Kontrakt mellom såvareforretningen og kontraktavler

Produksjon av såvare foregår på grunnlag av en skriftlig kontrakt mellom såvareforretningen og den enkelte kontraktavler. Produksjonen er gjennomregulert og skal foregå i henhold til «Forskrift om såvarer». Det er de samme krav til renhet og spireevne som gjelder både for konvensjonell og økologisk produksjon. For å kunne være såkornprodusent, må driftsenheten være floghavrefri. En annen forutsetning er at avleren har mulighet til å ta vare på avlingen, det vil si tørke og lagre avlingen forsvarlig inntil Felleskjøpet kaller den inn for rensing og pakking.

Tilstrekkelig spireevne

Det har vært en utfordring at en del av den økologiske såkornråvaren har hatt beisebehov for å få tilstrekkelig spireevne. Tidligere førte det til at råvaren ikke kunne brukes som såvare. Dette har endret seg etter at Felleskjøpet har tatt i bruk den miljøvennlige ThermoSeed-teknologien for å bekjempe frøoverførte sjukdommer. ThermoSeed sikrer god sanering av sjukdommene uten at spireevnen blir redusert.

300 såkornavlere i 2016

Såkornavlerne er lokalisert over hele kornområdet. I 2016 var det 300 såkornavlere. Av disse drev 14 helt eller delvis økologisk. Mange dyktige økologiske såkornavlere har tidligere vært konvensjonelle avlere. Det er krevende å dyrke økologisk. Fokus på vekstskifte, god ugrasbekjempelse, riktig jordarbeiding og nøyaktig rengjøring av maskiner og redskaper, er viktige forutsetninger for at såvaren blir godkjent og kan sertifiseres av Mattilsynet. Mattilsynet sertifiserer såvaren på bakgrunn av kontrolldyrking av alle utsædpartier, vekstkontroll av såkornarealene i veksttiden og analyse av spireevne og renhet i den ferdige såvaren.

Behov for å rekruttere nye såkornavlere

Avlerne må være gode agronomer for å få et økonomisk godt resultat av såkornavlen. Felleskjøpet har en stamme av dyktige økologiske såkornavlere, men har behov for å rekruttere nye for å dekke den økende etterspørselen etter økologisk såkorn. Vi har behov for å øke produksjonen av alle tre kornartene, bygg, havre og vårhvete. I tillegg er det behov for avlere av erter.

Dersom du tror økologisk såkornavl kan være noe for deg, ta kontakt med Siri Grønnerød, fagsjef plantekultur.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 2 2017.