Så hvordan skal insektsbekjempelsen foretas i år? 

Beisemiddelet Prestige hadde effekt i ca 6 uker mot sikader, bladlus og delvis også mot teger. Siden det nå ikke lenger er mulig å beise mot insekter i potet, vil en heretter måtte benytte tradisjonell sprøyting i vekstsesongen. Alternativ til kjemisk bekjempelse er en periode med fysisk hinder med f.eks fiberduk, dette vil hjelpe godt mot tegeangrep ved oppspiring.

Redusert avling og kvalitet

Angrep av insekter i potet kan gi redusert vekst og utsatt høstetid som igjen kan gi lavere avling og forringe kvaliteten. I settepotetproduksjonen er det også uønsket med bladlus, da bladlusa er vektor for virus. Det er stort sett skadeinsekter med stikkende/sugende munndeler som gjør skade, dvs potetsikader, teger og lus.

Følg godt med i åkeren

Det er viktig å følge godt med i åkeren. Spesielt når det er varmt i været bør en være mer «på hugget» enn man tidligere har trengt i Prestigebehandlet potet. Innflyging av potetsikader kan komme rett etter oppspiring hvis det er god temperatur. Norske forsøk har vist at egg fra potetsikader ble funnet på bladene allerede 1 uke etter oppspiring. Skadeterskel er bare 2 potetsikader pr. plante tidlig i juni. Gå i åkeren og ta «plastposetesten» hvis du er usikker på om det er sikader der.

Det er ikke utarbeidet skadeterskel for teger, men de bør bekjempes når det er et betydelig angrep. De er vanskelige å bekjempe siden de flyr unna når en sprøyter, beste behandlingstemperatur < 16 °C.

Vær obs i småvokste potetsorter

I potetsorter som har mer småvokst potetris (f.eks Innovator og Lady Claire), er det erfart at tørkestress sammen med kraftige insektsangrep har ført til vekststans. Når bladverket blir svært redusert blir veksten vanskelig å få i gang igjen, og avlingen kan blir mer småfallen. I slike sorter er det erfaringsmessig enda viktigere å være ute i rett tid med insektsbekjempelse, i forhold til det en har vært vant til i sorter med mye bladmasse.

Sprøytestrategi og tilgjengelige preparater

Dersom det er angrep av potetsikader over skadeterskelen, bør det behandles med et pyretroid, f.eks. Decis Mega eller Karate. Pyretroidene er relativt rimelig i bruk og effektive der det ikke er pyretroidresistente sikader. Dosen med pyretroid bør ligge opp mot 100 % for å unngå at det utvikles resistente individer. Skal det foretas en litt sein Titusbehandling, kan det være aktuelt å samtidig blande i ett pyretroid.

I tillegg til pyretroidene finnes Biscaya med virkestoffet tiakloprid som har god effekt på potetsikader. Biscaya virker mot lus, potetsikader, teger og andre skadeinsekter. Biscaya er et systemisk insekticid som transporteres med saftstrømmen oppover i planten. Dette betyr at ny tilvekst til en viss grad også er beskyttet mot skadedyr.

Ca 2 uker etter pyretroidbehandlingen kan det være aktuelt med en oppfølgende behandling med Biscaya, dersom sikadeaktiviteten er høy. Da vil de nyklekte nymfene også tas, samt at en får inn den systemiske virkningen når potetplantene er i god vekst. Dosen av Biscaya vil vanligvis ligge fra 30-40 ml per dekar per behandling. Denne dosen sikrer best mulig effekt, både på kort og langt sikt. Hvor lang effekt Biscaya har er avhengig av hvor raskt planten vokser, men effekten er noe lenger enn ved bruk av pyretroidene.

  • Sikader ca 7-10 dager
  • Lus ca 10-14 dager
  • Tege 3-6 dager, med moderat effekt i 7-14 dager

Både pyretroider og Biscaya kan blandes med alle tilgjengelige tørråtemidler som finnes på markedet i dag.

Nytteinsekter

Biscaya skal ikke brukes over blomstrende vegetasjon når pollinerende insekter flyr slik at man unngår unødvendig påvirkning. Biscaya er f.eks lite skadelig for rovbiller, jordboene midd, edderkopper, tusenbein, rovmidder, puppestadier av marihøner og beskyttede stadier av parasittvepser. Decis Mega og Karate kan ikke brukes over blomstrende vegetasjon. Evure Neo/Mavrik har usikker virkning mot teger, men er skånsom over for flere nytteinsekter som løpe- og rovbiller, snylteveps og voksne marihøner. Er det bare lus som skal bekjempes kan en bruke Teppeki som også er skånsom mot nytteinsektene.

Oppsummering

Vurder først om det er behov for insektsbekjempelse, observer i egen åker, lytt til varsling fra NLR og Vips-Landbruk.

  • Ved behov for tidlig bekjempelse; bruk full dose med pyretroid.
  • Følg opp med Biscaya ca 14 dager etter pyretroidbehandlingen, da får en mest ut av midlets systemiske effekt.
  • Unngå resistens ved å veksle mellom midler med ulik virkningsmekanisme.

Felleskjøpet selger plantevernmidler

Her finner du Felleskjøpet nær deg.