Felleskjøpet Agri har to leverandører av organisk handelsgjødsel. Løsningen er valgt for å holde fraktkostnadene nede og dermed lavest mulig pris til kunde.

På Vestlandet forhandler vi to varianter av Marihøne-gjødsel levert fra Norsk Naturgjødsel AS. I resten av markedsområdet, dvs. Østlandet, Trøndelag, Nordmøre og Nord-Norge, leverer vi produkter fra Grønn Gjødsel AS.

Produktspekter organisk gjødsel

I tabellen nedenfor er listet gjødseltypene vi tilbyr på Østlandet, Trøndelag, Nordmøre og Nord-Norge:

Produktnavn Kg gjødsel/daa som
gir 6 kg total-N
Grønn NPK 8-3-5 Ca. 75
Grønn Øko NPK 5-3-2 Ca. 120
Grønn organisk NPK 11-3-2 Ca. 55
Grønn organisk NPK 14-2-1 Ca. 43

På Vestlandet forhandler vi ”Marihøne-gjødsel” fra Norsk Naturgjødsel på Jæren. I tabellen nedenfor ser du de to typene du kan velge mellom.

Produktnavn Kg gjødsel/daa som
gir 6 kg total-N
Marihøne Pluss NPK 8-4-5 organisk Ca. 75
Marihøne NPK 4-1-2 organisk  Ca. 150

Bruksområder

Organisk gjødsel sikrer god næringsforsyning på skifter som ikke tilføres husdyrgjødsel. På eng og beite med lite kløver, er det svært aktuelt å tilføre slik økologisk handelsgjødsel for å sikre nok fôr til dyra.

Gir god respons ved lite plantetilgjengelig næring

Næringskrevende vekster som hvete og bygg gir god respons på organisk gjødsel når det er lite plantetilgjengelig næring i jorda. Gjødsla er også svært aktuell i kulturer med høy salgsverdi, eksempelvis spelthvete, frøeng, bær og grønnsaker.

OBS - begrensninger

Vær klar over at ved bruk av gjødsel som er tilsatt ”animalske biprodukter”, må det gå minst 21 dager fra gjødsla spres til graset høstes eller beitedyr slippes.

Grønn Øko 5-3-2 og Marihøne 4-1-2 har ingen slik tilsetning, og følgelig ingen begrensning. Alle de øvrige produktene listet over er tilsatt kjøttbeinmjøl. Her gjelder «sperrefristen» på 3 uker. De to mest nitrogenrike produktene fra Grønn Gjødsel er i tillegg tilsatt blodmjøl.

Gjødselspredning

Organisk gjødsel kan spres med sentrifugalspreder og kombimaskiner. I spredetest utført med ulike fabrikat av sentrifugalspredere, erfarte en at det mates ut om lag halv mengde sammenlignet med mineralgjødsel. Les mer om spredning av organisk gjødsel i denne artikkelen.

Egenskaper ved organisk gjødsel

Grønn Gjødsel-produktene er pelleterte, diameter 4,5 mm og kuttet kort. Til organisk gjødsel å være er den luktsvak. Gjødsla leveres i 600 kg storsekk med innersekk og dobbelt bunn.

Marihønegjødsel er pelletert og er ca. 3,5 mm i diameter. Den leveres i 500 kg storsekk med innersekk og dobbelt bunn.

Lagring m.m.

Tørket kyllinggjødsel trekker til seg fuktighet svært lett. Gode lagringsforhold er avgjørende for at kvaliteten ikke skal forringes. Ved utelagring anbefales 2 paller som underlag med en kraftig presenning over som går godt ned langs sida på sekkene. Lettpresenning frarådes.

Gjødslas innhold

All gjødsla kommer fra dyr fôret med koksidiostatika-fritt fôr.

Grønn Øko 5-3-2 og Marihøne 4-1-2 er helt enkelt kyllinggjødsel som er pelletert. I Grønn Øko er kyllinggjødsla fra økologiske driftsenheter. Grønn 8K 8-3-5 og Marihøne Pluss 8-4-5 er tilsatt kjøttbeinmel og vinasse for å gjøre gjødsla mer næringsrik. Vinasse er et kaliumrikt biprodukt fra produksjon av bl.a. gjær. Det tilsettes for å heve innholdet av kalium. Organisk gjødsel tilsatt kjøttbeinmjøl og vinasse tillates brukt til økologisk drift. Grønn NPK 11-3-2 og Grønn NPK 14-2-1 er dessuten tilsatt blodmjøl. Her kan du lese mer om disse gjødseltypene.

Fugler som stjeler

Fra kyststrøk er det observert at gjødsel spredd på eng blir spist av måker. Trolig frister gjødsel tilsatt kjøttbeinmjøl mest.

”Debio sin positivliste”

Alle gjødseltypene står i Debio sitt «driftsmiddelregister». Vær klar over at en må dokumentere ovenfor Debioinspektør behovet for tilførsel av organisk handelsgjødsel. Relevante argumenter er mangel på husdyrgjødsel, næringsfattig jord, dårlig kløvertilslag eller kravfulle vekster.

Hvor mye bør tilføres av N/daa i økologisk drift?

I EUs nitratdirektiv er 17 kg N/daa fra husdyrgjødsel satt som øvre grense for tilførsel av total-N. Dette er den eneste grensa som er hjemlet i lovverket. I praksis er det imidlertid lite aktuelt å tilføre mer enn 8 kg total-N/daa i økologisk drift med mindre det dreier som om helt spesielle vekster innen grønnsaksproduksjon. Med totalnitrogen menes summen av nitrogen bundet i organiske forbindelser og det som er mineralsk (nitrat og ammonium).

Gjødsel til økologisk produksjon får du kjøpt på Felleskjøpet

Kontakt en av våre salgskonsulenter eventuelt vår Kundetjeneste  tlf. 72 50 50 50 og taste 31.

Du kan også bestille på Min Gård.

Her finner du Felleskjøpets butikk i ditt nærområde