Vi vet at veisalt stabiliserer grusveier, reduserer støvproblemer og gir fastere vei med færre hull. Dette er derfor et vesentlig bidrag til grusveier i bygde-Norge. Tilleggsgevinst med salt er at behovet for oppgrusing og høvling reduseres.

Tunge varer som flyttes korteste vei

Norge er et langstrakt land hvor vi har klart å opprettholde bosetting de fleste steder, bl.a. med desentralisert jordbruk som en av bærebjelkene.

En «tonnvare» er et driftsmiddel som det trengs mye av, og som har relativt lav verdi. Det betyr at fraktkostnad raskt kan bli en betydelig del av produktets samlede kostnad i et spredt norsk landbruk. Kraftfôr, gjødsel og såkorn er slike driftsmidler. Det er veisalt også.

Forbedringen kommer kunden til gode

Felleskjøpets hverdag er å framføre disse produktene til gården på en rasjonell måte, det som ofte omtales som effektiv logistikk. Men vareflyten inn til Felleskjøpets fabrikker og terminaler må også være rasjonell for at kostnadene i minst mulig grad får bygge seg opp gjennom logistikk-løypa. Det er her vi nå har gjort forbedringer for Kalsiumklorid. Siden vi er et samvirkeforetak, holder vi marginene uendret slik at hele besparelsen kommer kunden til gode.

Vedlikehold av grusvei

Norske bønder og skogeiere har svært mange kilometer grusvei. Disse krever også vedlikehold. Ved å unnta grøfterensk og kantklipp, består sommervedlikeholdet av oppgrusing og høvling, samt støvbinding ved å strø salt. Når salt spres er det en fordel at veien er nyhøvlet og ikke for tørr. Det gir god nedtrenging, og løs grus bindes før den eventuelt havner på veiskuldre og i grøfta. God støvdemping oppnås allerede innen 2-4 døgn.

Virkning av salt

Veisalt demper støv og virker stabiliserende på grusveier ved at vann bindes i grusdekket. Dette vannet danner tynne vannhinner som «fanger» finpartiklene i grusen. Kapillærkrefter trekker vann med oppløst salt opp til overflaten i tørre perioder. Ved regnvær føres saltet nedover igjen i veidekket. Slik vandrer saltet opp og ned uten å forsvinne.
Når fuktighetsinnholdet stabiliseres, blir veien fastere. Derfor erfares det at behovet for oppgrusing og høvling reduseres ved vellykket salting.

Når skal det saltes?

Salting bør primært skje i april/mai der våren kommer tidlig, og mai/juni der vinteren holder taket lengre. Er en for seint ute med salting og det samtidig er tørt, vil saltet i for liten grad trenge ned i gruslaget. Det behandlede gruslaget blir for tynt, og en følge kan bli mer slaghull enn ved tidlig salting.

En salting er normalt nok

En eller to gangers salting vil avhenge av hvor god timinga er på våren/forsommeren, mengde salt, nedbørsforhold, trafikkmengde, kjørehastighet, nabolagets toleranse for støv m.m. På private veier og skogsbilveier er det normalt tilstrekkelig med en salting. Ett drag langs midten av veien holder. En kan ev kjøre en ekstra tur senere på kritiske steder med bolighus nær trafikkert vei.

Dosering

Det er ulike tilnærminger på forholdet mellom Kalsiumklorid og Magnesiumklorid. En konservativ tilnærming er at man trenger 30% mer Magnesiumklorid enn Kalsiumklorid for samme virkning. Produsenten av Kalsiumklorid har tester som viser at 700 kg Kalsiumklorid pr km vei har samme støvreduserende virkning som 1300 kg Magnesiumklorid pr km vei. Se graf.

Doseringstabell: Mengde CC road flakes i tonn/km (veibredde 6 meter).

Doseringstabell som viser mengde tonn/km. Tabell.

Veisalting og miljø

Veisalting kobles til døde og døende trær langs våre hovedferdselsårer. Det er viktig å skille mellom salt brukt til vintervedlikehold på trafikkerte veier med fast dekke, og sommervedlikehold av skogsbilvei eller en gårdsvei. På asfalt om vinteren trenger ikke saltet ned og det spruter ut på omkringliggende vegetasjon sammen med vann/sørpe. Trærne tar skade av slik saltsprut. På en grusvei derimot er hele poenget at saltet skal trenge ned i veidekket, ellers har det ingen funksjon!

Produktspekter

Felleskjøpet selger Kalsiumklorid i hele sitt område, unntatt Vestlandet. MG-kombi (magnesiumklorid) selges i hele landet. Begge produktene er å få i 1000-kg storsekk og 25-kg sekker på pall. Varen er som «flakes», dvs. som små corn-flakes.

Henvend deg til nærmeste Felleskjøpavdeling for kjøp!

Du finner oss her i ditt nærområde.

Artikkelen finnes på trykk i Samvirke nr. 4, 2017.