Hønsehirse, (Echinochloa crus galli) er en stor kraftig plante. Den blir ofte mer enn en meter høy og stikker over åkeren, men det finnes også mer krypende varianter.

Ugraset som sprer seg nordover

Tidligere har dette vært et ugrasproblem i de sørlige delene av Østfold og Vestfold, men i de seinere åra har den beveget seg nordover og innover i landet.

Plante med stor evne til frøproduksjon

Hønsehirse er en ettårig plante som spirer fra frø hvert år. Den stiller små krav til jorda, men er lyselskende og blir hemma av en tett åker. Hønsehirse må ha høy jordtemperatur for å spire (13-15oC). Hønsehirse setter svært mange frø. Et aks har om lag 400 frø og plantene har gjerne tre til fem buskingsskudd. Hver plante vil dermed produsere 1000-2000 frø. Frøet kan overleve lenge i jord – minst 10 år.

Spredning

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert risikoen med hønsehirse. De har blant annet vurdert ulike spredningsveier.

Første gang påvist i Norge i 1878

Hønsehirse ble første gang påvist i Norge i 1878, men var sjelden fram til 1970. VKM anser at import av grønnsaksfrø var den viktigste innførselsveien på 70- og 80-tallet. Det kan fortsatt forekomme ny innførsel (fuglefrø, prydplanter eller såfrø av gras og belgvekster), men spredning internt i Norge anses som mer problematisk. VKM har rangert disse spredningsveiene etter relativ betydning; flytting av jord, jordbruks- og anleggsmaskiner, såvarer og frø fra fôringsplasser for fugl.

I arbeidet med risikovurderingene har VKM gjennomgått vekstkontrollregistreringer og analyseresultater for hønsehirse. I perioden 2012-2014 har det blitt registrert hønsehirse på 22 av totalt 2459 arealer som brukes til såkornproduksjon (mindre enn 0,1%). I renhetsanalysene fra Kimen såvarelaboratoriet er det bare registret hønsehirse i seks prøver (en i havre i 2011, fire i havre i 2013 og en i hvete i 2014). I samme tidsrom er det ikke registrert hønsehirse i noen prøver av bygg, rug, gras eller kløver.

Hvordan bekjempe hønehirse?

Finner du den første planten – luk den!

Reingjør maskiner før de flyttes

Antakelig er tresker og halmpresse av de verste redskapene, men jordarbeidingsredskap kan også være med å spre hønsehirse. Tresker og halmpresse må reingjøres med trykkluft. Det kreves god kapasitet på kompressoren for å få en god reingjøring, minst 4 m3 pr. minutt. Reingjøringa er tidkrevende, men dette er et svært viktig tiltak for å begrense spredning av hønsehirse.

Ikke flytt jord som kan inneholde frø av hønsehirse!

Kjemisk bekjempelse

Hønsehirse kan bekjempes kjemisk i alle kornarter unntatt havre. Ingen midler kan brukes i havre. Den kan også bekjempes i potet, oljevekster og mange grønnsak-kulturer. Hønsehirse spirer seint og over et langt tidsrom. Det kan derfor forekomme at nye planter spirer etter at det har blitt sprøyta. Les mer om kjemisk bekjempelse her.

Videre forskning

Det blir i disse dager søkt Forskningsrådet om midler til videre forskning på hønsehirse. Prosjektet vil bli ledet av Kirsten Semb Tørresen ved NIBIO og økonomisk støttet av bl.a. Felleskjøpet Agri. Prosjektet vil forhåpentlig gi ny verdifull kunnskap om hvordan vi kan håndtere hønsehirse. Antakelig kan vi ikke utrydde hønsehirse, men vi må lære å leve med den.