09.12.2019 | Felleskjøpet

- Fjørforsk skal være et senter for fjørfekompetanse med nye forskningsfasiliteter tilgjengelig for hele bransjen, sier Knut Røflo, adm. dir i Felleskjøpet Fôrutvikling og medlem i styringsgruppa for prosjektet. I tillegg til kjøttbransjen og kraftfôrbransjen, er også NMBU partner i Fjørforsk. - Bakgrunnen for bransjeløftet er at det ikke var plass til fjørfefasiliteter i Kunnskapsdepartementets budsjett for NMBU. Representanter for næringa mente det var svært uheldig om det ikke skulle forskes og undervises på fjørfe ved NMBU framover, forklarer Knut Røflo, som er direktør i Felleskjøpet Fôrutvikling.

Finansiert av fjørfenæringa
NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, har stilt med ferdigregulert og byggeklar tomt, forskuttert byggekostnaden og vært byggherre, men forskningsbygget til ca. 42 millioner kroner skal finansieres av næringa. I underkant av 40% av kostnaden skal dekkes av fôrkjøperne ved at hele kraftfôrbransjen betaler et halvt øre pr kg fjørfefôr i seks år. Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Nortura har forpliktet seg til å dekke det resterende med en tilsvarende bransjeavgift, som i praksis blir dekket av omsetningsavgiften på egg, kylling- og kalkunkjøtt.

Et senter for kunnskap
Forsøkshuset skal driftes av NMBU, og den enkelte aktør må inngå avtale om kjøp av forsøkstjenester med NMBU ved Senter for husdyrforsøk, SHF. Samlet sett har næringsaktørene garantert for kjøp av forskningstjenester for 1,5 mill kr årlig. Nortura og Felleskjøpet legger ned sine forsøksfasiliteter gjennom Scandinavian Poultry Research AS hos Nortura Samvirkekylling i Solør, slik at fremtidig forsøksvirksomhet flyttes til NMBU.

- Felleskjøpet har hatt stor nytte av å gjennomføre forsøk i Våler, og vi ser frem til at vi fortsatt kan gjøre gode forsøk som bidrar til at kundene våre lykkes godt med sin produksjon. Fjørforsk vil også bidra til større aktivitet ved NMBU og gi grunnlag for vitenskapelige arbeider, bachelor‐, master‐ og doktorgrader. Det vil ha stor verdi for næringa at det skapes et miljø der det bygges kompetanse og utdannes fagfolk innen husdyrfag og veterinærmedisin på Ås, sier Trude Ulven, markedssjef kraftfôr i Felleskjøpet Agri.

 

Norsk fjørfe i verdensklasse
Produksjon av fjørfe i Norge ligger i verdenstoppen på gode resultater med friske dyr uten bruk av antibiotika. - Det forskes mye på fjørfe i verden, og vi får internasjonal oppmerksomhet for våre gode resultater, sier Røflo, som også er styreleder for Animal Feed Committee i Intercoop Europe. Røflo viser også til andre gode resultater som er oppnådd innen bedret fôrutnyttelse, nye råvarer, redusert dødelighet og reduserte tråputeproblemer. Felleskjøpet Fôrutvikling har, som den største brukeren av forsøkshuset, forplikta seg til å gjennomføre 5-6 forsøk hvert år, og Røflo regner med at forskning på nye proteinråvarer fra Foods of Norway basert på sukker fra skog og hav kan være en aktuell problemstilling. Ellers er dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet, produktivitet og ressursutnyttelse aktuelle FoU-aktiviteter.

 Rom for storskalaforsøk.

Bygget både for storskala og småskala forsøk
Bygget på 1500m² i en etasje er bygget i betongelementer av Gråkjær. Det rommer et stort husdyrrom på 566 m² for storskala bingeforsøk med 66 binger og 6 rom på 62m² for småskala forsøk, fôrsentral, lager og tekniske fasiliteter inkludert rom for avliving og dissekering av forsøksdyr, smittesluse og garderober. Bygget er innholdsrikt og komplekst og derfor betydelig mer kostbart enn et kommersielt fjørfehus. Bygget mangler uteområder og det hindrer økologiske forsøk. Det er foreløpig ikke rigget med videokameraer i husdyrrommene, men det er lagt opp datapunkter for dette.