Hva kjennetegner et godt såbedd?

Et godt såbedd for korn skal ha et  4-6 cm løslag over harvbotnet. Såkornet skal ligge på uharva jord som sikrer jevn sådybde og god tilgang på spirefuktighet. På jord med leirinnhold skal partiklene være jevnt fordelt fra 0,5-5 cm. De groveste partiklene skal ligge øverst og de fineste nederst rundt såfrøet. Dermed kan en forhindre slamming i overflata og frøet får god jordkontakt i tillegg til at finpartiklene hindrer fordampning. Videre er det viktig at overflata er jevn. Her kommer sloddutstyret inn som en viktig faktor.

 Røtter på kornplante som viser sådybde i cm. Tegning.

Start våronna så tidlig som mulig

Jordarbeiding bør skje så tidlig som mulig, men kun under laglige forhold. Utsatt såing i forhold til laglig tidspunkt kan fort gi et avlingstap på 4 kg/daa/dag eller mer ved ekstra sein såing.

Kjøring på rå jord ødelegger jordstrukturen og dermed jordas poresystem, noe som er viktig for lufttilgangen, infiltrasjon av regnvatn, rotutvikling og mikroorgansimene. Skadene blir større jo tyngre utstyr som brukes og jo råere jorda er. Sjekk derfor jordas laglighet før jordarbeiding starter!

Bevar jordstrukturen - Kjør minst mulig!

For å bevare jordstrukturen er det i tillegg til laglige forhold viktig med moderat tyngde på utstyret, skikkelig hjulutstyr med minst mulig lufttrykk og minst mulig kjøring.

Tradisjonelt har pløying - slodding med påfølgende harving vært den vanlige onneoperasjonen. Moderne utstyr har senere år gitt oss justering på det. Utstyr med trommel og sloddutstyr (f.eks Væderstads Rexius-trommel med Crosskillringer og Crossboard-planke) foran er en del brukt. På vårpløyd jord og på lett jord kan dette gi et brukbart såbedd med bare en gangs kjøring. På steinrik jord vil steinarbeidet bli enklere ved et slikt opplegg.

Jordarbeidingsutstyr på såmaskina kan også bidra til mindre behov for jordarbeiding i forkant. På lettere jordarter og jord med høyt moldinnhold kan såing rett på plognaden fungere bra, men aurfårer og andre uregelmessigheter kan med fordel sloddes ordinært på forhånd.

Vendeteigen - et utsatt område

Vendeteigen blir normalt utsatt for ekstra stor belastning og derfor ser vi ofte at den sonen gir dårlig avling og delvis mye tunrapp. En måte å bedre vendeteigen på er å så den til slutt og kanskje ta ei litt dyp harving før eller etter såing, for å løse opp et hardkjørt jordlag.

Såmengde - Justeres etter såtid!

Såmengden bør styres ut fra et høvelig antall spiredyktige frø pr m2 ( 450-550) alt etter kornart. Videre vil tusenkornvekta virke inn, jo høyere vekt jo mer såmengde.

Tidlig såing

Med tidlig såing vil middeltemperaturen være lavere fram til aksskyting. Dette er gunstig for planteetablering og dannelse av buskingsskudd.

Sein såing

Sein såing vil ofte gi færre buskingsskudd. Derfor bør såmengden justeres etter såtid. 1-2 kg/daa for hver utsatt uke i forhold til normal såtid, samtidig som N-mengden bør reduseres med 1 kg/daa pr uke utsatt såing.

Litt tung leirjord gir normalt dårligere spiring enn annen jord. Det gjør at her kan en såmengde litt over de vanlige normer være fornuftig. Litt ekstra såkorn vil også ha hemmende effekt på ugraset og gi både tidligere og jevnere modning.

Sådybde bør tilpasses - Sørg for spirefukt!

Tilstrekkelig spirefuktighet er viktig for en rask oppspiring. Sådybden bør derfor tilpasses forholdene om våren i tillegg til jordart.

Tidlig såing

Det betyr at ved tidlig såing kan det såes grunt.

Sein såing

Ved sein såing bør en så noe dypere ellers kan plantene få problem med spiring og næringsopptak.

Forsøksresultater

Danske forsøk (tabell 1) på lette jordarter (sand- og mojord med lite leirinnhold) viser at 4 cm er den optimale sådybden. Ved å øke sådybden til 7 cm ble det en avlingsnedgang på 30 kg/daa. Det er fordi at antall planter ble redusert og dermed færre aks pr m2. Spesielt på leirholdig jord er det viktig å tilpasse sådybden fuktforholdene, dvs er det tørt bør det tilstrebes noe dypere såing enn når det er brukbart med fuktighet.

Tabell 1. Sådybdeforsøk 2011-13 i Danmark 
Sådybde Planter/m2 Grønnskudd/m2 Aks/m2 Avling kg/ha Rel.tall
1 cm* 250 12 1063 6970 99
4 cm 241 72 1042 7040 100
7 cm** 211 59 951 6760 96
Ant forsøk 12 12 8 12  

*2011 var sådybden 2 cm, **2011 var sådybden 6 cm

Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2013.

Kornplanter som spirer. Foto.

Vurder tromling nøye

Kommer det regn like etter såing, kan ytterlaget slemmes til og det blir skorpe. Det er særlig været og herdinga de første 12 timer etter jordarbeiding- såing som er avgjørende for hva som skjer med strukturen i overflate (A. Njøs 1981). Derfor er hovedregelen at hvis det truer med regn like etter såing, bør det ikke tromles før det har tørka opp.

Moderne såmaskiner  har ofte pakkeutstyr som gir såfrøet bra jordkontakt. Tromling i slike tilfeller blir ofte gjort for å trykke ned stein og jevne overflaten. Under vanskelige forhold kan tromling, hvis det er nødvendig, godt utsettes til åkeren har spira.

Ta kontakt med Felleskjøpet for kjøp av såkorn

Kontakt en av våre fagkonsulenter eventuelt vår Kundetjeneste.

Besøk oss gjerne. Vi har butikker over hele landet. Finn Felleskjøpet nær deg.