02.05.2018 | Geir Fjeld

«Våronn plan B» er et utviklingsprosjekt der målet er å gi anbefalinger for alternative våronnstrategier for korndyrking, tilpasset ulik jordtype og ulik laglighet av jorda. Prosjektet er finansiert av Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i Trøndelag. Felleskjøpet Agri bidrar med redskap til utprøving, og NIBIO er ansvarlig for prosjektets gjennomføring.

PROSJEKTARBEID: Randi Berland Frøseth, forsker ved NIBIO på Tingvoll. Hun jobber for tiden med et prosjekt hvor man skal finne gode metoder for forenklet våronn.

Trenger mer kunnskap

Bakgrunnen for prosjektet var ei vanskelig våronn i Trøndelag i 2015, som medførte rundt 350 søknader om avlingsskadeerstatning.

– Flere prøvde å forenkle våronna med ulike kreative løsninger. Noen lyktes, mens andre mislyktes. Gårdbrukere, rådgivere og forvaltning etterlyser mer kunnskap om alternative metoder for våronn under ulaglige forhold, for å kunne opprettholde kornproduksjonen også i klimatisk vanskelige år, sier Frøseth.

Våronna utgjør en kritisk fase. Mange arbeidsoperasjoner skal utføres på kort tid, og forsinket såtidspunkt kan redusere avlingsutbyttet betydelig. Det er viktig å så kornet så tidlig som mulig når jorda er laglig for jordarbeiding.

– Et viktig hensyn å ta er at bearbeiding av våt jord ødelegger jordstruktur, og hemmer plantevekst, sier forskeren. Randi Berland Frøseth forklarer at behovet for forenklet våronn først og fremst oppstår når:

  • Det har kommet så mye nedbør at jorda ikke tørker tilstrekkelig, og det haster med å få sådd kornet hvis det skal kunne bli modent. Da er det spesielt viktig med lett redskap for å unngå jordpakking.
  • Jorda er laglig, men mye nedbør i vente gjør at en må forenkle våronna. Da trengs det utstyr med stor kapasitet eller utstyr som gjør det mulig med færre antall arbeidsoperasjoner.

I begge tilfeller har det mye å si om jorda er bearbeidet om høsten eller ikke, og hvilken jordtype en har.

Feltforsøk og spørreundersøkelse

Det er gjennomført feltforsøk i 2017 som skal gjentas i 2018. Resultater og konklusjoner vil vi sannsynligvis komme tilbake til i et senere Samvirke – muligens ved prosjektets avslutning i 2019.

I forbindelse med prosjektet er det nylig gjennomført en spørreundersøkelse blant bønder i Trøndelag – og forskerne hos NIBIO har fått inn 520 besvarelser. Spørsmålene har dreid seg om hvilke tiltak bøndene gjennomfører hvis det er ulaglige forhold. Her kan det være enkelte gode tips til Samvirkes lesere for våronna 2018.

 

AKTUELLE TILTAK: Figuren viser tiltak som kan være tilpasning til våronn under ulaglige forhold. Søylene med rød farge markerer de tiltakene som flest bønder har krysset av for. Figuren sier ikke noe om hvor vellykket tiltakene har vist seg å være.