300x400-Bygg-2.jpgBredo vil ikke bli tilgjengelig for salg i 2021, her går hele årets avling inn i oppformering for å få tilstrekkelige mengder til 2022. Av 2-radsbygg er det
4 sorter i oppformering: Arild (tidlig), Vanille, Thermus og Annika. Annika ligger litt over Thermus i avling og vil ha meget begrenset tilgang.

Felleskjøpet leverer også RGT Planet som er en sein 2-rader med høyt avlingspotensiale til 2021-sesongen.

Her er en oversikt over Felleskjøpets sortiment av bygg til sesongen 2021.

Ved å klikke på de ulike sortene får du mer informasjon.

Sort

Beskrivelse

Såmengde kg/daa*

Veksttid

Vertti
6-radsbygg
Dyrkingsråd
Foredler: Boreal           

Vertti er en svært tidlig seksradssort, 5 dager tidligere enn Brage. Den har god avling. I finske sortsprøvinger lå den 2 % over Brage (2011-2018). Sorten er sterk mot byggbrunflekk og grå øyeflekk.

20-22 kg

99 dager

Heder 
6-radsbygg
Dyrkingsråd
Foredler: Graminor

Heder er en dag tidligere enn Brage. I perioden 2016-2019 lå Heder over Brage i Sør-Norge, 1 % under i Trøndelag i avling. Heder har god stråstyrke og treskbarhet. Sorten er sterk mot bygg brunflekk, men kan være noe svak mot spragleflekk.

20-22 kg

103 dager

Brage
6-radsbygg
Dyrkingsråd
Foredler: Graminor

Brage har vært den viktigste seksradsorten i en del år og brukes som målestokksort. Brage er sterk mot grå øyeflekk, men noe svak mot mjøldogg. Brage har middels
stråstyrke, men god treskbarhet.

18-20 kg

104 dager

Bredo
6-radsbygg
Foredler: Graminor

Bredo er en ny sort som er under oppformering. Vil bli tilgjengelig fra 2022. Bredo har godt avlingsnivå. Den er en dag seinere enn Brage, litt sterkere strå.

19-21 kg

105 dager

Arild
2-radsbygg
Dyrkingsråd  
Foredler:SW-Seed

Arild er den tidligste toradssorten på markedet, tre dager seinere enn Brage og seks dager tidligere enn Fairytale. Arild har langt strå som kan være noe mjukt. Avlingspotensialet er godt i forhold til veksttida. Arild er sterk mot bygg brunflekk, men kan være noe mottakelig for grå øyeflekk.

21-23 kg

107 dager

Rødhette
6-radsbygg
Dyrkingsråd
Foredler: Graminor

Rødhette er den seineste seksradssorten på markedet, seks dager seinere enn Brage. Rødhette gir gode avlinger. Sorten er småkornet. Rødhette har god stråkvalitet og er sterk mot både strå og aksknekk.

18-20 kg

110 dager

Thermus
2-radsbygg
Dyrkingsråd
Foredler:Sejet 

Thermus er en sein toradssort med veksttid som Fairytale. Sorten har god stråstyrke og stråkvalitet. Thermus er sterk mot mjøldogg og grå øyeflekk, men kan være noe mottakelig for spragleflekk. Thermus er resistent mot havresystenematoder rase I og II.

22-24 kg

113 dager

Vanille
2-radsbygg
Dyrkingsråd
Foredler:Josef Breun 

Vanille er en sein toradssort med veksttid som Fairytale. Sorten har store korn og er velegnet som maltbygg. I perioden 2009-2016 lå Vanille 11 % over Fairytale i finske forsøk. Vanille er sterk mot sjukdommer og resistent mot havresystenematoder.

23-25 kg

113 dager

Annika
2-radsbygg          Foredler:Sejet

Ny toradssort fra Sejet. Veksttid som Thermus og minner mye om denne. Ligger noe over i avling. Meget begrenset tilgang i 2021. Resistent mot havrecystenematoder.

22-24 kg

113 dager

RGT Planet
2-radsbygg
Dyrkingsråd
Foredler:RAGT Semences 

RGT Planet er en sein toradssort, en dag seinere enn Fairytale. Godt avlingsnivå, 6 % over Fairytale i norske forsøk i perioden 2015-2017. RGT Planet har store korn og er velegnet som maltsort. Sorten er sterk mot sjukdommer og resistent mot havresystenematoder

23-25 kg

114 dager

* De oppgitte såmengdene er basert på et ønsket plantetall på 450/425 per m², spireprosent på 90 og tusenkornvekta i de offentlige forsøkene. Den enkelte må vurdere sitt såkornparti (tusenkornvekt og spireprosent) samt såtid og jordart for å oppnå ønsket plantetall.

Mer detaljert informasjon om sortene finner du nedenfor. Avlingstalla for 6-radssortene som har vært med i norske forsøk i perioden er gitt i tabell 1. Brage er målestokksort. Heder har gitt bedre avling en Brage, med litt regionale forskjeller. Rødhette ligger som vanlig høyt i avling men blir slått av nykommeren Bredo.

Tabell 1. Forsøk med 6-radsbygg 2016-2019 - usprøyta felt.
Relativ avling (kg/daa)

Sort

Hele Østlandet

Sør-Østlandet

Nord-Østlandet

Trøndelag

Brage

100 (517)

100 (505)

100 (524)

100 (478)

Heder

102

100

105

99

Rødhette

106

102

114

105

Bredo

111

109

117

106

Kilde: NIBIO Bok Vol 6 nr 1 2020

I tabell 2 er vist avlingstalla for 2-radssortene som er med i de norske sortsforsøka. Thermus er målestokksort.
Annika ligger 1% over i avling på Østlandet – og 3% over i Trøndelag. Arild, som har kort veksttid ligger naturlig nok noe under de seine sortene i avling.

Tabell 2. Forsøk med 2-radsbygg 2017-2019 - usprøyta felt.
Relativ avling (kg/daa)

Sort

Hele Østlandet

Sør-Østlandet

Nord-Østlandet

Trøndelag

Thermus

100 (604)

100 (581)

100 (618)

100 (567)

Fairytale

95

99

93

89

Arild

92

96

90

83

Annika

101

108

97

103

Kilde: NIBIO Bok Vol 6 nr 1 2020

Byggsortenes egenskaper er satt opp i tabell 3. På grunnlag av opplysningene i tabellen kan den enkelte treffe en kvalifisert beslutning om en byggsort som passer med veksttid, stråkvalitet og sjukdomsegenskaper.

Tabell 3. Sortsegenskaper til byggsorter

Sort
Vekst-tid*
Strå-styrke
Strå-kvalitet
Strå-lengde
Mjøl-dogg
Grå øye-flekk
Bygg brun-flekk
Spragle-flekk
DON-verdi
Hl-  vekt
1000-korn-vekt
Spire-treghet

Heder

-4

6

4

4

9

4

7

3

5

5

5

4

Brage

-3

5

4

3

4

7

7

6

7

5

4

3

Bredo

-2

6

4

3

9

5

7

7

5

6

4

8

Arild

0

4

6

4

8

6

8

5

8

8

7

4

Rødhette

+3

5

6

3

9

3

7

5

3

5

4

7

Fairytale

+6

7

8

6

9

7

8

6

3

6

6

5

Thermus

+6

7

8

7

9

7

9

5

8

6

8

5

Annika

+6

8

8

7

9

8

9

?

3

6

8

7

*Veksttid: Antall dager tidligere (-) eller seinere enn Arild

Andre egenskaper: 1= dårlig stråstyrke, svakt strå, langt strå, dårlig sjukdomsresistens, høye DON-tall, lav hl-vekt/1000-kornvekt, høy spiretreghet

Kilde: NIBIO Bok Vol 6 nr 1 2020.

 

Bygg_720x480.jpg