12.04.2019 | Jon Atle Repstad, Produktsjef såvarer

Kjente problemstillinger som snømugg, isskader og oppfrysing kommer til syne i varierende omfang.
Noen arealer har såpass stor utgang at omsåing av hele skifter vil være nødvendig. Andre arealer kan repareres med flekkarbeiding. Dersom hvetearealer skal repareres med flekksåing vil kornet ved levering være fôrhvete. På slike arealer vil en fôrhvetestrategi være riktig dyrkingsform med normal gjødsling om våren, litt høyere ved busking og ingen gjødsling ved skyting. Tynt bestand kan stimuleres til økt busking med 10-11 kg N pr. daa om våren. Normalt godt bestand gjødsles med 7-8 kg N. Dersom det er usikkert om arealet må tas opp, kan en gjødsling på 7-8 kg være riktig. Ved omsåing reduseres gjødslinga tilsvarende.

Dersom det er aktuelt å «lappe» i en rughveteåker må det ikke brukes vårrughvete. Vårrughvete er langt seinere enn høstrughveten og vil bare skape problemer ved tresking og lagring. Det finnes ikke vårrug til å så inn i høstrug som har overvintret dårlig. Antakelig er «lapping» med tidlig 6-radsbygg det beste alternativet selv om det vil føre til trekk for innblanding ved levering. Hensikten med en slik «lapping» er i hovedsak å få et tett plantedekke som ikke slipper til ugraset.

Markedet trenger vårhvete

Den beste markedstilpasningen vil være omsåing med vårhvete. Mølleindustrien ønsker at 50% av hveten leveres i klasse 1 og 2, omlag 100.000 tonn. Et annet godt alternativ er å så havre. Det sanerer sjukdommer og er en god forgrøde.

Felleskjøpet har såkorn på lager og kan levere både vårhvete, 6-radsbygg, 2-radsbygg og havre. I tillegg er det god tilgang på oljevekster, erter og åkerbønner.