Forsøkene ble gjennomført med 2-radsbygg, havre og vårhvete. Ni urensede såkornpartier ble sendt til NIBIO på Apelsvoll. Det var tre partier av Fairytale (2-radsbygg), tre partier Vinger (havre) og tre partier Mirakel (vårhvete). Partiene ble renset over to sold slik at det ble tre ulike størrelsesfraksjoner av hvert parti (Tabell 1). Deretter ble det gjennomført spireforsøk i klimaskap og forsøk i veksthus for å måle biomasseproduksjon.

Tabell 1: Andel av små korn og fordeling av 1000-kornvekt i de tre fraksjonene av såkorn

 

Andel små korn

1000-kornvekt i gram, små korn

1000-kornvekt i gram, middels korn

1000-kornvekt i gram, store korn

Bygg

6 – 27 %

20 – 22

32 – 33

43 – 47

Havre

12 – 29 %

19

30 – 32

42 – 43

Vårhvete

4 – 5 %

16 – 17

27

37 – 39

 

I spireforsøket ble de tre størrelsesfraksjonen sådd ved tre ulike sådybder, 2, 4 og 6 cm. For å gi spiren ekstra motstand ble det valgt å bruke siltig lettleire som kan gi tilslemming og skorpedannelse. Spireforholdene ellers var gode med jamn vanntilgang og stabil temperatur på 10 oC. Tiden til spiren kom opp ble brukt som mål på såkornets «spirekraft».

For å måle såkornets vekstkraft ble de ulike fraksjonene også sådd i potter i veksthus. Her var sådybden 2 cm. Såkornet spirte etter om lag sju dager, og etter 28 dager ble hele den overjordiske delen av plantene høstet og tørrstoffavlinga bestemt. Hensikten var å finne om det var ulik vekstkraft etter oppspiring av de ulike fraksjonene.

Smått såkorn spirer greit, men kan ha noe redusert spirekraft

Resultatene ble relativt like for alle såkornpartiene. Figur 1 viser et eksempel på hvordan spiringa ble i et av byggpartiene. Generelt var oppspiringa god for alle partiene ved 2 og 4 cm sådyp. Ved 6 cm sådyp var oppspiringa forsinket og i noen av partiene redusert. En kan derfor forvente redusert oppspiring av smått såkorn under ugunstige forhold.

 

 

Figur 1: Oppspiring fra tre sådyp, 2, 4 og 6 cm av tre størrelsesfraksjoner av et av byggpartiene

Forsøket med biomasseproduksjon etter 28 dager bekreftet resultatene i sådybdeforsøket. Den minste fraksjonen hadde mindre biomasseproduksjon. Det kan tyde på at den aller minste såkornfraksjonen gir planter som har noe mindre livskraft. Det er allikevel viktig å huske at et kornbestand har utrolig stor evne til å tilpasse seg vekstbetingelsene. Resultatene i denne undersøkelsen stemmer godt med tidligere resultater, både Anstensruds undersøkelser på 1980-tallet og Korsmos på 1930-tallet.

Resultat etter produksjon på såkornfabrikken på Holstad

De ni partiene som det ble tatt prøver av til forsøket ble renset og pakket på Holstad før resultatene av forsøket på Apelsvoll var klare. Tabell 2 viser variasjonen i spireevne og 1000-kornvekt etter sertifisering. Alle partiene har svært god spireevne og en 1000-kornvekt som plasserer dem i klassen middel eller store korn i denne undersøkelsen selv om alle er langt under det som er normal 1000-kornvekt for disse sortene. Rensing i såkornfabrikken har gitt såkorn av god kvalitet selv om råvaren i utgangspunktet var vanskelig.

Tabell 2:  Variasjon i spireevne og 1000-kornvekt etter sertifisering av såkornpartiene

 

Spireprosent

1000-kornvekt i gram

Bygg

94 – 96

37 – 42

Havre

95 – 96

28 – 32

Vårhvete

94 – 96

35 - 36