Høsten 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler. Så fort kursmateriellet ble klart har det i løpet av vinteren blitt arrangert mange kurs.

Kurs i gnagerbekjempelse

De aller fleste kursene er holdt i regi av Norsk Landbruksrådgiving (NLR). De opplyser at de hittil i år har arrangert 76 kurs og at nesten 1500 personer har gjennomført kursene. Av disse er det nok ikke alle som har fått gnagerbeviset da en av forutsetningene er at du eier eller leier en landbrukseiendom.

For de som ikke har tatt gnagerbeviset arrangere NLR kurs også nå i høst og vinter. Kurset varer i 5 timer, og avsluttes med en times eksamen.

Skade og bekjemping

Mus og rotter gjør skade på bygninger og materiell, og øker risiko for spredning av ulike sjukdommer. Rotter og mus har generelt meget stor formeringskapasitet så lenge det er tilgang til mat, skjul og yngleplasser. Ved bekjempelse følger det en plikt etter forskrift om skadedyrbekjempelse til å bruke det middel og den metode som gir minst skadevirkninger for miljø og helse, og som kan føre til ønsket resultat.

Forebyggende tiltak

På kurset får en opplæring i sikker bruk av gift og den mest effektive måten å bruke dette på. Det blir lagt mye vekt på alternativ bekjempelse og forebyggende tiltak for å unngå skadedyr. Dersom det oppdages skadedyr må situasjonen kartlegges og det skal gjøres tiltak som opprydding, tetting og bruk av feller før man benytter gift i form av åter. Alle tiltakene skal dokumenteres. Videre lærer man om biologien til smågnagere samt dyrevelferd.

Produkter

Preparatene som er tillatt å bruke for de med tilleggsautorisasjonen i gnagerbekjempelse har følgende tekst på etiketten: "Kun for godkjente skadedyrbekjempere og andre personer med særskilt autorisasjon".

Klerat

Klerat rottegift fås i 3 kg spann med voksblokker. Produktet inneholder en 2. generasjons antikoagulant (hindre blod å koagulere), og er «singel feed» dvs at ett måltid av giften har tilstrekkelig dødelig effekt på rotter og mus. Klerat voksblokk kjenner vi fra før da den var tillatt før nytt regelverk kom i 2015. Voksblokkene tåler fuktighet godt, legges i åtestasjoner ute.

Generation Grain'Tech

Generation Grain'Tech rotte- og musegift er i 8 kg spann, og består av poser inneholdende 50 g korn med gift. Dette er også en 2. generasjon antikoagulant. Posene er laget av en spesiell film med lukt som tiltrekker seg mus og rotter, og som frister dem til å gnage hull på posen og spise åtet. Porsjonsposene beskytter åtet mot fukt og annen ytre påkjenning, og man unngår at åtet blir spredd unødig. Posene er enkle å legge i egne åtestasjoner som du får hos Felleskjøpet.

Rozol Blok

Rozol Blok fås i 7 kg spann med 25 g blokker. Rozol Blok er en 1. generasjons antikoagulant, som skal brukes før en evt tar i bruk den mer giftige 2. generasjons giften. Rozol Blok er solide blokker med holdbarhet i opptil 3 måneder i fuktige miljøer. Blokkene tiltrekker både mus og rotter, via spesialutviklet lukt og smak. Rotter og mus må spise flere ganger før de dør. Blokkene skal plasseres i åtestasjoner.

Fysiske feller

I tillegg til gift og åtestasjoner har Felleskjøpet også mange ulike varianter av fysiske feller.

Ansvar

De aktive stoffene i antikoagulerende muse- og rottemidler har betenkelige helse- og miljøegenskaper. Det er grunnen til at det er restriksjoner på bruk av disse midlene.

Dette er en spesialordning for bønder som er kommet i stand etter mye arbeid. Derfor er det veldig viktig at bekjempelsen skjer i henhold til regelverket, og ikke misbrukes.

Dersom det oppdages feil bruk eller manglende oppfølging, vil dette føre til at de som har fått autorisasjon vil miste autorisasjonen både for skadedyr og plantevernmiddel.