Det er flere fordeler ved å bruke salt på grusveier.

Vedlikehold av grusvei

Vedlikehold av grusvei består av oppgrusing, høvling og støvbinding. Når salt spres, er det en fordel at veien er nyhøvlet. Det gir god nedtrenging, og løs grus bindes før den ev havner på veiskuldre og i grøfta. God støvdemping oppnås allerede innen 2-4 døgn.

Effekter av salting

Saltet har flere oppgaver i grusdekket:

  • Binde støv i overflata
  • ”Ta vare på” finstoffet i veidekket
  • Stabilisere fuktighetsinnholdet i veidekket

Stabiliseringa fører til fastere grusvei. Derfor erfares det at behovet for oppgrusing og høvling reduseres ved vellykket salting.

Hvordan virker salt?

Veisalt demper støv og virker stabiliserende på grusveier ved at vann bindes i grusdekket. Dette vannet danner tynne vannhinner som ”fanger” finpartiklene i grusen. Kapillærkrefter trekker vannet med oppløst salt opp til overflaten i tørre perioder. Ved regnvær føres saltet nedover igjen i veidekket. Slik vandrer saltet opp og ned uten å forsvinne.

Når skal det saltes?

Salting bør primært skje i april/mai der våren kommer tidlig, og mai/juni der vinteren holder taket lengre. Er en for seint ute med salting, og det samtidig er tørt, vil saltet i for liten grad trenge ned i gruslaget. Det behandlede gruslaget blir for tynt, og en følge kan bli mye hull og økt behov for høvling.

Grusvei som blir saltet av lastebil. Støvbinding. Foto.

Én salting er normalt nok

Én eller to gangers salting vil avhenge av hvor god timinga er på våren/forsommeren, nedbørsforhold, trafikkmengde, kjørehastighet, nabolagets toleranse for støv m.m. På private veier og skogsbilveier er det normalt tilstrekkelig med en salting. Ett drag langs midten av veien holder. En kan ev kjøre en ekstra tur senere på kritiske steder med bolighus nær trafikkert vei.

Hvilke sorter veisalt?

Saltene er mye lik og begge er formulert som flakes. Kalsiumklorid har 77% virksomt stoff, mens Magnesiumklorid har 47%.

Hvor langt rekker en 1000 kg storsekk?

  Kg salt/m2 Ved spredebredde 2,0 m: ca meter veg pr storsekk Ved spredebredde 2,5 m: ca meter veg pr storsekk
Kalsiumklorid 0,5 1000 800
MG-Kombi 0,7 700 570

Kontakt nærmeste Felleskjøp-avdeling for kjøp av veisalt. Finn Felleskjøpet nær deg.