Ved å beregne antall kg ts som er høstet vet en hvor mye grovfôr man har tilgjengelig gjennom vinteren. Beregn så hvor mye grovfôr som er nødvendig, og hvor mye man evt må skaffe i tillegg. I et normalår vil man gjerne etterstrebe og produsere mest mulig på grovfôret. Ved grovfôrmangel er det fult mulig å opprettholde produksjonen med betydelig mindre grovfôr, ved bruk av riktig kraftfôr og kraftfôrmengder.

Alternativer til surfôr

Er situasjonen slik at det ikke er tilstrekkelig mengde surfôr for å opprettholde et godt vommiljø er det alternative formidler som kan vurderes. Grønnfôr fra korn høstet ved skyting og fram mot melkemodning kan være et godt alternativ til surfôr. Helsæd høsta ved deigmodning har høyere innhold av stivelse og grovere struktur. Ved bruk av kutter og mikser kan helsæd være et godt alternativ om man får høstet på riktig tidspunkt.

Halm og frøhalm vil tilføre mye struktur i en miks, men fôropptak og energi er lav uten behandling. Med behandling øker både fôropptaket og ernæringsmessig kvalitet betraktelig. Til ammeku, drektige kviger og sinkyr kan dette være et alternativ som eneste grovfôrkilde. Bygg og havre egner seg bedre til dyrefôr enn hvetehalmen. Behandla halm vil inneholde nitrogen som ikke stammer fra protein, for eksempel urea eller ammoniakk. For høy tilgang på urea eller ammoniakk kan før til forgiftning. Ved bruka av flere formidler med høyt innhold av disse bør den totale mengden i rasjonen vurderes.

Fôrraps, fôrreddik og grønnfôrnepe kan gis i tillegg til annet grovfôr. For store mengder kan gi smaksfeil på mjølka. Innhold i grønnfôr vil variere, for sikre verdier anbefales en fôrprøve.

Oppretthold produksjonen

Fôrplanen for vinteren bør iverksettes så tidlig som mulig slik at grovfôret blir godt fordelt utover sesongen. Hver ball man sparer nå, er en ball ekstra til våren. I et løsdriftsfjøs er det en forutsetning at alle dyr kan ete samtidig for å sikre opptak til alle. For ei mjølkeku kan et normalt grovfôropptak være mellom 10-13 kg tørrstoff. Er det nødvendig å redusere mengden til 8 kg ts/dag (ca 20-30% reduksjon) vil FORMEL Fiber være et godt alternativ. Er det nødvendig å redusere grovfôropptaket ned til 5-5,5 kg ts/da kreves det bytte til FORMEL Fiber Grovfôrmangel. Det er ingen grunn til å fôre for redusert ytelse, en høy ytelse «koster» mindre grovfôr pr kg mjølk – og kan fylle kvoten med færre dyr. Har du mulighet for å gi to kraftfôrslag kan rasjonen tilpasset ytterligere til grovfôr og produksjonsnivå.

Tabellen under viser et eksempel på fôrplan basert på et middels grovfôr, 8500 kg mjølk, normalt opptak, 30% reduksjon og 50% reduksjon i grovfôropptak:

tabell som viser et eks på fôrplan basert på et middels grovfôr.

Redusere fôrforbruk til oksene

Intensiv fôring av okse er besparende på grovfôr. Bruker man vanligvis 2-3 kg FORMEL Biff til oksene vil grovfôrforbruket være ca 1400-1700 kg ts/okse. Bytt til FORMEL Biff Intensiv og øk opp til 7-8 kg og grovfôrforbruket reduseres til 5-600 kg ts/okse. Et strukturrikt grovfôr og økt antall tildelinger vil ha positiv effekt på vommiljøet. Et alternativ er å gi oksene fri tilgang, de vil da fordele opptaket utover døgnet. Et seint slått grovfôr eller behandla halm kan være aktuelt. Vurder tidspunkt for slakting ut fra både tilgang på fôr og vekt. Også de lette rasene bør vurdere mer intensiv fôring ved grovfôrmangel.

Ammeku

Spar det beste fôret til kalvingsperioden. Behandlet halm er svært aktuelt til ammekua og dekker i stor grad energibehovet. Ved redusert mengde gis det kraftfôr opp til energibalanse. Overstiger behovet 1-1,5 kg bør FORMEL Ammeku konsentrat byttes med for eksempel FORMEL Biff, eller Favør. Trengs det store mengder kraftfôr kan andre sorter vurderes. Både FORMEL Fiber og Fiber Grovfôrmangel kan være aktuelle, men også Biff Intensiv. Alle dyra må kunne ete samtidig for jevn fordeling av grovfôret.

Sau og lam

Også her anbefales det beste fôret spart til lamminga. Med et middels grovfôr regnes et normalforbruk på ca 0,9-1 kg ts/sau pr dag. For hver hekto som reduseres på et middels grovfôr bør søya kompenseres med ca 1 hekto FORMEL Sau Intensiv. Ved innsett bør lam som ikke er slaktemodne fôres opp med Formel Lam og leveres så tidlig som mulig. Formel Lam kan gis i fri tilgang, sammen med grovfôr og god tilgang på vann.


Vi har lang erfaring med tilsvarende situasjoner. Ta gjerne kontakt med din lokale salgs- og fagkonsulent på FORMEL.

Vi har også butikker over hele landet. Finn Felleskjøpet nær deg.