Fordelen er at man får høstet en eller to slåtter før fornying, men samtidig er det vanskeligere å få tid til godt grunnarbeid som kalking og ugrasbekjempelse før såing om høsten. Begge deler kan være bakenforliggende årsaker til lavt avlingsnivå i den gamle enga.

Ugrasbekjempelse

Felleskjøpet anbefaler nedsviing av enga før pløying, for å bekjempe flerårig ugras som høymole, syre, hundekjeks, kveke etc. Planlegger man å så høstgjenlegg kan det ofte være vanskelig å gjennomføre nedsviing av enga fordi det tar for lang tid å vente på effekten. Det kan derfor være fristende å hoppe over ugraskjempelsen, men ugrasfloraen vil bare øke i omfang hvis man ikke sprøyter før fornying. En løsning er å legge inn et år med grønnfôr etter nedsviing om høsten. Såing om høsten etter et år med grønnfôrvekster gir en positiv vekstskifteeffekt og hjelper i kampen mot brysomme ugras. Avlinga vil bli bedre og det vil normalt gå noen år før ugraset dukker opp igjen i den nye enga.

Det er dessuten viktig med rett preparatblanding ut fra ugrasflora. Glyfosat virker for eksempel bra mot kveke, men mindre bra mot høymole. Vær særlig observant ut på kantene av jordet. Dylle og kveke er typiske ugras som spres inn fra kantene av jordet, grunnet stor produksjon av grunne jordstengler som dras med harva innover på jordet.

Kalking

Et høstgjenlegg bør ikke såes for sent fordi graset bør ha en viss størrelse før innvintring, graset bør helst være opp mot 10 cm høyt. I høyereliggende strøk bør såing skje første halvdel av august, mens i lavlandet bør graset være sådd før 1. september. Da kan det være knapt med tid for å få på kalk, og såing av nytt gjenlegg på jorder med lav pH kan ikke anbefales. Manglende kalking vil medføre dårlige vekstbetingelser for graset og investeringen du gjør i et nytt grasgjenlegg vil dermed ikke gi full uttelling i form av bedre avlinger. Får du ikke på kalk før anbefalt sådato, er det derfor bedre å vente til våren med å så om slik at grunnlaget er på plass for gode avlinger.

Jordarbeiding

Selve såbedet er også et viktig fokusområde. Timoteifrø som plasseres dypere enn 1 cm vil få svært redusert spiring. På 2 cm sådybde viser forsøk at det kun er 10 % av timoteifrøene som spirer. Derfor anbefaler vi å tromle både før og etter såing. Den første tromlingen sikrer en jevn og grunn sådybde, mens tromling etter såing sikrer spireråme til de små spirene. Disse detaljene er forskjell på suksess og fiasko. Det er en stor kostnad å etablere en ny eng, og sjelden er det mer sannhet i utsagnet «Man høster der man sår» enn når man snakker om fornying av engarealer. Her er det de små detaljene som er forskjell på suksess og fiasko.

Gjødsling

Oppfyll fosfor- og kaliumbehovet med husdyrgjødsel og suppler med handelsgjødsel. Kjør ut husdyrgjødsla etter pløying, slik at gjødsla blir blanda inn i toppjorda og ikke blir liggende for dypt. Harv ned husdyrgjødsla straks for å unngå nitrogentap. Siden plantene i et gjenlegg er små og har dårlig utvikla røtter vil de ikke kunne utnytte større mengder gjødsel. Har du på brukbare mengder husdyrmøkk som harves ned før såing vil dette ofte være tilstrekkelig næringsforsyning på høsten.