Godt resultat av en kvekesprøyting er avhengig av at det er god gjenvekst, og at saftstrømmen i plantene er nedadgående slik at glyfosat transporteres ned i røttene. Normalt vil kveke- og annet rotugras ha god gjenvekst etter 3-4 uker etter tresking.

Kveke

Kveka skal ha utviklet 3-4 friske blad før plantene sender saftstrømmen og dermed glyfosat ned i røttene. Plantene skal være i god vekst, og kveka må ikke være stresset av tørke etc ved behandling. Ved bruk av de vanlige glyfosatformuleringene (360 formuleringer) skal det gå ca 10-14 dager før det jordarbeides etter behandling. Dette for å få god effekt på røttene. Det er ikke alltid at kveka har mistet farge på denne tiden.

Ved bruk av Roundup Flex så er det tilstrekkelig med 2 dager fra behandling til jordarbeiding under gunstige sprøyteforhold. Grunnen til dette er at denne formuleringen har rasker opptak i plantene.

Midler og doser

Gallup Super 360, som kom på markedet i fjor, er en formulering tilsvarende Roundup Eco, men er en del rimeligere. Dosering mot kveke i stubb varierer fra 200 til 500 ml per dekar. Største dose brukes ved mye kveke. Dosen for Roundup Eco mot kveke er 300-400 ml per dekar. Dosen til Roundup Flex er 25 % lavere da den har en høyere konsentrasjon av glyfosat. Roundup Flex er noe dyrere, men er til gjengjeld regnfast etter 1 time og har raskere opptak i plantene. For å ta eventuelt annet rotugras (tistel, burot etc) må dosene økes.

Mye kveke reduserer avlinga. Foto: Anne G. Kraggerud

Annet rotugras

Det er litt ulike erfaringer med hvor god effekten er på ulike rotugras ved sprøyting om høsten.  Med en tidlig høst og ved gode fuktighetsforhold, får vi på mange av artene en gjenvekst. Mot burot og hestehov har vi erfaring med god effekt, selv ved vanlig kvekedosering av glyfosat. Mot tistel er det ønskelig å øke til 5-600 ml av en 360 formulering.  Mot åkersnelle har glyfosat tilnærmet ingen effekt. Dog kan man merke seg hvor flekkene med snelle er, og så behandle dem en ekstra runde med f.eks. MCPA neste år i kornet.

Redusert jordarbeiding

Ved redusert jordarbeiding er det ofte utfordringer med ulike ugrasarter som tunrapp, balderbrå m. fl. Her bør en normalt sprøyt 2 - 3 uker etter tresking og før ugraset setter frø. Pass på her også at det er tilstrekkelig gjenvekst. Der høstsprøyting er mulig er dette å foretrekke framfor vårsprøyting. Ved årlig bruk, er “halv kvekedose» (150-200 ml/daa) tilstrekkelig til å holde de fleste ugrasarter, også kveke, i sjakk. Ved større kvekemengder og seinere sprøyting (kveke 3 - 5 blad) benyttes likevel full kvekedose.

Vannmengde og vannkvalitet

Vannet til utblanding av glyfosat må være av god kvalitet og vannmengden bør ikke være over 20 liter per dekar. Humusholdig vann inaktiverer glyfosat slik at effekten blir dårligere. Ekstremt hardt vann (kalkholdig) reduserer også effekten av glyfosat. Reduser derfor vannmengden til 10 liter per dekar hvis du har kalkholdig vann. Dosen kan også økes med 50-100 millimeter i forhold til gitte anbefalinger, dog ikke utover det som er maksimalt anbefalt på etiketten.

Sprøyteteknikk

Sprøyteteknikken har innflytelse på effekten av glyfosat. Liten væskemengde øker effekten, mens dråpestørrelsen ikke har betydning. Bruk avdriftsreduserende dyser for å unngå avdrift til omkringliggende arealer. Bomhøyden bør ikke være mer enn 40 centimeter over stubben når det sprøytes ut mot kanten. Dette for å hindre skade på graskantene rundt jordet, slik at ikke arter som tåler glyfosat, blir for dominerende. Et godt etablert grasdekke er det beste for å hindre vanskelige ugras i å etablere seg. 

Sprøyting om morgenen med utsikter til sol gir gode sprøyteforhold, men det må ikke være kraftig dugg på plantene.

Regnfasthet

Etter større nedbørsmengder (over 30 mm) bør vi vente et par dager, slik at vannet er drenert vekk fra rotsonen. Det er viktig at midlet tørker inn på planta og det bør derfor sprøytes på tørre planter og det skal helst være minimum 4 timer med opphold etter sprøyting. Under ustabile forhold anbefales Roundup Flex, som bare trenger 1 time opphold for å bli tatt opp i plantene.

Optimale forhold

Etter sprøyting

Ofte er glyfosatbehandling i stubb det siste som gjøres av sprøytearbeid for sesongen. Vask og rengjør sprøyta godt med All Clear Extra. Gjør sprøyta klar for vinteren med å tilsette frostvæske mv slik at rør og slanger ikke fryser og pakninger ikke tørker ut.