Jordbruksavtalen styrket mathvetebetalingen med 7 øre pr kg mot fôrhvete og bygg.
Konkurranseevnen for dyrking av vårhvete ble dermed styrket.

Den høyeste betalingen for mathvete oppnås for klasse 2 ved proteininnhold på > 13,5% og hl.vekt høyere enn 79 kg. Merbetalingen er vel 80 øre pr kg høyere enn for fôrhvete. (beregningen er gjort med grunnlag i målpriser)

Klassetillegg og fradrag opprettholdes som i forrige sesong.

Klassetilleggene og fradragene blir som følger:

  • Hvete kl 1: + 11 øre
  • Hvete kl 2: + 13 øre
  • Hvete kl 3: - 8 øre
  • Hvete kl 4/5: - 13 øre

Den største endringen er at forrige sesongs klasse 4 sort Ozon legges til egen sortering i kl 5.

Ellvis er som kjent ute av listene og er nå en fôrhvetesort.

Ozon er dominerende høsthvetesort denne sesongen, men erfaring viser at sorten skiller seg i bakekvalitet fra øvrige sorter i kl 4.

Betalingen for Ozon i kl 5 blir lik betalingen for sortene i kl 4.

Pristillegget/trekk, øre pr kg, for proteininnhold blir ikke endret i noen av klassene.

Minstekravet til hl.vekt i kl 4 og 5 blir redusert fordi vi denne sesongen ikke forventer noen stor overproduksjon av høsthvete. Minstekrav til hl.vekt i høsthvete blir da 76 kg – som for kl 3.
Prisreduksjon for lav hl.vekt, øre pr kg, øker som følge av høyere mathvetepris og uendret % sats.

I sortslista er noen sorter tatt ut og noen nye sorter har kommet inn.