Ved bruk av plantevernmidler er det viktig med variasjon. En bør kjenne til de ulike midlenes egenskaper og hvordan virkestoffene bryter med hverandre. Det er flere faktorer som spiller inn ved valg av ugrasmiddel, men de viktigste er: Ugrasflora, resistenssituasjonen og evt. fangvekster/neste års vekst.

Ugrasflora

Det er etter hvert blitt færre midler som en kan bruke i havre enn i bygg og hvete. Mange skader havre. Bruk derfor sprøyteplanene for de ulike artene side 13-15 kombinert med virkningstabellen side 202 i Felleskjøpets plantevernkatalog.
Fokuser på de 3-5 viktigste artene, samt om du kjenner til resistens. Velg produkt etter dette. Frøugraset bør bekjempes før det har fire varige blad. Da er kornet normalt på 2,5-4 bladstadiet. Grasugraset bør behandles fra de har 0-3 blad.

Ulike doseringer og buffersoner

Merk at det nå er ulike doseringer som er tillatt, alt etter åkerens utvikling og at fler og fler produkter har fått krav om 10 m buffersone til overflatevann. Det er derfor viktig at du bruker litt tid på å sette deg inn i slike detaljer før du velger produkt.


For å beskytte vannlevende organismer er det for noen plantevernmidler avstandskrav til overflatevann.


  • For å hindre avdrift – krav til at det ikke sprøytes nærmere enn 5, 10, 20 eller 30 m
  • For å hindre avrenning/erosjon – krav til vegetert buffersone på 10 m 

Egen strategi mot hønsehirse og rotugras

I tillegg til produkt mot frøugras må vi på de skiftene det er hønsehirse og floghavre legge en egen strategi som muliggjør bekjempelse av disse. Har vi i tillegg rotugras og planlegger bruk av MCPA eller Mekoprop må vi legge plan for å ikke komme i konflikt med krav til opphold mellom de ulike behandlingen. Igjen så anbefaler vi at du benytter deg av katalogen og en god rådgiver eller kollega.

Forebygg resistens

Resistens betyr å stå imot. Har det oppstått resistens så vil middelet ikke ha effekt på den aktuelle ugrasarten. I Norge har det oppstått resistens på grunn av ensidig bruk av lavdosemidler (SU-midler). De ugrasartene det er registrert resistens mot er; vassarve, stivdylle, då-arter, balderbrå, linbendel og hønsegras. Det er resistent vassarve som har størst utbredelse per i dag.

For å forebygge resistens må en blande eller veksle på bruk av midler med ulike virkningsmekanismer. Lavdosemidler kan brukes der en er sikker på det ikke er resistens, men det anbefales ikke å bruke disse alene. Det sikreste er å bruke midler eller blandinger som har moderat til sterk resistensforebygging. Dersom det etter sprøyting er mistanke om resistens eller sviktende ugrasbekjempelse bør det straks sprøytes med et nytt produkt/blanding med en annen virkningsmekanisme som har effekt på ugrasarten.

Fangvekster

Videre er det nå større interesse for å så fangvekster. Her er det begrensinger i hva som er godkjent å bruke i gjenlegg, se side 16 i plantevernkatalogen. Har en tenkt å så fangvekst i stående åker eller etter høsting må en ta hensyn til valg av ugrasmiddel nå i våres. Dette fordi flere av ugrasmidlene vil kunne gi skade på fangveksten avhengig av hvilke arter det er i fangveksten. Se mer på side 17 i plantevernkatalogen.

Nye produkter


Alliance

To aktivstoff med ulik virkemekanisme. Er resistensforebyggende på noen arter, men må blandes med andre stoff for å være resistensbryter. Aliance er effektiv ved lav temperatur og sterk på stemor, rødtvetann og linbendel. Blandingspartnere er Mekoprop (Resistent balderbrå, vassarve eller sikre effekt på klengemaure). Flurostar mot resistent vassarve, då og sikrer effekt på klengemaure. MCPA der det er rotugras eller under tørre forhold mot meldestokk. Diflufenikan-delen i Alliance vi gi en viss effekt på grasugras, men det er begrensninger i totaldose. Alliance er godkjent i bygg og hvete, og her en buffersone på 10 m.

Alliance

DFF SC 500

Produkt inneholdende kun diflufenikan. Aktivstoffet kjenner vi fra Hussar Tandem. DFF skal i all hovedsak brukes tidlig, før ugraset spirer/spirende og som partner til andre produkter. Midlet har begrenset effekt på grasugrasarter pga noe lav mengde aktivt stoff. Godkjent i alle kornartene, og kan brukes ved lav temperatur. Om en bruker ca halve doser (se etikett) ungår man kravet om 10 m buffersone.

DFF SC 500

Tripali

Tripali består av tre sulfonylureaer. Liten eller ingen resistensforebygging, men bred og sikker ugraseffekt på 2-frøbladede arter. Blandes med Flurostar mot resistent vassarve. Kan blandes med MCPA eller Mekoprop mot rotugras.

Tripali

Mustang Forte

(Denne ble godkjent etter at plantevernkatalogen var trykt)
Mustang Forte inneholder 3 ulike aktivstoff og er en god resistensbryter på balderbrå og vassarve. Har ellers en bred effekt på de fleste frøugras og effekt på rotugras. Det er store begrensninger i etterkulturer (inntil 2 år) samt bruk av halm og gjødsel der produktet er brukt. Se etikett.

Mustang Forte

720x480-ugras i vårkorn.jpg

Valg av middel i havre


I havre er det to nye produkter Tripali og DFF SC 500 (Tripali kom sist år, men var ikke omtalt i katalog). Spesielt DFF er interessant da den er effektivt på arter vi normalt har mye av der det dyrkes havre, som linbendel og stemor. DFF skal brukes meget tidlig og aktuelle partnere kan være lavdosemidlene som Express Gold eller Tripali. Skal en ta resistens vassarve er det Flurostar en bør blande med.

En løsning mange velger er å kjøre Ariane i havreåret. Det er en bred løsning med unntak av stemor. En lignende resistensbryter er MCPA og Flurostar i blanding. Dette er en rimeligere og god sikker resistensbryter. Begge disse løsningen er mindre gode på stemor og linbendel. På resistent vassarve er Flurostar en grei partner til alle lavdosemidlene.

Ved resistent linbendel er Ally Class det eneste midlet med effekt. Dette kan ikke blandes med andre produkter.

Er det rotugras i havre så brukes en fenoksysyre som MCPA eller Mekoprop, men vi anbefaler generelt å unngå disse i havre, da de er belastende på kulturen i det stadiet de har best effekt på rotugraset.

Valg av middel i hvete og bygg


Her er det veldig mange løsninger. Vi konsentrere oss om spesialtilfellene og viser ellers til plantevernkatalogen.

Resistent vassarve

Løsninger med Pixxaro og Zypar er svært effektive, samt Flurostar eventuelt Mekoprop blandet med et lavdosemiddel gir generelt god effekt. Ariane eller Starane XL i blanding med Express SX er også alternativer. Det viktige er å holde doseringen oppe.

Resistent balderbrå

Her er det nå tre løsninger. Mustang Forte, med de begrensninger det er i etterkultur. Vi har ingen bred erfaring i Norge med denne, men sammensetningen tilsier en god balderbråeffekt, i tillegg en generelt bred ugraseffekt.
Ariane S med høyeste dosering og god temperatur skal gi en rimelig sikker effekt på balderbrå. Det samme gjelder Mekoprop i en dose på minimum 150 ml. Denne blandes med. f eks Alliance eller et annet lavdosemiddel for bredere effekt.

Resistent linbendel

Her er som i havre Ally Class den beste løsningen. Andre løsninger kan være Alliance tilsatt ekstra DFF, men her mangler vi erfaring.

Resistent hønsegras

Her ser det ut til at utfordringene øker. Det er ulike erfaringer hos brukerne, men fra Nibio (K. Wærnhus pers. med) er Ariane et produkt som har hatt effekt i flere felt der resistent hønsegras har forekommet. Det er nok flere midler som virker, men det er viktig å være tidlige ute og evt. følge opp med flere sprøytinger.

Resistent då

Her er løsninger med Pixxaro eller Zypar alene gode. I tillegg vil løsninger som inneholder Flurostar (fluroksypyr) ha god effekt. Det samme gjelder Ariane.

Resistent dylle

Her må vi inn med MCPA, det er både enkelt og effektivt. Bland med f.eks. Alliance eller et tilsvarende produkt.

Grasugras, hirse og floghavre

I havre er det ikke mulig å bekjempe grasugras, hirse eller floghavre. I hvete er Hussar OD Plus (Hussar Tandem for de som har igjen denne) og Atlantis aktuelle mot rappartene. Disse kan brukes alene eller i blandinger. For å breie effekten av Atlantis er en kombinasjon sammen med nykommeren Alliance aktuell. Hussar Pluss OD kan også brukes i bygg, men da i lavere dose enn i hvete. Se også her Plantevernkatalogen for detaljer.

I hvete har vi i tillegg Attribut Twin og Brodway Star som er bredtvirkende midler som har effekt på frøugras- og grasarter. Attribut Twin har i tillegg til effekt på tunrappp også effekt på kveke og hønsehirse. Brodway Star er tilsvarende, men har ikke effekt på hirse.

Vi ser en sterk framgang i forekomst av hønsehirse. Vær ekstra oppmerksom på å lage en god plan for bekjempelse av hirsa, slik at den blir holdt ned på et akseptabelt nivå, og en får minst mulig spredning av dette ugraset.

Axial er sammen med Puma Extra spesialmidler mot floghavre og hirse. Axial er mest fleksibel i behandlingstid av disse to. Axial kan blandes med frøugrasmidler som Express SX, Flurostar, Pixxaro, Starane XL og Zypar.


Faktorer som påvirker opptaket av ugrasmidlene:
  • Ugrasplantens stadie. Yngre planter tar opp mest ugrasmiddel og er mest følsomme.
  • Høy luftfuktighet gir økt opptak.
  • God jordfuktighet, betyr generelt at ugraset er i god vekst og tar opp produkt
  • Ikke frost 2-3 netter før sprøyting og 1-2 etter. Ugrasplantene stanser delvis i vekst og får tykt vokslag ved temperaturer under 5-6 grader. (Det er ulikheter mellom arter av ugras)
  • Moderat høy temperatur. Se ulike midlers temperaturkrav på etikett. I tillegg er planteveksten bedre ved 12 grader enn ved 5 grader.
  • Vind og tørkestress. Gir et sterkere vokslag og krever større dose for effekt.
  • Ugrasplanter og åker i god vekst. Det gir effekt av midlet på ugraset og kulturplantene vokser og skygger for nytt ugras og fyller raskt plassen til ugraset.
  • God sprøyteteknikk