For å opprettholde en god produksjon også på beite er det viktig å sørge for at geita får tilstrekkelig fiber, energi og protein. Tidlig beitegras er ofte energi- og protein rikt, men fiberfattig. For at geita skal få ei velfungerende vom trengs fiber. Tilgang på lauv, urter og andre ville vekster er derfor viktig. Spesielt i overgangen innefôring/ beite er det viktig å ha gode overgangsrutiner.

Utmarks- og skogbeite kan ha varierende innhold av proteiner. Høyest protein-innhold tidlig på sommeren og fallende utover i sesongen. Normalt vil da ei Formel 80 blanding være ideelt, eventuelt ei Formel 70-blanding om det er svært proteinfattig grovfôr spesielt på ettersommeren.

På Innmarks- og utmarksbeite der vanlig grasvekster dominerer innholdet, vil protein- og energi innholdet være høyere. På forsommeren vil da ei Formel 90 blanding være riktig, men etter hvert som beitekvaliteten faller utover sommeren vil ei 80-blanding være best. Men hå-beite kan også ha et høgt innhold av protein til det er ei 90 blandingene mest aktuell.

Vi anbefaler både Formel Geit og Formel Premium til geita. Spesielt dersom det er ønske om høg avdrått kan Formel Premium være aktuell. Den blir også anbefalt der det er behov for ei -70 blanding, som ved svakt protein og energi innhold i grovfôret/ beite. Til økologisk produksjon anbefales Natura Drøv 19 når protein innholdet er svakt, men Natura Drøv 16 kan benyttes når det er god protein- dekning i graset. Der et er behov for et fiberrikt kraftfôr anbefaler vi Natura Drøv Fiber.

Kraftfôrtype

Svakt protein innhold utmarksbeite

Middels godt beite

Godt beite med tilstrekkelig protein innhold

Formel Geit 80

xx

xxx

xx

Formel Geit 90

-

xx

xxx

Formel Energi 70

xxx

x

-

Formel Energi 80

xx

xxx

x

Formel Energi 90

-

xx

xxx

Formel Profet, Formel Biff Intensiv = Fiberrike blandinger

Dersom det er behov for ekstra fiberrik blanding så anbefaler vi disse på beite. Enten som eneste kraftfôr eller i kombinasjon med andre kraftfôrtyper.

X og XX = Kan brukes, men ikke optimalt. XXX= Anbefalt kraftfôr til denne situasjonen.

Pluss tilskudsfôr med «Total stempel»- på beite, bidrar til bedre dyrehelse.
Voksen geit som får under 0,5 kg kraftfôr per dag, trenger ekstra tilførsel av mineraler og vitaminer. God dekning av mineraler og vitaminer er positivt for dyras immunforsvar og fruktbarhet.

Vi har flere produkter som har «Total-stempel». Det vil si at de inneholder alle de viktige makro- og mikromineraler samt vitaminer som geita trenger. Pluss Storfe produkter anbefales også til geit. Link til pluss brosjyren .Gi geita tilgang til salt når hun beiter. Bruk Pluss Saltstein Grå – som også gir ekstra tilførsel av Cu, eller du kan benytte et rimeligere produkt som Pluss Saltstein Naturell. Dette er et reint salt produkt.

Lykke til med beitesesongen.