I kornåkrer med et brukbart avlingspotensiale er soppsprøyting de fleste år lønnsomt!

Det er forskjell mellom kornartene i forhold til hvor lett de blir angrepet av ulike sopper, og det er også forskjell mellom de ulike kornsortene i forhold til mottagelighet. I tillegg overlever en del sopp på halmrester i jorda, og vil være «fit for fight», spesielt om en kjører redusert jordarbeiding og har samme kornart år etter år. Vekstskifte mellom ulike arter og sorter er derfor bra for å redusere smittepress.

Reduser smittepresset

En del sopp overlever også fra år til år via såkorn. Sertifisert såkorn blir analysert og beisa eller thermoseed-behandla dersom det er mye sopp. Å behandle såkornet med Thermoseed – en slags dampvasking av kornet, er en miljøvennlig soppbekjempelse som bør inn som en del av det integrerte plantevernet.

Enkelte sopp trives også ekstra godt der det er tett åker og godt med nitrogen i plantene. Og bruker du vekstregulator – bør du alltid ha med et soppmiddel i tillegg. Men selv med gode forebyggende tiltak mot soppangrep, kan værforhold som hyppige regnskurer skade og redusere avling enkelte år.

Høsthvete

Dyrkes det høsthvete i området, økes smittepresset av mjøldogg og gulrust også på vårkornet. Disse sjukdommene overlever bare på levende plantemateriale, og med en mild vinter er sannsynligheten for at det er smitte til stede relativ stor. Både gulrust og mjøldogg er artsspesifikke, dvs smitten overføres ikke mellom de ulike kornartene, men smitteoverføring kan skje mellom høst- og vårform av arten.

Med mye grønnmasse og høyt avlingspotensiale øker gevinsten med soppsprøyting. Da er en strategi med to gangers soppsprøyting aktuelt. En tidlig førstebehandling, gjerne med ½ dose soppmiddel (Z31/32 og utover) holder åkeren fri for angrep fram til skyting. Det er imidlertid viktig å vurdere værforhold samt smittepress både i forhold til sprøytetidspunkt, og om det kommer nye angrep (for eksempel gulrust). Neste behandling tas når åkeren er ferdigskutt. Ved siste behandling er ¾-til full dose aktuelt med midler som er effektive mot de sentrale hvetesykdommer som hveteaksprikk, hvetebladprikk og hvetebrunflekk.

Med en gangs soppsprøyting i høstkorn bør den gjøres mellom begynnende skyting (Z49) til akset er helt ute (Z55). Ved behandling mot aksfusariose i hvete må det sprøytes under blomstring.

Aktuelle soppmiddel i høstkorn, og vårhvete:

 

Preparat

Tidlig sprøyting:

 

(noe effekt på Stråknekker)/

forebyggende mot rust

Elatus Era, Proline

Comet Pro + Forbel (spesialblanding mot etablert angrep av rust og mjøldogg)

Mjøldogg

Forbel, Talius , Comet Pro + Forbel

 

 

Strekking til full aksskyting

 

Hveteaksprikk, Hvetebladprikk, hvetebrunflekk, Mjøldogg, Rust

Siltra Xpro, Aviator Xpro, Elatus Era, Delaro Plus Pack, Delaro + Proline, Comet Pro + Proline, Proline + Siltra + Talius, Delaro, Comet Pro + Forbel

Sein sprøyting:

 

Fusarium

Siltra Xpro eller Proline

Rug og Rughvete

Rug og rughvete kan på mange måter sidestilles med hvete når det gjelder behandlingsstrategi, men de kan være mer følsomme overfor enkelte sjukdommer. Dette er også noe sortsavhengig.
Aktuelle soppmiddel som i høsthvete.

Vårhvete

Det er forskjell på de ulike sortene hvor mottakelige de er for ulike sjukdommer. Dette ser vi spesielt i vårhvete, hvor sortsforskjellene er store når det gjelder gulrust. Bjarne er meget svak mot gulrust. Mirakel er sterk mot de vanlige hvetesykdommer. Sjukdomsresistens avtar gjerne over år, og en skal derfor følge med i åkeren.

For å forebygge angrep av mjøldogg, gulrust eller stråknekker er det aktuelt med ei tidlig sprøyting. Ved bekjempelse av etablert angrep av mjøldogg eller gulrust er Forbel eneste aktuelle sprøytemiddel. Andre gangs behandling bør skje rundt aksskyting eller litt senere med f.eks full dose av midlet Siltra/Aviator Xpro.
Er det lite sykdomsmitte som følge av resistente sorter, vekstskifte, tørt vær, etc kan det være tilstrekkelig med ei sprøyting rundt aksskyting med sterk dose som varer fram til gulmodning.


Aktuelle middel i vårhvete – se tabell for høsthvete

Bygg

Av byggsortene er som regel 6-rads sortene svakere enn 2-radssortene. Hovedutfordringen i bygg har lenge vært grå øyeflekk og byggbrunflekk, men de seinere åra har spragleflekk blitt et større problem. Normalt holder det med en behandling i bygg. Spragleflekken kommer seint, og skal man sprøyte en gang mot sopp i bygg, bør denne sprøytinga gjøres så seint om mulig, rundt eller rett etter skyting. Det relativt nye midlet, Siltra Xpro har god virkning mot spragleflekk. En sein sprøyting holder flaggbladet reint lengst mulig, og hele bladflata er i stand til å produsere og fylle kornene i den viktige vekstperioden.

Ved sterkt smittepress tidlig, kan det være aktuelt med to gangers behandling også i bygg.

En fullstendig oversikt over de ulike egenskapene til sortene finner du i vårkornkatalogen og plantevernkatalogen.

Sopp i bygg

Tidlig sprøyting

 

(Stråknekker), Mjøldogg

Proline, Talius, Forbel

Strekking til akset er framme

 

Grå øyeflekk, Byggbrunflekk, Mjøldogg, Rust

Delaro Plus Pack, Delaro, Proline + Delaro, Siltra Xpro, Comet Pro + Proline

Spragleflekk, Byggbrunflekk, Rust

Siltra Xpro, Aviator Xpro, Delaro Plus Pack, Delaro, Elatus Era,Comet Pro + Proline

Sein sprøyting

 

Fusarium

Proline, Siltra Xpro

Havre

Havre er sett på som den mest nøysomme kornarten, både i forhold til pH-krav, og sjukdommer. I typiske «sopp-år» er det likevel avlingsforskjeller mellom ubehandla og behandla havre. Og er det utsikter for fusariumangrep i blomstringa (fuktig og relativt varmt), bør havren også sprøytes. Denne sprøytinga har ikke avlingseffekt, men kan redusere DON-mengden med 30-50%.

Aktuelle soppmiddel i havre

Fra strekking til flaggbladet er ute:

Preparat

Havrebrunflekk, havrebladseptoria, Mjøldogg, Kronrust

Delaro, Delaro Plus Pack, Siltra/Aviator, Comet Pro + Proline

Når støvbærerne er synlig:

 

Fusarium

Proline, Siltra Xpro

Unngå resistensproblematikk mot sopp

Det er skrevet mye om resistente ugras og resistente bakterier (i humanmedisin), men det samme gjelder for bruk av ensidige soppmidler år etter år, da det her også kan utvikles resistent.

For å forebygge utvikling av resistens anbefales det at man ikke bruker produkter med kun èn virkemekanisme alene. Unntaket er Proline mot fusarium under blomstring. De fleste av produktene som er tilgjengelige på markedet har innebygget resistensstrategi med 2 aktive stoffer. Husk imidlertid at begge stoffene må virke på samme sjukdom for at det er en reell resistensforebygging

Tabellen under viser hvilke produkter som er på markedet og hvilke aktive stoffer de inneholder og de ulike virkningsmekanismene.

Produkt Strobiliurin Triazol SDHI Annet
Comet pro Pyraklostrobin      
Proline   Protiokonazol    
Delaro Trifoksystrobin Protiokonazol    
Delaro Plus Pack Trifoksystrobin Protiokonazol Fluopyram  
Aviator Xpro   Protiokonazol Biksafen  
Siltra Xpro   Protiokonazol Biksafen  
Elatus Era   Protiokonazol Solatenol  
Forbel       Fenpropimorf
Talius       Prokcinazid