11.11.2017 | Felleskjøpet

Fjøset eller husdyrrommet som helhet står for en betydelig del av klimagassutslippet i landbruket. Utslipp fra dyra i form av metangass er én ting, driftsbygget i seg selv en annen. Felles for begge er at det ligger et stort potensiale for reduksjon i utslipp.

– Som partner og leverandør til bonden hviler det et stort ansvar på oss når det kommer til å tilby gode og riktige løsninger og tjenester.

Vi skal bidra til å forenkle, skape lønnsomhet og øke styring og kontroll over driften for bonden. Nylig lanserte vi blant annet en ny variant av fôret Formel Biff som reduserer metangassproduksjonen i oksevomma. Når retter vi fokuset mot helheten i driftsbygningen med konseptet KlimaFjøs, sier Vegard Braate, sjef for innendørsmekaniske løsninger i Felleskjøpet Agri.

Leverer fra A-Å

Konseptet KlimaFjøs retter seg i første omgang mot storfefjøs. For å kunne levere Klimafjøs som en pakkeløsning til bønder er det avgjørende å ha med de riktige partnerne.

SINTEF er med som hovedforskningspartner innen miljø- og klimavennlig bygg og bygging. På laget er også samarbeidende byggentreprenører, Landbrukets Brannvernforening og Landkreditt Bank som finansieringspartner for bønder. På FoU-siden er Høgskolen Innlandet avd. Blæstad, IFE på Kjeller og Veterinærhøgskolen. Alle skal bidra med bred kompetanse og rådgivning. 

– Vi har flere års erfaring med såkalt nullutslippsbygg i byggenæringen. Felleskjøpets nye satsing på fjøs faller inn under dette kompetanseområdet, samtidig som fjøs er helt nytt for oss. Vi skal se på helheten når det gjelder klimagassutslipp fra fjøs. Alt fra byggematerialer, teknisk utstyr, drift og fremtidig gjenbruk av komponenter som en del av en sirkulær økonomi. Samarbeidet med Felleskjøpet og de andre partnerne i prosjektet skal sikre at løsningene vi tar frem skal innfri krav fra bonden og dyra.

Dyrevelferden er det viktigste i tillegg til et godt arbeidsmiljø for bonden, men vi søker reduksjon i klimagassutslipp i alle delelementer ved driftsbygget. Dette er en svært spennende satsing som vi er stolte av å være en del av, sier Birgit Risholt, forskningsleder i SINTEF Byggforsk.

Økt kontroll og forenklet prosess

Bygg- og anleggsbransjen har lenge hatt krav til miljøaspektet i sine prosjekter. Delprosesser som prosjektering, energikilde, materialvalg, arealplan, avfallshåndtering med mer må dokumenteres. Dette gir økt kontroll over alt fra råbygg til inneklima, lavere driftskostnader, redusert energiforbruk og redusert miljøbelastning knyttet til materialvalg.

– Erfaring fra andre bransjer blir viktig i KlimaFjøs-konseptet. Når en bonde skal bygge nytt fjøs i dag må hun eller han forholde seg til flere aktører. Dette kan gå utover både tid og kostnader. I tillegg stiller forskjellige finansieringsaktører stadig oftere krav om at bonden knytter til seg ekstern kompetanse for å redusere risikoen for kostnadsoverskridelser i byggeprosjektene. Vi ønsker å effektivisere byggeprosesser, legge til rette for flyt mellom forskjellige leverandører og trygge bonden under hele prosessen, sier Braate.

– Med KlimaFjøs skal Felleskjøpet skal bli en totalleverandør som håndterer prosjektering, byggematerialer, innendørsmekaniske løsninger, løpende rådgivning og oppfølging. Denne oversikten og kontrollen gjør at vi kan se potensiale i andre smarte løsninger på gården, som fornybare energisystemer til flere bygg inkludert fjøset, et rammeverk for klimagassberegninger og et delbasert regnskap knyttet til bærekraft. Dette skal være kostnadseffektivt og bidra til god dyrehelse og et godt arbeidsmiljø for bonden, sier Braate.

Kontaktpersoner:
Vegard Braate, sjef for innendørsmekaniske løsninger i Felleskjøpet Agri
Tlf.: 930 05 238
E-post: vegard.braate@felleskjopet.no

Birgit Risholt, forskningsleder arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner i SINTEF Byggforsk
Tlf.: 454 28 981
E-post: birgit.risholt@sintef.no