Debio kan etter søknad tillate bruk av konvensjonelt grovfôr, det medfører at det kan brukes bl .annet behandlet konvensjonell halm også i økologisk produksjon. Det er også åpnet for å kunne søke om å bruke noe mer kraftfôr enn i en normalsituasjon.

Det er viktig at alle produsenter sørger for godkjenning av Debio. Det er også viktig at det blir satt opp individuelle fôrplaner ut fra gårdens samlede grovfôrressurser. Derfor blir det her kun gitt generelle råd mht type økologisk kraftfôr.
Bruk våre fag- og salgskonsulenter for hjelp til individuell fôrplan.

 

Følgende tekst er hentet fra Debio sine hjemmesider: 

Tillatelse til bruk av konvensjonelt fôr og større andel økologisk kraftfôr

Økologiske dyr skal i utgangspunktet fôres med utelukkende økologisk fôr, men det finnes hjelp for de som rammes av uforutsette hendelser. Jf. økologiforskriften § 3, jf. fo. (EF) nr. 889/2008, art. 47 a (katastrofeparagrafen) er det mulig å søke om tillatelse til bruk av konvensjonelt fôr når fôrproduksjonen er gått tapt eller det pålegges restriksjoner som følge av ekstraordinære værforhold, utbrudd av smittsomme sykdommer, forurensning med giftige stoffer eller som følge av brann.

Debio oppfordrer produsenter til å sende søknader allerede nå og ikke vente i håp om en bra andre- eller tredjeslått.

Det er også mulig å søke om å redusere andel grovfôr til 50 %, mot 60 % som definert i økologiregelverket (art. 20.2 i fo. 889/2008).

Bruk søknadsskjema på Debios hjemmesider.

 

Natura Drøv Fiber
Vårt økologiske kraftfôr med mest fiber

Mjølkeku:

Vi har oppgradert denne fiberrike blandingen slik at den vil fungere i en fôringssituasjon ned mot 30 % reduksjon i surfôrtørrstoff. Den kan brukes som eneste kraftfôr ved avdrått opp mot ca 7000 kg avdrått. Ved høyere avdrått bør den kombineres med Natura Drøv 19.
Bruk av halm i rasjonen.
Om det benyttes behandlet halm, eller ubehandlet halm i fôrrasjonen vil halmen tilføre mye fiber. Da kan Natura Drøv 19 være et godt alternativ, eventuelt med tilførsel av noe protein om ureanivået blir lågt. Bruk da Natura Drøv Protein. Det er også viktig å sjekke mineraler og vitamin status. Bruk Natura Minovit drøv eller andre økologisk godkjente produkter.

Ammeku:

Det er viktig å bruke det beste grovfôret i perioden rett før, og etter kalving. Appetittfôring på behandlet halm, eller frøhøy sammen med Natura Drøv protein og mineraltilskudd vil gi ammekua grei dekning i sinperioden. Om det er begrensninger mht mengde grovfôr TS, kan det benyttes Natura Drøv Fiber som energi og fiber tilskudd. Etter kalving kan det også brukes Natura Drøv Fiber i kombinasjon med surfôr. Det er også viktig å sjekke mineraler og vitamin status. Bruk Natura Minovit drøv eller andre økologisk godkjente produkter.

Kalv:

Vi anbefaler å sikre en god fôring på kalven. Bruk noe av det verdifulle surfôret eller høyet. Kalven har lite vedlikeholdsbehov, og grovfôropptaket er begrenset. Å sørge for at de har en god tilvekst er lønnsomt. Fram til kalven er tre måneder bør den få Natura Drøv Start – deretter kan det benyttes Natura Drøv 16 eller Natura Drøv 19. Fra kalven er ca. seks måneder kan det gradvis brukes mer halm i rasjonen. Det kreves noe tilvenning for at dyra skal ta opp tilstrekkelig mengder halm, derfor er det viktig å supplere med kraftfôr for å sikre tilstrekkelig energi og protein til vekst.

Kvige:

I en rasjon med mye halm er det viktig å sikre nok proteiner. Bruk da Natura Drøv protein. Følg med på tilveksten, og bruk Natura Drøv 16 eller 19 om tilveksten ikke er optimal. Brukes det begrenset mengde grovfôr vil Natura Drøv Fiber være best.

Okser:

Det kan brukes kun NH3 halm i rasjon til okser, men det må da tilføres et energi -og proteinrikt kraftfôr. Natura Drøv 19. Ved bruk av redusert mengde grovfôrTS bør det brukes Natura Drøv Fiber.

Lam:  

Det er viktig å sørge for å få lamma slaktemodne så raskt som mulig. Slaktelam bør fôres opp på et fiberrikt kraftfôr. Natura Sau Fiber er vårt nyeste produkt. Det har samme fiber innhold som Natura Drøv Fiber, men har redusert Cu nivå som er tilpasset sauen. Det kan også benyttes Natura Drøv Start.

Sau:

Vinterfôring av sau.
I lavdrektighetsperioden vil søyer kunne spise behandlet halm som eneste grovfôr. Da er det viktig å sørge for tilstrekkelig protein i rasjonen. Natura Drøv Protein eller i kombinasjon med Natura Sau. Om det benyttes redusert mengde surfôr TS vil det være best å bruke Natura Sau Fiber.

Høgdrektighet og etter lamming.
Det er viktig å spare det beste grovfôret både mengde og kvalitet til denne perioden. Ut fra grovfôrsituasjonen på gården må en legge opp en  plan som sikrer dette. Bruk Natura Sau ved normal grovfôrsituasjon, Natura Sau Fiber om det blir begrenset mengde grovfôr TS.
Det er også viktig å sjekke mineraler og vitamin status. Bruk Natura Minovit sau eller andre økologisk godkjente produkter.

Geit:

Det går nå mot seinlaktasjon i de fleste geitebesetninger. Bruk Natura Drøv Fiber som støttefôring på geita når beitekvaliteten blir redusert.

I sinperioden er det også mulighet til å spare noe grovfôr, med å bruke noe Natura Drøv Fiber som energi og fiberkilde. Behandlet halm kan også benyttes i denne perioden.

Fra rett før kjeing og i høglaktasjon:  

Det er også her viktig å sørge for å spare det beste grovfôret til tida før og etter kjeing. Bruk da Natura Drøv 19 alene eller i kombinasjon med Natura Drøv Fiber.

 

NB:  Dette er kun eksempler. Alle fôrplanener må godkjennes av Debio mht. andel kraftfôr i rasjonen.

Bruk våre fag- og salgskonsulenter for hjelp til individuell fôrplan.