Men i 2018 har vi mangel på grovfôr over store deler av landet, og også i nabolandene. Dermed må landbruket ta i bruk hele spekteret av hjelpemidler, og halm er en ressurs som kan være til god hjelp i en situasjon som denne.

Vi oppfordrer kornprodusenter til å ta vare på halmen, da vi forventer stor etterspørsel etter halm i tida som kommer. Felleskjøpet har etablert en tjeneste for å formidle kontakt mellom kornprodusenter og husdyrprodusenter som ønsker å kjøpe halm. Registrer deg å https://www.felleskjopet.no/kraftfor/halmformidling, så er det gode muligheter for å finne en kjøper på halmen allerede før skuronna starter.

Når man skal ta vare på halm for videresalg er det viktig å hindre spredning av floghavre og annet problemugras, som for eksempel hønsehirse. Ved omsetning av ubehandlet halm, må denne komme fra driftsenheter som er fri for floghavre. Dersom halmen behandles slik at spireevnen til floghavren ødelegges, kan også halm fra eiendommer med floghavre omsettes. Riktig utført ammoniakkbehandling vil ødelegge spireevnen. Regelverket rundt dette finnes i Floghavreforskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-22-752.

Vi oppfordrer også til å være nøye med renhold av maskiner ved flytting mellom driftsenheter, slik at man ikke bidrar til spredning av problemugras. Såkorndyrkere må ha spesielt fokus på dette.