14.05.2019 | Felleskjøpet

Menons rapport «Megatrender – hvordan vil de påvirke matproduksjonen» vurderer hvordan sterke globale trender vil påvirke fremtidig utvikling i jordbruk og matindustri i Norge. For å se på potensialet for utvikling er det beregnet effekter på tre forskjellige scenarier som tar høyde for ulik scenarier for vekst. Megatrendene trekker tydelig i retning av økt fokus på matkvalitet og sikkerhet, samtidig som befolkningsvekst og økonomisk vekst tilsier at etterspørselen i produkter fra landbruk og matindustrien vil øke.

-Funnene i rapporten viser at vi står overfor en unik mulighet for hele landbruket og næringsmiddelindustrien i Norge. En økende befolkning kombinert med økt velstand, gir en trend hvor vi som forbrukere er villig til å betale mer for kvalitetsprodukter. Legger vi det høyeste anslaget i rapporten til grunn kan dette bidra til en omsetning på opp mot 314 milliarder i 2030, med en årlig vekst i verdiskaping på 2,2%. Dette tilsvarer en vekst i omsetning på 36 prosent sammenlignet med dagens nivå. Dette viser tydelig hvor en av fremtidens største muligheter ligger innenfor norsk fastlandsøkonomi, sier John Arne Ulvan, Konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

I rapporten viser Menon også til at en bedre utnyttelse av biologiske ressurser fra jordbruk, skogbruk og fiske kan bli en vesentlig inntektskilde i årene som kommer og bidra til å øke omsetting, sysselsetting og verdiskaping i de grønne verdikjedene vesentlig.  

-Landbruket har en unik posisjon i den grønne økonomien, og er allerede i gang med å utnytte potensiale som ligger restråstoffer og sirkulær økonomi. Felleskjøpet har de senere årene gått tungt inn i prosjekter som utvinner alternative proteinkilder, skaper nye torvfrie jordprodukter, utnytter restprodukter fra slakt og strategisk bruk av bondens data. Dette viser noe av potensialene som ligger i landbruket, og som også vil skape verdier for andre næringer, sier Ulvan.

En viktig forutsetning for en vekst knyttet til jordbruk og næringsmiddelindustri i Norge frem mot 2030 er at økt etterspørsel og betalingsvilje ikke kun blir møtt med import.

-Vi trenger en strategisk landbruksnæring som griper mulighetene og politisk vilje fra styremaktene for å utnytte denne muligheten til sitt fulle. Potensiale som er kartlagt i Menons rapport kan glippe dersom økt konsum og betalingsvilje i befolkningen blir møtt med økende import, sier Ulvan.

Dersom importen øker og potensiale ikke utnyttes viser rapporten av omsetningen vil falle med rundt 15 prosent.

Vi må utnytte det vi allerede er gode på

Norsk landbruk er i dag enestående med sine relativt små besetninger, gode dyrevelferd og de friskeste dyrene i verden.  Med økt kjøpekraft forsterkes kravene til kvalitets- og bærekraftige produkter, et område hvor Norge allerede ligger langt fremme.

-Vi er blant verdens beste på bærekraftig produksjon innen landbruk i dag. Med svært lav antibiotika- og plantevernbruk er vi allerede i en særstilling internasjonalt. For oss som jobber i næringen handler det om å videreutvikle disse fordelene slik at vi kan realisere de store mulighetene Menon-rapporten viser oss. Slik får vi både nye nisjeprodukter og de gode hverdagsproduktene, sier Ulvan.

Trender som bærekraftig produksjon og sunn og ren mat vil sannsynligvis forsterke seg i årene som kommer, samtidig som nisjeprodukter vil bli mer populært. Dette bør sees i sammenheng med behovet for å dreie fastlandsøkonomien i grønn retning. Gitt gode rammevilkår har vi både næringsaktører og naturressurser for å få til dette. Menon rapporten viser en utvikling der norske trender, forbrukere og næring trekker i samme retning.

Last ned hele rapporten - Megatrender - hvordan vil de påvirke landbruket?

For mer informasjon, kontakt:
Gro Tvedt Anderssen, kommunikasjon- og markedsdirektør, tlf: 977 27 217