Optimal pH gir bedre plantevekst, og en bedre utnyttelse av tilførte næringsstoffer i form av gjødsel. Ved flat tildeling av kalk kan det bli for mye der pH er ok og for lite der pH er lav. Ved å ha posisjonsfestende jordprøver og kalke etter dem, kan vi tilføre kalken der behovet er og i en så stor mengde at pH blir optimal på hele skiftet.

Investering for økt avling

Kalking av jord med for lav pH vil øke mulighetene for å ta ut bedre avlinger. Kalkbehovet vil variere sterkt etter type jordsmonn. Derfor er det viktig at det tas flere jordprøver på de aktuelle skiftene, slik at bonden kan finne ut hvordan pH varierer innen skifte før iverksetter tiltak. Det er uheldig å kalke der hvor pH allerede er riktige. For høy pH kan nemlig være like skadelig for planteveksten som lav pH. Det er normalt mye å hente i økt avling med optimal pH på hele skiftet.

Uttak av GPS prøver

Det er flere på markedet som tilbyr uttak av posisjonsbestemte jordprøver, blant annet NLR og enkelte kalkspredeentreprenører med spesialutstyr. Det er også mulig å bruke GPS på mobilen og ta ut prøver manuelt. I snitt blir det tatt en jordprøve pr 8-10 mål. Prøvene merkes med nummer, som igjen refererer til GPS-posisjoner som forteller hvor på skiftene de er tatt.

Bonden kan selv justere på plasseringen av prøvene som skal tas, ut i fra hvordan han erfaringsmessig kjenner jordsmonnet. Eventuelt at bruker jordsmonnskart. 

Kostnader

Analyse av ei jordprøve koster det samme enten uttaksstedet er koordinatfestet eller ikke. Men skal en få avdekket variasjonene innenfor et skifte, så trengs det mer enn bare ei jordprøve. De som har tatt ut kun 1 jordprøve per 20-40 deker, bør i stedet ta 2-4 prøver på samme areal. Uten teknologien som gir variabel tildeling av kalk innenfor et skifte, har det vært krevende å argumentere for tettere uttak av jordprøver. Nå som det er mulig å gjøre noe med forskjellene som avdekkes, stiller saken seg i et helt annet lys. Erfaring tilsier at kalkregninga ikke blir større. Det er bare det at det kalkes mest på delene av skiftet der behovet er størst. Dermed får du større avkastning til samme kalkpris.

Utarbeider kalkingsplan

Når jordprøvene er ferdig analysert, sammenfattes dataene med registreringspunktene i CropPLAN, Jordplan eller Skifteplan.

Dataene sendes over til entreprenør, som legger det inn i styreenheten til kalkvogna når han skal kalke de aktuelle skiftene.