Dominerende årsak til utvintring av høstkorn vinteren 2018-2019 var soppangrep. Frodige bestand ble sterkest angrepet. Tidlig såing og nitrogengjødsling ga økt utvintring. 2/3 av de frodige åkrene ble soppsprøytet og sein soppsprøyting virket best. Dette kom frem i spørreundersøkelsen om overvintring i høstkorn utført i samarbeid med NIBIO, NLR og Felleskjøpet Agri.

Årsaker til utvintring

Det er flere grunner til at høstkorn kan gå ut i løpet av vinteren. Den viktigste årsaken er som sagt sopp. I tillegg er uttørking om våren, oppfrysing, kvelning (is/vann), avherding/frost og at plantene «sulter i hjel» ved at opplagsnæringen er oppbrukt, viktige årsaker til at høstkornet kan dø i løpet av vinteren/våren.

Soppsjukdommer

Snømugg er den viktigste sjukdommen og angriper alle kornartene samt gras. I høstbygg kan også trådkølle gjøre skade. Størst angrep kan komme ved mye plantemasse, og det kan bli angrep uten snødekke.

Snømugg angriper i hovedsak levende planter. Smitte skjer om høsten med såkorn eller rester av angrepne planter. Soppen utvikler seg spesielt godt når det er kraftig plantedekke og når det kommer snø på telefri mark. Skadene kan variere fra små, ubetydelige flekker til ødeleggelse av store arealer og hele åkrer. De mest karakteristiske symptomene er dødt, gråhvitt sammenfiltret bladverk som ligger flatt mot jorda, gjerne med et rosa skjær etter snøsmeltingen.

Snømugg på høstbygg. Foto: Ragnar Dæhli

Risiko for utvintring på grunn av sopp

Sprøytebehovet må vurderes ut fra hvor stor risikoen er for angrep. Risikoen øker med lengden av snødekke, telefri mark under snøen, ved tett og frodig plantedekke og mye planterester i overflaten (redusert jordarbeiding).

Snømugg

Snømugg vil ha 2-3 måneder sammenhengende snødekke. Åker som er tidlig sådd, samt høstbygg, rug og rughvete er mest utsatt. Dersom plantene i oktober er så store at det blir kontakt mellom plantene i såradene, vil sprøyting være en god forsikring mot å hindre stor utbredelse av soppen. Jo lenger inn i landet vi kommer, desto viktigere er det at vi behandler mot sopp på høsten.

Forebyggende tiltak

Som forebyggende tiltak anbefales det å unngå for store planter og for mye planterester, samt bruke sertifisert såkorn. Jordarbeiding, såtidspunkt, såmengde og gjødsling har betydning for frodigheten til plantebestandet.

Resultat spørreundersøkelsen

Spørreundersøkelsen om overvintring av høstkorn 2018/19 viste at det var tettere plantebestand om våren der det var sprøytet i andre halvdel av oktober enn tidlig i oktober. Forskjellene var overraskende store. En mulig forklaring er at beskyttelsen som soppmiddel gir, delvis gikk ut når en behandlet tidlig. Aktuelt tidspunkt vil variere fra år til år.

Sprøytetidspunkt

Vekstforholdene ved og etter sprøyting er avgjørende. Det skal være noe vekst i plantene for at middelet skal tas opp samt få en god fordeling. Doseringen skal være så høy at middelet ikke brytes ned før til våren, og det skal ikke være for mye tilvekst etter sprøyting slik at middelet blir «brukt opp».

På høsten er aktiviteten i plantene avtagende slik at nedbrytningen går langsommere enn i vekstsesongen. En dagtemperatur på 3-8 grader i noen timer per dag, mener vi å ha erfaring for er tilfredsstillende. Dette gjelder også om det er nattefrost, men plantene må være rimfrie ved sprøyting. Det er ikke aktuelt å blande andre midler sammen med soppmidler mot overvintringssopp.

Middel 

Det er nå kun Delaro som er tillatt brukt om høsten mot overvintringssopp. Delaro vil i tillegg til overvintringssopp ha noe effekt på stråknekker. Midlet skal tas opp av plantene, men strobilurindelen vil i hovedsak fordele seg i vokslaget.

Dosering

Dosen for Delaro er 50-70 ml per dekar. Vi anbefaler at det brukes tilnærmet høyeste anbefalte dosering for å få lengst mulig virkningstid. Vannmengden kan være moderat, da plantemassen som skal dekkes er relativt liten, og avrenning bør unngås.

Etter sprøyting

Skyll og vask sprøyta med All Clear® Extra og fyll frostvæske slik at sprøyta er klargjort for vinterlagring. Husk å lese etiketten før bruk.