Vekstsesongen 2018 ble tørr og varm – dette påvirker også årets resultater. Heldigvis brukes gjennomsnittstall for flere år når beslutninger skal tas. Dermed blir ikke resultatene fra enkeltår med unormale værforhold avgjørende. Vi vet jo lite om hva som venter oss til neste sesong. Det er viktig med robuste sorter som tåler skiftende værforhold.

Mølleindustrien ønsker en fordeling av hveten med 50 % i klasse 1 og 2,25 % i klasse 3 og 25 % i klasse 4. Denne idealfordelinga er vanskelig å oppnå i praksis. Forsøksresultatene viser at det er gode alternativ i alle proteinklassene.

Sorter i vårhvete

Resultatene for utvalgte sorter av vårhvete vises i tabell 1.

Zebra, som er målestokksort i prøvingene, henger fortsatt med. I vanskelige innhøstingsår viser sorten sin gode stråstyrke og stråkvalitet med godt avlingsnivå. Zebra har vist seg mottakelig for gulrust og bør derfor følges nøye med tanke på soppsprøyting. Sorten har gode agronomiske egenskaper og hører til i klasse 3.

Bjarne er fortsatt tidligste vårhvete. Med tanke på den korte veksttida har den høyt avlingspotensiale. For å få ut avlingspotensialet må Bjarne passes med soppsprøyting. Dette hjelper også på den lave Hl-vekta som en ser i de usprøyta forsøkene – klasse 2.

Krabat er plassert i klasse 3. Sorten har gode resistensegenskaper, god stråstyrke og godt avlingspotensiale.

Mirakel hadde et svakt år i 2018 – den trivdes tydeligvis ikke med varmen. Ulempene med Mirakel er det lange strået som lett kan gi legde i frodig åker – vekstregulering er som regel nødvendig. Avlingsnivået er høyt i år med normale temperaturer, og den er sterk mot sjukdommer. Klasse 1.

Seniorita er en klasse 2-sort med godt avlingsnivå og god sjukdomsresistens. God Hl-vekt. Sorten er under oppformering hos Felleskjøpet og vil være i salg til 2020-sesongen.

Caress er en svensk klasse 3-sort med høyt avlingsnivå. Sterk mot sjukdommer, kort og stråstiv. Blir oppformert i 2019.

Hvetesorter for framtida?

Zombi er en tidlig sort med greit avlingsnivå og god bakekvalitet – muligens klasse 1. Den er ikke spesielt sterk mot sjukdommer, og det er usikkert om den er stabil nok til å markedsføres.

De to linjesortene GN 13618 og SW 11011 er ikke spesielt tidlige. De har god bakekvalitet, trolig klasse 2. De gir begge gode avlinger, og kan bli aktuelle for oppformering.

Sorter i havre

Felleskjøpet har allerede et bredt sortiment i havre. Med såpass mange sorter i porteføljen må derfor noen ut, dersom det skal nye inn. Sentralt i foredlingen av havre er motstandskraft mot Fusariumsopper og giftstoffene disse produserer, for eksempel DON og HT2-T2. 

I tidlig havre er det fortsatt Ringsaker, Haga og Odal som er aktuelle. Sorten Staur ble godkjent i 2018. Den er like tidlig som Haga. Avlingsnivået til Staur er 1% over Haga på Østlandet, men 3% under Haga i Trøndelag. Staur er også noe sterkere mot DON i smittetestene som er utført. Staur er det foreløpig ikke startet oppformering av.

I sein havre er det ingen nyheter på gang. Vinger ogVåler øker sine markedsandeler på bekostning av Belinda. Vinger ligger i forsøka på nivå med Belinda i avling og har bedre egenskaper med tanke på DON og HT2-T2. Våler ligger over Belinda i avling, og er også sterkere mot soppgifter.

Sorter i bygg

Resultatene for verdiprøvinga i 2-radsbygg er vist i tabell 2. Som det går fram av tabellen er Arild tidligste sort av 2-raderne. Sett i forhold til tidligheten er avlingsnivået på Arild godt. Sorten har et noe langt strå og kan være noe utsatt for legde.

Fairytale har vært hovedsort i sein 2-radsbygg noen år, men får skarp konkurranse av Thermus. Fairytale har godt avlingsnivå og gode stråegenskaper. Blir med også i 2020.

Thermus gir gode avlinger og er hovedsort i seint 2-radsbygg.

Linja GN 11707 er interessant med tanke på avlingsnivået, men den er svært sein. Den har også noe små korn og lavt proteininnhold.

GN 12345 har gode kvalitetsegenskaper og er brukbart tidlig – men her er avlingsnivået litt svakt. Det er fortsatt uklart om det vil bli startet oppformering av den.

Med tanke på såkornsituasjonen vil det til 2019-sesongen også bli tilbudt seine 2-radssorter (import). Dette gjelder blant annet sortene Vanille, KWS Irina og RGT Planet. Dette er viktige maltsorter i våre naboland. De har gode agronomiske egenskaper, veksttid og avlingsnivå på linje med Thermus. De har også høye 1000-kornvekter.

I tabell 3 er resultatene for 6-radsbygg gitt. Brage og Heder ser nå ut til å være nokså like både i avling og tidlighet. Brage er mer utsatt for mjøldogg enn Heder, men med tanke på andre sjukdommer er de omtrent på samme nivå. Når det gjelder legde er Heder mindre utsatt enn Brage. Heder har også større korn.

Rødhette er generelt sterk mot sykdommer og har et høyt avlingsnivå. Sorten har litt små korn og er noe utsatt for tidlig legde.

De to nye linjene, GN 12086 og 12127 er tidligere enn Rødhette og avler godt. De kan bli interessante på grunn av kombinasjonen god avling og kortere veksttid. GN 12086 har store korn, men er noe utsatt for mjøldogg (på linje med Brage).

Tabell 1. Verdiprøving vårhvete 2016-2018 (usprøyta felt)

Sort

Rel. Avling (kg/daa)

Dager til gulmodning

Hl-vekt

Klasse

Zebra

100 (496)

100

80,8

3

Bjarne

88

97

77,0

2

Krabat

103

101

79,9

3

Mirakel

100

101

79,7

1

Seniorita

101

102

81,4

2

Caress

109

101

81,1

3

Zombi

96

99

82,5

1 (?)

GN 13618

105

102

80,0

2 (?)

SW 11011

106

102

82,3

2 (?)

Kilde: NIBO

 

Tabell 2. Verdiprøving 2-radsbygg 2016-2018 (usprøyta felt)

Sort

Rel. Avling (kg/daa)

Vann% ved høsting

Hl-vekt

kg

1000-kv

gram

Thermus

100 (612)

25,0

68,9

47,7

Fairytale

96

23,5

69,5

43,4

Arild

92

19,4

70,9

46,4

GN 11707

103

29,9

68,2

42,4

GN 12345

97

23,2

68,0

47,1

Kilde: NIBIO

 

Tabell 3. Verdiprøving 6-radsbygg 2016-2018 (usprøyta felt)

Sort

Rel. Avling Østlandet (kg/daa)

Vann% ved høsting

1000-kv

Rel. Avling Trøndelag (kg/daa)

Brage

100 (526)

18,5

36,9

100 (466)

Heder

101

18,5

41,6

98

Rødhette

109

23,9

37,7

106

GN 12086

105

19,9

45,6

104

GN 12127

111

19,9

38,3

107

Kilde: NIBIO