23.09.2019 | John Arne Ulvan

Fagforbundet Negotia har tatt 99 prosent av sine medlemmer i Felleskjøpet ut i streik, det vil si at 352 ansatte i Felleskjøpet siden tirsdag er ute i streik. Siden norske bønder og deres husdyr blir uskyldig rammet, føler jeg behov for å redegjøre hvorfor partene ikke er kommet til enighet.

Årets forhandlinger er et såkalt mellomoppgjør. Dvs. at man bare skal forhandle om midtveis lønnsjustering frem til neste års hovedoppgjør. Negotia har imidlertid fremmet helt andre krav og har som en slags sekundær posisjon beregnet verdien av kravet til 11,8 prosent. Vi har blitt enig med de øvrige fagforeninger om en ramme på 3,2 prosent. Selv om man skulle fokusere bare på den økonomiske siden av kravene, ville innfrielse av kravet gi Felleskjøpet en helt umulig situasjon. Felleskjøpet Agri ville få en ekstra regning på omlag 100 millioner kroner. Eller sagt på kraftfôrspråket – det tilsvarer en økt utgift tilsvarende 10 øre/kg kraftfôr som våre kunder vil måtte dekke inn. Vi unner alle våre ansatte konkurransedyktige og gode betingelser, men jeg tror de fleste opplever dette som urimelig.

Brudd på arbeidslivets spilleregler

Hovedutfordringen er Negotias kommunikasjonen under streiken knyttet til krav som ikke hører hjemme i årets lønnsoppgjør, men hører hjemme i et hovedoppgjør. Lønnskravet brukes som et pressmiddel for å oppnå noe annet.

Jeg registrerer at Spekter har stevnet Negotia inn for Arbeidsretten fordi streiken er tariffstridig og ulovlig. Spekter mener det er en trussel mot den norske modellen når en fagforening streiker for å få spørsmål som hører hjemme i et hovedoppgjør inn i et mellomoppgjør. Det ville gi streikerisiko dobbelt så ofte.

Bakgrunnen for Negotias handlinger, er etter fagforeningens eget utsagn, at Felleskjøpet skal bytte arbeidsgiverforening fra Spekter til NHO til våren. Negotia forsøker å skape inntrykk av at deres tariffestede rettigheter nulles ut når Felleskjøpet bytter organisasjonstilknytning. For å være helt tydelig: Dette er ikke riktig. Vi i Felleskjøpet kommer ikke til å frata våre gode kolleger grunnleggende rettigheter som er vanlige i norsk arbeidsliv. Vi har behov for gode kompetente kolleger også fremover. Da må vi selvsagt ha gode, konkurransedyktige ordninger på alle områder. Dette har vi også formidlet til Negotia i mange runder.

Det er næringspolitiske årsaker til at Felleskjøpet melder overgang fra Spekter til NHO Mat og Drikke. Vi ønsker å stå sammen med blant annet Tine og Nortura for å jobbe for best mulig rammevilkår for landbruket. Ved overgangen fra Spekter til NHO Mat og Drikke vil alle fagforeninger bli involvert i en god og inkluderende prosess, på linje med overgangen vi hadde fra Landbrukets Arbeidsgiverforening (LA) til Spekter for få år siden. Det er svært beklagelig at Negotia velger å bringe spørsmål som hører naturlig hjemme i denne prosessen inn i årets mellomoppgjør, der de definitivt ikke hører hjemme, og også går til en streik som rammer våre kunder.

Kraftfôrmangel

En av våre største bekymringer med streiken er at kraftfôranlegget på Kambo kun går på 20 prosent kapasitet. Vi frykter at fôrmangelen vil gi fatale konsekvenser for dyrevelferden.

Før den pågående streiken ble igangsatt, forsøkte Felleskjøpet å inngå forhåndsavtaler med Negotia om å unnta et knippe nøkkelpersonell fra streik for å unngå å sette husdyrs liv og helse i fare på grunn av streiken. Søknad om dette unntaket ble fremmet i tråd med hovedavtalen mellom partene, og det er helt vanlig å inngå slike forhåndsavtaler før en streikesituasjon. Alle anmodninger fra Felleskjøpets side, inkludert kraftfôrrelaterte tiltak, ble avvist fra Negotia. Når nå Negotia ber Felleskjøpet sende dispensasjonssøknad er dette allerede er gjort, da vi sendte forslag om å inngå forhåndsavtaler om unntak i forkant av streiken og avholdt et eget møte med Negotia om dette allerede den 10. september.

Vi opplever derfor at Negotia forsøker å bruke dyrevelferd som et forhandlingskort. At et fagforbund er villig til å bruke husdyrs ve og vel som del av en bevisst forhandlingsstrategi er skuffende, og det har vi heller aldri opplevd tidligere.

I Felleskjøpet gjør vi det vi kan innenfor de rammene som er tilgjengelige. Senest i helgen har vi gjort alt vi kan for å løse den akutte fôrsituasjonen ved å legge om produksjonen ved anlegget vårt på Kambo, slik at vi møter behovet for spesielle resepter ute hos produsentene. Men situasjonen er uholdbar på sikt.

Har tilbudt forhandlinger

Felleskjøpet har derfor et sterkt ønske om å komme til en rask løsning på denne konflikten.  Felleskjøpet har på nytt initiert dialog i løpet av helgen. Fremfor å komme oss i møte opplever vi at opprinnelig krav står, og det fremmes ytterligere nye.

Under fjorårets tørkekrise gjorde vi alt i vår makt for å forhindre alvorlige konsekvenser som nødslakt av husdyr. Vi gikk foran sammen med andre samvirkeorganisasjoner i en rekke tiltak som blant annet halmgaranti, bestilling av grovfôr fra Island, utlån av utstyr og justering av fôrresepter for å ivareta dyreverden. Dette var en kjempedugnad i landbruket som ga resultater. Vi kom oss igjennom en krevende tid ved å stå sammen, bruke fagkompetansen i landbruket og finne de gode løsningene.  Stå sammen har vi i Felleskjøpet gjort gjennom 123 års historie. Det har gagnet både selskapet og den norske bonden.

John Arne Ulvan, konsernsjef i Felleskjøpet Agri