I Norge har det oppstått resistens på grunn av ensidig bruk av lavdosemidler (SU-midler). De ugrasartene det er registrert resistens mot er; vassarve, stivdylle, då-arter, balderbrå, linbendel og hønsegras. Det er resistent vassarve som har størst utbredelse per i dag.

Forebygg resistens

Resistens betyr å stå imot. Har det oppstått resistens så vil middelet ikke ha effekt på den aktuelle ugrasarten. For å forebygge resistens må en blande eller veksle på bruk av midler med ulike virkningsmekanismer. Lavdosemidler kan brukes der en er sikker på det ikke er resistens, men det anbefales ikke å bruke disse alene. Det sikreste er å bruke midler eller blandinger som har moderat til sterk resistensforebygging. Dersom det etter sprøyting er mistanke om resistens eller sviktende ugrasbekjempelse, bør det straks sprøytes med et nytt produkt/blanding med en annen virkningsmekanisme som har effekt på ugrasarten.

Utviklingsstadiet og sprøyteforhold

Er det optimale sprøyteforhold og smått ugras kan man gå ned i dose. Det samme gjelder om åkeren er tett og i god vekst og det er liten ugrasforekomst. Generelt er stort ugras vanskeligere å bekjempe enn smått. Frøugraset bør behandles før det har 4 varige blad. Da er kornet normalt på 2,5 -4 bladstadiet. Dette gjelder for bladherbicider. For kombinert jord- og bladherbicid som Hussar Tandem og Attribut Twin er det litt tidligere. Effekten av jordherbicid er avhengig av god jordfuktighet, og har effekt på ugras som ikke har spirt eller er i spiringsfasen.

Tørke og vind

Tørke og vind gjør at plantene får et vokslag som hindrer opptaket av midler og vi kan oppleve redusert effekt av de fleste ugrasmidler. Det er forskjell på ugrasartene hvordan dette slår ut. Under slike forhold må man gå opp mot etikettens høyeste tillatte dose, eller utsette behandlingen om det er tilrådelig.

Temperatur

Temperatur er en annen faktor som spiller inn. Generelt skal det være vekst i plantene ved sprøyting, og det er viktig at det ikke sprøytes i perioder der det er risiko for kuldegrader (nattetemperatur under null), verken i perioden før eller umiddelbart etter behandling. Dette er både med hensyn til middelet, men også at veksten hos ugrasplanter og kulturplanter er god, slik at opptaket er stort hos ugraset og at kulturplanten raskt bryter ned middelet.

Oversikt over minimums temperatur for de ulike ugrasmidlene. Det er viktig at det er vekst i plantene og at det ikke er nattefrost.

Tabell som viser minimumstemp. for de ulike ugrasmidler. Tabell

Nye ugrasmidler

Broadway Star er et bredtvirkende lavdosemiddel som har effekt på både frø- og grasugras, inkl kveke og floghavre. Klebemiddelet PG26N må alltid tilsettes. Broadway Star er foreløpig kun godkjent i vårhvete, har ingen begrensninger i etterkultur og kan brukes ved lav temperatur. Broadway Star kan ha noe stråkortene effekt. Om man vekstregulerer med CCC bør dosen derfor reduseres til maks 50 -100 ml per dekar. Produktet kan blandes med andre plantevernmidler, men ikke Moddus, Trimaxx (trineksapak produkter), Bumper eller Puma Extra.

Tripali er et nytt frøugrasmiddel som ble godkjent etter at plantevernkatalogen var gått i trykken. Tripali er godkjent i alle kornartene, er et lavdosemiddel bestående av tre aktive stoffer som har god effekt på de fleste frøugras. Mer info finner du i egen artikkel her: Tripali - Nytt ugrasmiddel i korn.

Valg av middel

En må velge middel ut fra de 4-5 mest dominerende ugrasartene. Disse sammen med evt høyt voksende ugrasarter som meldestokk eller klengemaure, skal det tas spesielt hensyn til. En god resistens strategi er å veksle eller blande midler med ulike virkemekanismer på de ulike skiftene. Da kan det være greit å ha et opplegg ut fra hvilken vekst en har på skifte det enkelte år. En annen utfordring som krever en plan i forkant, er skifter med hønsehirse og floghavre. Både produkter og biologi setter begrensninger i kombinasjonene som er mulig. Dette er omtalt i egen fagartikkel: Hønsehirse - kommet for å bli? 

Videre er det nå større interesse for å så fangvekster/underkultur. Her er det begrensinger i hva som er godkjent å bruke i gjenlegg, les mer på side 16 i plantevernkatalogen.

Har en tenkt å så underkultur/fangvekst i stående åker eller etter høsting må en ta hensyn til valg av ugrasmiddel nå i våres. Dette fordi flere av ugrasmidlene vil kunne gi skade på fangvekster/underkulturen avh av hvilke arter det er i fangveksten. Les mer om dette her: Ugrasmidler og fangvekster.

Havre

I havre har vi færrest midler å velge mellom da mange av de nye midlene ikke er godkjent i havre. En god resistensstrategi er å bruke Ariane S som inneholder tre aktive stoffer - ingen av dem er lavdosemidler. Vær klar over at Ariane er svak på stemor og rødtvetann, og ensidig bruk kan føre til oppformering av disse. Ariane krever temperatur rundt 12gr. C. Det kan da være en løsning at en legger opp til å sprøyte havreåkeren til sist, og da vurdere å ta med vekstregulatoren CCC 750.

Dersom en er helt sikker på at en ikke har resistens ugras kan en velge en rimelig løsning med lavdosemidlene Tripali, Express SX eller Express Gold i ett maks to år. Men det er sikrere mht resistentforbygging å blande disse produktene med Flurostar 200. Flurostar er resistensbryter i forhold til vassarve. En sikrer god effekt ved at en kan bruke en litt høyere dose enn andre midler som inneholder det samme aktive stoffet (fluroksypyr). Mekoprop er også god på resistent vassarve, men dette blir en dyrere løsning. For andre løsninger, doser og effekt på de ulike ugrasartene se Plantevernkatalogen.

Vårhvete

Det er i hvete en har det største utvalget av ugrasmidler. Har man utfordringer med grasugras som tunrapp og markrapp bør disse bekjempes når en har hvete på skiftet. Hvete er den kornarten som tåler de midlene som har effekt på grasugras best, og her kan en også bruke høyeste dose. Hussar OD/Hussar Plus er god mot tunrapp og mange frøugras. Da de er lavdosemidler bør de blandes med f.eks Flurostar. En får da en noe bredere effekt på frøugras samt en god resistensstrategi mot vassarve og då.

Hussar Tandem

Hussar Tandem er en ferdig blandet resistensbryter som har effekt på både resistent balderbrå (liten), linbendel og vassarve. Den er en blanding av det bladvirkende aktive stoffet som er i Hussar OD og det blad- og jordvirkende stoffet diflufenikan. Diflufenikan legger seg som en hinne på jordoverflaten og dreper ugraset under spiringsfasen. Den spirehemmende effekten vil vare opptil ca 2 uker. Da det er et jordvirkende middel bør det være god jordfuktighet ved bruk. Hussar Tandem skal brukes relativt tidlig fra kornets 3 bladstadiet (BBCH 13-20) i vårkorn. Er det tunrappen som er hovedutfordringen skal den bekjempes når den har 1-2 blader. Hussar Tandem vil kun selges ut juni 2019, men det kan brukes til 30. juni 2020. Ønsker du å bruke dette gode produktet i 2020 må du altså kjøpe det senest lørdag 29. juni i år.

Nærbilde av kornaks med ugras. Foto.

Attribut Twin

Attribut Twin er et middel som kun kan brukes i hvete. Det er et veldig interessant middel med god virkning både mot frøugras og grasugras som tunrapp, kveke og hønsehirse. Har man utfordringer med disse grasugrasene bør Attribut Twin brukes selv om den er i øvre prissjikt. Attribut Twin er en sampakning av Attribut SG 70 og Hussar OD og skal alltid blandes i forholdet 6:5 og tilsettes Mero. Da Attribut SG 70 er et jordherbicid krever det jordfuktighet ved utsprøyting eller like etterpå.

Broadway Star

Broadway Star er også et interessant frø- og grasugrasmiddel som bare kan brukes i vårhvete, henviser til det som er skrevet over.

Er det markrapp som er utfordringen er det Atlantis som er det mest effektive midlet. En skal blande med f.eks Express Gold for å få effekt på flere frøugras. Dette er ingen resistensstrategi da det er blanding av to lavdosemidler.

Er det først og fremt frøugras en skal bekjempe er det mange alternativer å velge i. En må ta utgangspunkt i de ugrasartene som dominerer og om det er spesielle utfordringer. Den beste resistensstrategien mot vassarve og då får en ved å bruke ett av de nye midlene som inneholder Arylex, Pixxaro og Zypar. Disse har også god effekt på ugrasarter som andre midler ikke er så gode på som jordrøyk og rødtvetann og tranehals. Pixxaro bør blandes med Express Gold for å få tilfredsstillende virkning på oljevekster og balderbrå. Begge bør blandes med Express Gold dersom det er mye stemor eller linbendel. Er det resistent vassarve bør en bruke høyeste dose.

For andre løsninger, doser og effekt på de ulike ugrasartene, se Plantevernkatalogen.

Bygg

I bygg kan en bruke de samme midlene som i hvete med unntak av Attribut Twin og Broadway Star. I tillegg må en ned i dose på Hussar produktene. Er det resistent vassarve som er problemet er det gode og rimelige løsninger å bruke Express Gold i blanding med Pixxaro eller Flurostar eller Zypar alene eller i blanding.

I Felleskjøpets plantevernkatalog finner du tabeller og sprøyteplaner som gjør det enkelt å velge produkter og kombinasjoner.

Kjøp dine plantevernmidler hos Felleskjøpet

Her finner du Felleskjøpet i ditt nærområde.