Derimot har insekter liten betydning for avlingene av korn og gras.

Det er økende fokus på å ta vare på de ville pollinerende insektene. Måten vi driver jordbruk på kan redusere insektenes leveområder. Store sammenhengende arealer med bare en vekst (monokultur) er lite attraktivt for insekter. De trives best der det er et bredt utvalg av arter som kan gi god tilgang på pollen og nektar gjennom hele sesongen.

Om våren har insektene stort behov for protein for å få i gang yngelproduksjonen. Protein får de fra pollen. Ulike selje- og vierarter blomstrer tidlig og har mye pollen som kan komme insektene til gode. Slike arter bør derfor få lov til å vokse i jordekanten uten at de får lov til å bli så store at de blir et skyggeproblem for åkeren.

Såing av vekster som er attraktive for insektene er en god måte å stimulere insektlivet. Ulike arter blomstrer til ulik tid. Det er derfor viktig å sette sammen blandingen slik at de har blomstring over en lang periode.

SPIRE Insektvenn

SPIRE insektvenn er en ny frøblanding som er sammensatt av flerårige grasarter, ett- og flerårige kløverarter og honningurt (ettårig). Blodkløver og honningurt er ettårige og gir god blomstring i såingsåret, men vil ikke overvintre til neste år. Rød- og hvitkløver er flerårige og vil blomstre lite i såingsåret, men er attraktive for insekter de påfølgende årene. Blandingen gir et insektvennlig plantebestand over flere år. SPIRE Insektvenn leveres i 5 kg sekk.

Blomsterblanding DK

Blomsterblanding DK er sammensatt av 17 ulike ettårige arter – kjente fra hagedyrking. Blandingen gir et langvarig, fargerikt blomsterflor som er svært dekorativt. De første artene vil blomstre etter ca 8 uker og blomstringen fortsetter til frosten. Blandingen er vurdert av Artsdatabanken og Miljødirektoratet i henhold til Naturmangfoldloven og kan brukes på dyrka mark, i parkanlegg og i transport og næringsutbyggingsområder uten tillatelse/søknad. Blomsterblanding DK leveres i 1 kg pakke.

Norsk blomstereng

NIBIO har startet oppformering av innsamlede blomsterplanter. Plantene er samlet inn i lavlandet, hovedsakelig fra Kristiansand til Oslo og bør brukes i samme område. Det er satt sammen to blandinger, en for tørreng og en for friskeng som leveres i 10 grams poser. I tillegg har vi norsk blomstereng i 20 grams poser som er produsert på norske insamlede populasjoner. Det er foreløpig beskjeden frøtilgang.

Ingen av alternativer for insektvennlige frøblandinger kan nyttes til grovfôr. De må få stå og blomstre og være til glede for insektene.

Trenger du å kjøpe frøblandinger?

Ta kontakt med Felleskjøpet. Her finner du Felleskjøpet nær deg.

Artikkelen finnes på trykk i Samvirke nr. 3 2019.