Flere av fangvekstene hører til gruppen tofrøblada vekster. Det medfører at de har samme følsomhet for kjemiske midler som frøugrasene som bekjempes på våren. Og det vil være dårlig økonomi å så fangvekster som ikke spirer.

Nedbrytingshastigheten av ugrasmidler avhenger av type middel, men også av jordart, pH samt nedbør og temperatur i sesongen. Det som går bra ett år behøver derfor ikke å fungere året etter. Leverandørene av plantevernmiddel er derfor forsiktige med å gå god for at deres produkter ikke kan skade fangvekster.

Hvordan finner jeg ut av hvilke frøugrasmidler som kan brukes?

Noen midler har begrensninger i etterkultur. Dette vil si at middelet har lang virkningstid, det kan også påvirke vekster som blir sådd etter den kulturen middelet opprinnelig ble benyttet i. Slike midler er merket med et kalenderark i Plantevernkatalogen (oversikt finnes i virkningstabellene bakerst i katalogen). Når et middel er merket med kalenderark må etiketten for middelet sjekkes for å finne ut hvilke begrensninger som gjelder.

Side202_WEB.jpg

Bilde fra Plantevernkatalogen der midler er merket med kalenderark.

I Plantevernkatalogen er det satt opp en tabell over ugrasmidler og fangvekster (gjengitt nedenfor). Det er verdt å merke seg at denne oversiktstabellen er veiledede og at Felleskjøpet og leverandørene ikke tar ansvar for eventuelle skader på fangvekster ved bruk av ugrasmidler.

I vårsådde fangvekster som raigras eller raigras og kløver i blanding vil det være aktuelt å bruke midler som er godkjent til gjenlegg med eller uten kløver. (Se Plantevernkatalogen )

Det er ved såing i stående åker at de mest følsomme, tofrøblada fangvekstene gjerne blir sådd, som reddiker, honningurt og vikker. Disse legger begrensninger på hva som kan brukes av ugrasmidler tidligere i sesongen.

Tabellen nedenfor viser hvilken vårsprøyting som trolig går bra. For eksempel kan Express SX brukes, mens Pixxaro og Mustang Forte vil kunne gi skade. Bemerk at fangvekstblandingen ‘Fredrik’ som består av fôrvikke og reddik, vil kunne tåle Zypar.

Når det sås fangvekster etter høsting (med jordarbeiding) er det noe mindre begrensinger på ugrassprøytinga om våren, enn ved såing i stående åker.

Axial brukt minst 14 dager før såing av fangvekstene enten i stående åker, eller etter høsting vurderes av leverandørene å ha liten risiko.

Side18_WEB.jpg

 

Publisert 19.03.2021