Driften er modernisert og effektivisert og den gamle tomten er frigjort til industriutvikling for Franzefoss Minerals AS.

Felleskjøpets anlegg i Verdal var tidligere omgitt av Franzefoss sin kalkvirksomhet.

– Felleskjøpet har hatt behov for nødvendig fornying og oppgradering av sin gjødselterminal, og Franzefoss har hatt behov for større tomt for å utvikle Nord-Europas største kalkforekomst. Dermed var flytting og nybygging det beste alternativet for begge parter, sier konsernsjef John Arne Ulvan.

Oppstart i november 2017

Etter en hektisk sluttspurt ble det nye anlegget startet opp iht opprinnelig plan. Det ble kort tid til prøvekjøring og opplæring. Nye og avanserte teknologi-løsninger krever tilpassing og optimalisering for å gi maksimal effekt. Siste år har derfor vært krevende for driftsleder Rune Saur og de ansatte på Verdalterminalen – både før og etter oppstart av det nye anlegget. Fortsatt skal detaljer forbedres, men idag går driften stort sett som planlagt.

– Mange hensyn må tas når man skal etablere større industriell virksomhet. Sammen med alle involverte parter har vi sørget for å innfri gjeldende lover- og regelverk. Prosjektet er gjennomført uten skader og uønskede hendelser og er ferdigstilt iht. opprinnelig tidsplan. Vi ser frem til å betjene våre kunder i Midt-Norge enda bedre i tiden fremover, fremholder John Arne Ulvan.

Startet sonderinger i 2010

– Felleskjøpet og Franzefoss startet allerede i 2010 sonderinger med Trondheim Havn og har vurdert flere alternative løsninger for å sikre langsiktighet og utviklingsmuligheter på Verdal Havn. Etter nøye vurderinger var flytting det beste alternativet. Vi måtte uansett fornye og oppgradere gjødselterminalen slik den har vært frem til i dag.

I tillegg var vi omgitt av støvgivende næring på en tomt som var i overkant stor for vårt behov og førte til at vi kjørte lange avstander med truck og hjullaster, påpeker Halfdan Blytt, direktør for produksjon og vareforsyning i Felleskjøpet.

Investering og gevinst

Felleskjøpet har festet nytt tomteareal fra Trondheim Havn på nordsidene av havnebassenget og bygget ny terminal for handtering av bulk og emballert vare av gjødsel- og ensileringsprodukter.

– Investeringen er betydelig og gevinstene store. Tomten vi har flyttet til har gunstig nærhet til kai. Vi får en mye mer moderne og effektiv drift med mindre intern kjøring. I tillegg har vi satt inn en helautomatisk robot for fylling av storsekker. Totalt sett skal vi betjene landbruket i hele Midt-Norge med gjødsel fra den nye fabrikken i Verdal, sier Arnfinn Sjøseth, industrisjef for korn og plantekultur i divisjon produksjon og vareforsyning i Felleskjøpet.

Når det gjelder ensileringsmidler er markedet for småkanner kraftig redusert. Vi har derfor valgt å ikke videreføre tapping av kanner på den nye terminalen sier Sjøseth. Det nye anlegget leverer ensileringsmidler i bulk supplert av fat og containere til Landbruk og til konservering av fiskeavfall i hele Norge. Eksisterende tankpark er flyttet fra tidligere lokasjon til det nye anlegget og er komplettert med selvbetjent utlasting.