God temperatur i kombinasjon med god vann- og næringstilgang gir rask vekst, men også dominans av hovedskuddet, lite busking, kraftig strekning og økt legde risiko. Vekstreguleringsmidlene hemmer dannelsen av plantehormonet gibberelinsyre i en drøy uke. Dette fører til at cellene i vekstsonen ikke strekker seg så mye, og derfor blir sterkere.

Når skal du vekstregulere?

Hvis det er drivende vekstforhold i buskingsfasen kan det være smart å vekstregulere en tynn åker for å hemme dominansen av hovedskuddet slik at planten omdirigerer litt av veksten til sideskudd og røtter. Dette gjør at en litt høyere andel av buskingsskuddene kommer med og gir avling.

Har man en tett åker der kornplantene konkurrerer seg imellom om å strekke seg mot lyset, vil det være behov for vekstregulering fra begynnelsen av strekningsfasen.

Tidlig legde gir større avlingsnedgang enn sein legde, derfor er det best å vekstregulere i perioder med stor tilvekst - helt fra starten av vekstsesongen. Hvis det er god vann- og næringstilgang i strekningsfasen kan det være behov for vekstregulering for å redusere strekning av stenglene, selv i åkrer som ikke er veldig tette hvis sorten ikke har sterkt og kort strå.

Nedenfor er det satt opp en del faktorer som i tillegg til været, spesielt nedbørsforhold, har innflytelse på legderisiko.

Ingen vekstregulering har tilbakevirkende effekt, celler som har strekt seg for mye blir ikke sterkere av vekstregulering. Vekstregulering påvirker den delen av planten som dannes ved behandling og de neste 7-14 dagene. Derfor kan det være behov for mer enn en vekstregulering når det er vedvarende gode vekstforhold.

For sorter med langt toppstrå som Mirakel eller 6 rads bygg som lett får aksknekk, kan det være behov for vekstregulering når flaggbladet kommer fram hvis det er gode vekstforhold.

Når skal man ikke vekstregulere?

Ved stråstive sorter og hvis det er lite tilvekst er det ikke behov for vekstregulering. Hvis plantene er stresset på grunn av for mye vann eller lite næring etc eller hard ugras-sprøyting, vil vekstregulering forsterke stresset.

Vekstregulering i bygg, påvirker legde og aksknekk

Det er primært to faktorer som vi ønsker å påvirke ved vekstregulering i bygg. Det er legde og aksknekk. Spesielt 6-radsorter er utsatt for aksknekk. 2-radssortene langt mindre. Ved kraftig vekst skal det vekstreguleres i strekningsfasen, mens er det aksknekk som er utfordringen, så er det ved aksskyting vi konsentrere innsatsen. Det er i førsterekke Cerone som påvirker aksknekk. Trimaxx i mindre grad. Ut fra dette ser vi at i frodige 6-rads åkrer, kan det være tilrådelig med 2 behandlinger, først med Trimaxx (Moddus) i strekning, deretter med Cerone når akset er på vei fram.

Vekstregulering skal kun gjøres i frodig åker:

Er det stresset åker av f. eks for mye vann ved tiltenkt reguleringstid, skal den kuttes ut eller dosen reduseres sterkt. Både sortene og året har avgjørende betydning for hvilke doseringer vi skal gå for. Alle vekstregultatorer påvirker planta fra behandlingstidspunkt og framover. Følg anbefalingen som er gitt i plantevernkatalogen og på etikettene.

I de fleste tilfeller i bygg, hvor det skal vekstreguleres, er det lønnsomt å blande med et soppmiddel. Doseringen vil avhenge av smittepress og sort, samt hvor lang tid det er forventet at effekten skal vare. Merk også at noen soppmidler forsterker effekten av vekstregulatoreren, slik at du må gå noe ned på dose. 2-radssorter skal behandles der det er mye husdyrgjødsel med i omløpet, eller annen erfaring tilsier det. Åkre som er tette, som vi ser mye av i år, får svakere strå og bør absolutt vekstreguleres 1-2 ganger for å hindre legde.

Vekstregulering i havre påvirker legde

I havre er CCC «standard» produktet. Det skal brukes tidlig for at vi skal unngå rester i sluttproduktet. Bruk etter vekststadie 31 må unngås. Trimaxx er den mest fleksible av trineksapak produktene i havre. Denne brukes i strekningsfasen, men ikke overdriv doseringen når du nærmer deg siste frist for bruk i forhold til hva som etikettene tillater. Moddus Start kan også brukes fra vekststadiet 25 (midt busking) til 32 (andre leddknute fremme).

Vekstregulering i vårhvete påvirker legde

Interessen og behovet for vekstregulering i vårhvete har økt med dyrkingsomfanget til Mirakel. Sorten er generelt lang i forhold til andre vårhvete sorter og skiller seg også ved at den har et langt internodie mellom siste leddknute og aks. Forsøk og erfaring viser at det i de fleste tilfeller er behov for to behandlinger for å unngå legde. Likeledes har vi erfart at Mirakel reagere sterkt på CCC, så doseringer bør ikke over 50 ml/daa.

Om det er sprøyteforhold bør en prioritere å sprøyte tidlig med CCC evt Moddus Start. Trimaxx i strekningsfasen gir fleksibilitet mht til soppbehandling senere. Erfaringer har også vist at Cerone kombinert med tidligere CCC behandling har gitt god legdereduksjon. Det blir en vurdering av antall kjøringer, opp mot andre behandlinger som bestemmer om Trimaxx eller Cerone er valget.

Mirakel vårhvete uten vekstregulering. Foto.

Oversikt over vekstregulatorer

Tabell som viser oversikt over vekstregulatorer

Trenger du å kjøpe sprøytevæske til vekstregulering?

Ta kontakt med Felleskjøpet. Her finner du Felleskjøpet i ditt nærområde.