07.02.2017 | Felleskjøpet

Felleskjøpets anlegg i Verdal er i dag omgitt av kalkvirksomhet hvor Franzefoss Minerals har store eierinteresser. Når Felleskjøpet står ovenfor en oppgradering av sin gjødselterminal, og Franzefoss Minerals skal videreutvikle utnyttelsen av Nord-Europas beste og største kalkforekomst, var flytting og nybygging det beste alternativet for begge parter.

– Felleskjøpet og Franzefoss Minerals startet allerede i 2010 sonderinger med Trondheim Havn og har vurdert flere alternative løsninger for å sikre langsiktighet og utviklingsmuligheter på Verdal Havn. Etter nøye vurderinger var flytting det beste alternativet. Vi må oppgradere gjødselterminalen slik den står i dag. Dagens tomt er i overkant stor for vårt behov og fører til at vi kjører lange avstander med truck og hjullaster. I tillegg er vi omgitt av steinindustri på begge sider – med de utfordringer dette medfører, sier Arnfinn Sjøseth, industrisjef for korn og plantekultur i Felleskjøpet Agri.

Betydelig investering og gevinster

Det nye anlegget skal etter planen settes i drift 1. oktober i 2017. Eksisterende tomt med infrastruktur selges til Franzefoss Minerals. Felleskjøpet fester nytt tomteareal fra Trondheim Havn på nordsiden av havnebassenget og bygger ny terminal for handtering av bulk og emballert vare av gjødsel og ensileringsprodukter.

– Investeringen er betydelig og gevinstene store. Tomten vi flytter til har gunstig nærhet til kai. Vi får en mye mer moderne og effektiv drift med mindre kjøring. I tillegg setter vi inn en helautomatisk robot for fylling av storsekker. Innen ensileringsmidler vil fylling av småkanner avvikles. Markedet går over til bulk som betyr at bønder vil få fylt sine anlegg direkte fra lastebiler. Eksisterende tankpark flyttes dermed fra Verdal og kompletteres med selvbetjent utlasting, forteller Sjøseth.

Gjennom hele prosessen har Felleskjøpet, Franzefoss og tomteeier Trondheim Havn nøye vurdert alle berørte parter ved flyttingen, med fokus på minst mulig påvirkning for samfunn og nærmiljø.

– Mange hensyn må tas når det kommer til større industriell virksomhet. Sammen med involverte parter sørger vi for å innfri gjeldende lov- og regelverk. Dette følger vi opp fortløpende, sier Sjøseth.

– Totalt sett skal vi betjene hele landbruket i Midt-Norge med gjødsel og ensileringsmidler fra den nye terminalen i Verdal. Vi ser frem mot å komme i drift og gi våre kunder et enda bedre tilbud, avslutter Arnfinn Sjøseth.

For mer informasjon, kontakt:

Arnfinn Sjøseth, industrisjef korn og plantekultur – tlf. 905 64 834

Rune Saur, driftsleder Verdal – tlf. 415 48 070

Thomas Skjennald, kommunikasjonssjef – tlf. 926 86 100

Om Felleskjøpet

Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere. Virksomheten omfatter eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet er også markedsregulator for korn. Felleskjøpet er en samvirkebedrift som er eid av rundt 44.000 norske bønder og som har rundt 2.500 ansatte. Driftsinntektene i 2015 var 13,4 milliarder kroner.