Til nedvisning brukes det rasktvirkende kontaktmidlet Reglone/Retro. I plantenes grønne deler fører midlet ved hjelp av sollys til dannelse av hydrogenperoksid som ødelegger plantecellene. Virkningen av Reglone/Retro sees veldig raskt, og nedvisningen skjer i løpet av 3-10 dager. 2019 er siste året Reglone/Retro kan brukes.

Potet

Nedvisning av potetriset er et hjelpemiddel til å lette innhøstinga og å fremme kvaliteten ved at modning fremskyndes, knollene slipper riset lettere og skallfastheten på knollene øker. Virkningen av nedvisningen på modning og skallfasthet på knollene blir best når potetriset begynner å vise tegn til modning. Nedvisning kan ikke fullt ut kompensere for stor tilgang av nitrogen på slutten av vekstsesongen eller bruk av for seine potetsorter i forhold til vekstsesongens lengde.

I settepotetproduksjonen vil nedvisning være et hjelpemiddel for å stoppe veksten i potetplanten, for å kontrollere knollstørrelsen og hindre nedtransport av virussmitte til knollene.

Tørråte

Nedvisning hindrer også spredning av tørråte. Tørråteorganismen er avhengig av levende plantevev for å kunne vokse og formere seg. Derfor vil nedvisning drepe tørråte indirekte ved at planten dør. Tørråtesoppen tåler heller ikke direkte eksponering av sterkt sollys. Nedvisning av potetriset fører til at det kommer mer sollys ned i plantebestanden og på jordoverflaten. Reglone/Retro er i tillegg direkte giftig for tørråtesoppen.

Bakterier og ekte sopp vokser godt på døende plantevev og blir ikke direkte hemmet av at riset svis. Derimot vil nedvisning kunne føre til raskere inntørking av riset, og dermed hemme veksten av bakterier og ekte sopp.

Sprøyteforhold

Ved nedvisning er det en fordel å sprøyte på formiddagen og under gode lysforhold. Det sikrer rask effekt og reduserer risikoen for nekrose. Det må ikke tilsettes klebemiddel ved nedvisning av grønnmasse i potet.

Potetriset må ikke drepes ved knusing eller sviing når potetene er tørkestresset. Tørke øker risikoen for karstrengnekrose i knollene. Er jorda tørr, bør risdreping utsettes til minst tre dager etter at jorda er gjennomfuktet rundt knollene. Unngå også sprøyting på dager med særlig høy temperatur, over 25 oC.

Dosering

Bruk 200-300 ml Reglone/Retro i 40 liter vann pr. dekar. Det er viktig å bruke nok vann og at sprøytevæsken spres godt ned i bestanden da middelet er kontaktvirkende og bare svir akkurat der det treffer. Når det er mye grønnmasse og lite modning er det ofte nødvendig med to behandlinger for å få god nok effekt. Bruk da en lav dose, for eksempel 150 ml Reglone/Retro pr. dekar for å åpne opp riset. Etter omkring fire dager når toppen av riset er visnet, kan resten av riset sprøytes med 250 ml Reglone/Retro.

Alternativt kan man delvis knuse riset slik at det står igjen omkring en tredjedel. Fra dagen etter knusing kan man svi ned riset med 100-150 ml Reglone/Retro i 30-40 liter vann pr. dekar.

Opptaking kan normalt begynne 8-14 dager etter sprøyting. Åtte dager er ofte ikke nok tid til å få god skallfasthet, men jo lenger potetene ligger i jorden, jo større er risikoen for at både sølvskurv og svartskurv utvikler seg. Står potetene i jorda ut over 14 dager etter nedvisningen øker denne risikoen.

Oljevekster

De ulike delene av oljevekstplanten modner ujevnt, og de først skulpene kan drysse før de sist dannede skulpene er modne. Nedvisning brukes for å utjevne dette slik at en får tresket før det drysser. Sprøyt når frøene har nådd følgende modningsgrad:

  • På øvre tredjedel av fruktstanden skal mer enn halvparten av frøene være grønne
  • På midtre del av fruktstanden skal 90 % av frøene være rød- til mørkebrune
  • På fruktstandens nedre tredjedel skal alle frøene være mørkebrune til svarte.

Se bilder i Felleskjøpets plantevernkatalog

Doseringen er 200-300 ml Reglone/Retro + Biowet klebemiddel i 40 liter vann pr. dekar. Minste dose brukes i tynt bestand og på planter som har avsluttet veksten. I oljevekster skal klebemiddel tilsettes for å få god effekt. Tresking kan utføres 1-2 uker etter sprøyting.

Tresking av nedvisnet rapsåker. Foto.

Erter til modning

Erter modner ofte litt ujevnt og det kan være en del grønt ugras i åkeren. Nedvisning brukes for å lette treskingen slik at man kan treske før de tidligst modne ertene drysser. Nedvisning vil framskynde inntørkingen av erteplantene og ugrasplantene. Da vil vannprosenten i ertene også gå litt raskere ned under tørre forhold etter sprøyting. Sprøyt når nedre del av ertestenglene er gul- til brunfarget, og midtre del gulfarget.

Bruk 200-300 ml Reglone/Retro + Biowet klebemiddel i 40 liter vann pr. dekar. Om kulturen er stresset av f.eks. tørke og det er dårlig vekst i plantene eller dersom bestanden er veldig kraftig, brukes den høyeste dosen. Tresking kan utføres 7-10 dager etter sprøyting.

Åkerbønner

Åkerbønner er en kultur med lang veksttid. Nedvisning brukes derfor som et hjelpemiddel for å lette og fremskynde høsting. Nedvisning vil framskynde inntørkingen av plantene og da vil vannprosenten i bønnene også gå raskere ned under tørre forhold etter sprøyting.

Det er belgene nederst på planta som modnes først og det er de som gir den største avlingen. Ved nedsviing med Reglone/Retro bør 80 % av de nedre belgene være svarte eller ha skiftet farge. Da er toppen av planta helt grønn og mye av planta lenger ned er gulgrønn.

Bruk 200-300 ml Reglone/Retro + klebemiddel i 40 liter vann pr. dekar. Tresking kan utføres 7-10 dager etter sprøyting. Når du åpner belgene og klemmer på frøene og de splittes i to deler uten å knuses, vil de være modne nok til å kunne høstes.

Kløverfrøeng

Kløver har en lang blomstringsperiode. De siste blomstene er ikke modne før de første drysser. Nedvisning brukes for å kunne treske med seg mest mulig frø. Andelen av brune hoder i kløverfrøenga ved nedvisning bør være høyest mulig, helst over 60 %. Tresking utføres 6-10 dager etter nedvisning. Reglone/Retro har kontakteffekt og svir alt det treffer. Bruk 200-300 ml Reglone/Retro + klebemiddel i 40 liter vann pr. dekar. Den høyeste dosen brukes om kulturen er stresset av f.eks. tørke og det er dårlig vekst i plantene eller dersom bestanden er veldig kraftig.

Utløpere i jordbær

Jordbær setter mange utløpere. For å begrense jordbærradene kan man svi utløperne i jordbær med skjermet sprøyting med kontaktmiddelet Reglone/Retro. Det er viktig at skjermene dekker godt for kulturplanen. Reglone/Retro er ikke selektivt og svir alt det treffer. Jordbærutløperne kan svis på ettersommeren i månedsskifte august/september eller før blomstring på våren, minst fire uker før høsting.

Bruk 250 ml Reglone/Retro i 40 liter vann pr. dekar. I jordbær er det best å sprøyte om kvelden/natten for å oppnå best mulig spredning på bladene. Virkningen av Reglone/Retro starter umiddelbart når bladet utsettes for sollys. Det er ikke tillatt å bruke håndholdt utstyr ved sprøyting med Reglone/Retro.

Temperatur og regn

Unngå sprøyting på dager med særlig høy temperatur – over 25 °C. Regn etter at sprøytevæska har tørket inn har ingen virkning på sluttresultatet.

Skadelig for pollinerende insekter

Reglone/Retro er skadelig for pollinerende insekter som treffes direkte. Preparatet må derfor ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tid av døgnet som pollinerende insekter flyr (kl. 04.00 til 23.00 dersom temperaturen overskrider 10 °C, eller kl. 06.00 til 22.00 dersom temperaturen ikke overskrider 10°C). Ved sprøyting i kløverfrøeng/oljevekster eller hvis det er ugras som blomstrer må man ta hensyn til denne begrensningen.

Ingen begrensning på etterkulturen

I kontakt med jord blir Reglone/Retro raskt inaktivert. Derfor kan det behandlede arealet såes eller plantes kort tid etter behandling.

NB! Halm/planterester fra behandlede kulturer må ikke brukes til fôr.

Avstand til vann

For å hindre forurensing av vannforekomster skal ikke Reglone/Retro brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 30 meter.

Plantevernmidler får du kjøpt på Felleskjøpet

Her finner du Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen står på trykk i Samvirke nr. 7, 2017.