brukes til 30. juni 2021. Erstattes av en flytende formulering, Atlantis OD (ikke i vårhvete).
 • Forbel siste salg 30. oktober 2020, kan brukes ut 30. oktober 2021.
 • Hussar OD leveres ikke lenger.
 • Biscaya – siste sesongen er 2020 for salg og bruk. Må selges ut innen 3. november 2020, og må brukes innen 3. februar 2021

 

Her kan du se PLANTEVERNKATALOGEN 2020